Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Schizofreniföreningen i Skåne.

 

Verksamhetsplan för år 2016.

 

1 Vårdpolitiska ambitioner för år 2016.

1 Påverka Region Skåne och Skånes kommuner att upprätta/följa avtal

mellan Region Skåne och Skånes kommuner och mellan Psykiatri Skåne

och socialtjänsten inom respektive kommun om gemensamma åtgärder för

att förbättra förhållanden för de psykiskt sjuka/funktionshindrade och om

arbetsfördelningen mellan psykiatri och socialtjänst.

Aktuella åtgärder:

-Hålla regelbunden kontakt med företrädare för den politiska ledningen och oppositionen inom Region Skåne och Skånes kommuner.

-Följa upp avtalssituationen rörande psykiskt sjuka mellan Region Skåne och

Skånes kommuner och mellan Psykiatri Skåne och socialtjänsten inom respektive kommuner.

Sådana överenskommelser bör vara långsiktiga och syfta till att förvekliga Riksdagens beslut från 2 juni 1994 rörande situationen för de psykiskt

sjuka/funktionshindrade och ta upp frågor enligt nedanstående exemplifiering.

-Personligt stöd genom personliga ombud till alla allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrade som behöver och accepterar sådant stöd för att kunna

leva sina liv integrerade i samhället.

-Samordnad – psykiatri och socialtjänst - vård, service, stöd och rehabilitering

för personer med både allvarlig psykisk sjukdom och missbruk av något slag.

-Aktionsplan inom respektive kommun för att minska sjukligheten och dödligheten inom gruppen allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade. Aktionsplanen

bör innehålla både årliga hälsoundersökningar av alla som drabbats av psykos

samt program för livsstilspåverkan – motion, kost, sluta-rökakampanjer etc.

-Inrättande av gemensamma team som får ansvar för service,

stöd, vård och rehabilitering av personer med multipla problem. ACT, FACT och CM etc.

-Bostäder för personer som kräver förutom socialt stöd närvaro/tillgänglighet till

psykiatrisk kompetens och ibland även psykologisk för att kunna skrivas ut från

sluten allmänpsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård eller HVB-hem.

-Successiv avveckling av långvariga (över sex månader) placeringar av personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning på asylliknande s k HVB-hem.

-Gemensamma åtgärder – Region Skåne och länets kommuner - för att successivt minska hemlösheten för de psykiskt sjuka/funktionshindrade.

-Gemensamma åtgärder för att successivt förbättra situationen för de personer som drabbats av både psykos och missbruk.

-Avskaffa rutinen att skriva ut personer från sluten psykiatrisk vård till vistelser som härbärgen o d eller hemlöshet.

 

2 Etablera ett brukar- och anhörigperspektiv på uppföljning av service,

stöd, vård och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.

Aktuellt krav: Region Skåne etablerar en fortlöpande uppföljning av service,

stöd, vård och rehabilitering för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade utifrån ett brukar- och anhörigperspektiv i samverkan mellan psykiatri, socialtjänst

samt brukar- och anhörigorganisationer.

-Återinför kvalitetsstjärnan som uppföljning av alla patienter inom psykosvården.

 

3 Verka för att reformen personligt stöd genom personliga ombud till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade utvecklas till full behovstäckning

(Alla som erbjuds och accepterar skall få ett sådant stöd) inom samtliga

kommuner i Skåne.

Aktuellt åtgärder:

1 Verka för att nuvarande system för statsbidrag till kommuner utvidgas till

samtliga kommuner i Skåne samt till full behovstäckning och att det täcker hela

kostnaden för personligt stöd genom personliga ombud till psykiskt funktionshindrade.

2 Verka för utveckling av regionvisa organisationer för Personliga ombud med

styrelser bestående av representanter för brukare och anhöriga samt kommuner

och landsting.

3 Verka opinionsbildande och informerande om nyttan både för drabbade och

för anhöriga av personligt stöd till psykiskt sjuka/funktionshindrade genom personliga ombud.

 

4 Verka för att samtliga kommuner uppfyller socialtjänstlagens krav bl. a

följande:

A Kartläggning av de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation

i kommunerna. Hur många de är hur de lever, vilka behov de har och hur

de ser på sin egen situation.

B Samordnad Individuell Plan för alla som behöver insatser från både sjukvård och socialtjänst.

 

5 Verka för att personal och chefer inom myndigheter och service, stöd,

vård och rehabilitering i sitt arbete med psykiskt sjuka/funktionshindrade

utgår från de enskilda individernas funktionsnedsättning, beaktar behoven, bemöter dem med respekt, respekterar deras rättigheter, personliga integritet och deras egen uppfattning om hur de vill leva sina liv.

 

6 Verka för att anhöriga till psykiskt funktionshindrade inom hela Skåne i

samband med nyinsjuknande och i övrigt regelbundet får erbjudande om

utbildning rörande sjukdomen, behandlingen och rollen som anhörig.

Aktuellt krav: Psykiatrin erbjuder i samverkan med Socialtjänsten och Schizofreniföreningarna alla anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade

utbildning rörande sjukdomen, behandling och rollen som anhörig.

 

7 Verka för att de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som vårdas

vid samtliga ca 30 s k HVB-hem eller behandlingshem inom Skåne och likande enheter utanför Skåne erhåller förbättrade förhållanden vad gäller bostäder, service, stöd, vård och rehabilitering efter var och ens behov och att levnadsförhållanden förbättras för de enskilda individerna. (Bakgrund: Länsstyrelsens tillsynsrapporter ”Psykiskt funktionshindrade i enskild vård 2002:30 och den uppföljande studien från 2008/2009)

Aktuella krav:

1 Långvariga vistelser vid sådana enheter strider mot riksdagens beslut om samhällsintegration på lika villkor och bör därför helt upphöra.

1 I första hand vill Schizofreniföreningen i Skåne verka för att Region Skåne

och kommunerna ställer högre krav på vården/vistelsen – målsättning, vårdinnehåll, rehabiliterings program, tid som placeringen avser, etc. - och kontinuerligt

följer upp vården av de enskilda personerna.

2 Försöka förmå De skånska kommunerna att sluta använda HVB-hem för förvaring av allvarligt psykiskt sjuka med allvarliga funktionsnedsättningar..an användas som ett vertyg er insatser från flera huvudmän, vårområden dsättningar.

oterapi90-talet börjanbbade.en som drabbats

 

3 Försöka förmå tillsynsmyndigheter att följa upp vården av personer som placerats av de skånska kommunerna vid HVB-hem. Länsstyrelsens tillsynsrapport ”Psykiskt funktionshindrade i enskild vård 2002:30 och den uppföljande studien från 2008.

 

8 Verka för att riksdagens mål från 1994 om samhällsintegrering, förbättring av livssituation samt ökat inflytande över sitt eget liv och över den service, stöd, vård och rehabilitering som de behöver för personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder förverkligas. Speciellt angeläget är

detta för de personer inom Skåne som placerats vid LSS-boenden, gruppboenden enligt SOL, privata HVB-hem, vårdas långvarigt inom allmän psykiatri, eller rättspsykiatri, är hemlösa eller som bor på härbärgen, bostadshotell eller andra tillfälliga bostäder eller som lever isolerade utan kontakt med andra människor.

Aktuella krav:

1 Region Skåne och länets samtliga kommuner utvecklar överenskommelser om

att i samverkan kontakta dessa personer och i samverkan mellan socialtjänst och

psykiatri integrera dessa personer i samhället med egna bostäder och stöd efter

var och ens behov och något meningsfullt att göra. Bestämmelserna i SOL och HSL om samordnad individuell plan för alla som behöver insatser från flera huvudmän, vårdområden skall tillämpas.

 

9 Verka för att personer som har en allvarlig psykisk sjukdom/ funktionshinder och deras anhöriga, personal och allmänhet får bättre tillgång till

aktuell information om sjukdomarna och utbudet av behandlingar inom

olika delar av Skåne.

Aktuella krav:

1 Region Skåne bör upprätta en hemsida med information om vården av personer som drabbats av schizofreni och andra liknande psykossjukdomar. Information om kliniska riktlinjer för behandling av personer som drabbats av psykos

och riktlinjer för tidiga insatser vid nyinsjuknande och återinsjuknande samt det

lokala vårdutbudet till psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga samt

till allmänheten.

Det är rimligt krav att det i förväg finns information om vilken vård som finns tillgänglig inom de olika vårdenheterna inom Region Skåne. I en aktuell vårdsituation blir annars valmöjligheten reducerad till att acceptera erbjuden vård eller att avstå.

2 Patientinformationscentraler finns vid samtliga sjukvårdsinrättningar inom regionen som tillhandahåller aktuell litteratur om olika psykiska sjukdomar och medverkar till att söka sådan då sjuka eller anhöriga efterfrågar information.

 

 

10 Verka för att Region Skåne genomför tidiga insatser för alla nyinsjuknade och alla som hotar att återinsjukna i allvarlig psykisk sjukdom fr. o m 16 år inom Skåne.

Särskilda team bör möta den drabbade och dennes familj inom 24 timmar och vården skall sedan ske med kontinuitet under de kommande åren. Erfarenheter finns redan på några ställen i Skåne och ett nätverk för att stödja utvecklingen av denna vård har funnits sedan 2007 inom Södra Regionen.

Åtgärderna förbättrar situationen för alla drabbade och deras familjer och

väntas även ge en bättre prognos för de drabbade.

Aktuell åtgärd:

-Föreningen deltar aktivt i det regionala arbetet för att utveckla vården av nyinsjuknade inom regionen.

-Framföra behovet av politiskt stöd och ledningsstöd för att utveckla vården för

nyinsjuknad och personer som riskerar att återinsjukna i psykossjukdom och deras anhöriga samt att vården organiseras så att det inte sker ett kontinuitetsbrott vid 18 år.

 

11Verka för att psykiatrins kvalitetsuppföljning inom regionen utformas

utifrån ett klient- och anhörigperspektiv.

-Verka för att representanter för IFS Skåne kan medverka vid utformning av

system för kvalitetsuppföljning för psykiatrin inom Region Skåne.

-Verka för att resultat av kvalitetsuppföljning successivt blir tillgängligt för

brukare och anhöriga via Schizofreniföreningen i Skånes och psykiatrins hemsidor.

 

12 Verka för att personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning erbjuds möjligheter till arbete, studier eller sysselsättning.

Aktuella krav:

Skånes kommuner skapar möjlighet för ytterligare 1000 psykiskt

sjuka/ funktionshindrade att delta i arbete, studier eller sysselsättning Åtgärderna

bör genomföras under åren 2016-2018.

 

13 Region Skåne och länets kommuner inleder i samverkan en långsiktig

aktion för att minska dödligheten bland de psykiskt sjuka/ funktionshindrade.

Aktuella krav:

-Region Skåne genomför med början år 2010 inom hela Skåne gratis årliga hälsokontroller för alla som drabbats av psykos och funktionsnedsättning.

-Psykiatrin i Skåne genomför i samverkan med socialtjänst, primärvård, diabetesspecialister, specialister inom hjärta och kärl insatser för att minska sjuklighet

och dödlighet bland allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade.

Insatserna skall syfta till att minska/förhindra metabolt syndrom vid läkemedelsbehandling, livsstilsrelaterad sjuklighet och missförhållanden i levnadsförhållanden och brister i möjligheter till behandling för somatiska sjukdomar.

-Kommunerna i Skåne inrättar system med särskilda hälsocoacher som har till

uppgift att informera allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade rörande hälsosam livsstil.

Insatserna skall syfta till

att minska dödlighet i fysiska sjukdomar

att minska/förhindra metabolt syndrom vid läkemedelsbehandling och livsstilsrelaterad sjuklighet. Region Skåne inför kliniska riktlinjer (Svenska Psykiatriska föreningens kliniska riktlinjer) för behandling av personer med psykossjukdomar där bedömning av risker för biverkningar och metabolt syndrom finns inarbetat.

2 Planerad verksamhet under 2014.

1 Fortsätta att arrangera konferenser/seminarier där vi presenterar duktiga forskare inom psykiatri från Skåne och landet i övrigt och deras aktuella arbeten för medlemmar, personliga ombud, personal inom psykiatri

och socialtjänst m fl. Se vår konferens år 2013 ”Modern psykiatrisk vård för moderna människor” Kan laddas ner från vår hemsida www.schizofreniforeningarna.se

1 Informera medlemmar, personliga ombud inom Skåne, personal inom psykiatri och socialtjänst och andra intresserade personer om pågående forskning inom

det psykiatriska vårdområdet.

2 Skapa kontakt och kommunikation mellan våra medlemmar, de personliga

ombuden i Skåne, personal inom psykiatri och socialtjänst m fl. och forskare

inom det psykiatriska vårdområdet.

3 Diskutera ett patient- och anhörigperspektiv på forskning och forskningsresultat.

4 Skapa kontakt med anhöriga, brukare och andra för medlemsrekrytering.

5 Aktualisera mänskliga rättighetsperspektivet och vad FN´s konvention för rättigheter för funktionshindrade betyder för de allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrade.

6 Aktualisera handikapperspektivet enligt svensk lagstiftning och vad det betyder för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation.

Aktivitet:

1 Arrangera heldagskonferens som tar upp de anhörigas situation och behov av stöd samt de möjligheter till stöd som idag finns.

Målsättning

-Öka medvetenheten bland anhöriga om de möjligheter till stöd som idag finns.

-Öka kommunikation och förståelse mellan kommunernas anhörigsamordnare och de anhöriga till personer med allvarlig psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning.

Samarbete med Vuxenskolan Skåne

Planeras till 2016.

2 Arrangera informationsdag rörande den nya patientlagen.

Tidpunkt osäker.

3 Arrangera en informationsdag med samtliga professorer inom psykiatrisk vård inom Region Skåne där de informerar om nyare forskning av betydelse för personer som insjuknar i psykossjukdom och deras anhöriga.

Planeras genomföras i samverkan med RSMH-riks, Schizofreniförbundet under senhösten 2016.

4 Konferens tillsammans med representanter för Region Skåne och Skånes kommuner samt brukar och anhörigorganisationer.

Vad betyder FNs nya konvention rörande rättigheter för dem som drabbats

av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning i Skåne.

Ta fram underlag som visar vad konventionen innebär för personer som drabbats

av allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder

Vilka förändringar kan vi kräva?

Konferensen skall genomföras i samverkan mellan Region Skåne, Skånes kommuner och representanter för brukar och anhörigorganisationer.

Tidpunkten oklar.

 

2 Utveckla vår gemensamma hemsida för schizofreniföreningarna i

Skåne www.schizofreniforeningarna.se

Målsättning:

1 Öka informationen till anhöriga och brukare inom Skåne om Schizofreniföreningarna i Skåne och de lokala föreningarnas verksamhet.

2 Medverka till att skapa kontakt och stimulans för medlemmar och andra intresserade.

3 Vara en förmedlare av kunskap om allvarlig psykisk sjukdom, stigmatisering

av de drabbade och deras anhöriga och möjligheter till återhämtning och rehabilitering.

4 Informera medlemmar och andra om de psykiskt funktionshindrades situation i

Skåne.

5 Motverka fördomar, stigmatisering och upplevelse av utanförskap.

6 Främja attityder till personer som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom och

psykisk funktionsnedsättning som bygger på kunskap och de drabbades och deras anhörigas egna berättelser.

 

Aktiviteter:

-Vid behov arrangera lokala utbildningar för medlemmar i de olika föreningarna i hur man använder och förändrar hemsidan.

-Föreningarna utvecklar sina delar av hemsidan till aktiv medlemsinformation

och till kommunikation med medlemmarna.

-Schizofreniföreningen i Skåne utvecklar sin del av hemsidan till

att sprida kunskap om föreningens policy och krav i olika vårdfrågor,

att fungera aktivt i samband med genomförande av seminarier, konferenser etc.

-Föreningens hemsida kopplas under 2016 till förbundets rutin för medlemsregistrering etc

-Schizofreniföreningen i Skåne genomför fr. o m 2010 ett försök till sponsring

av föreningens verksamhet genom att erbjuda annonsering på hemsidan.

 

3 Verka för att reformen ”personligt stöd genom personligt ombud för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade” når alla behövande personer

inom Skåne som accepterar erbjudandet om ett sådant stöd.

Riksdagens beslut om en ”permanent och landsomfattande” reform från 1999

har inte fått full omfattning i Skåne. Ett ganska stort antal av länets kommuner

saknar helt servisen personligt stöd via personliga ombud och i andra kommuner

är det bara ett fåtal behövande personer som får denna för dem avgörande tjänst.

Aktiviteter:

-Verka för att Skåne blir ett nationellt försöksområde för personligt stöd genom

fristående personliga ombud.

-Regional organisation med representanter för anhöriga och brukare, Skånes

kommuner och Region Skåne svarar för verksamheten och är bidragsmottagare.

-Verksamhet i alla kommuner och full behovstäckning.

-Nationell finansiering genom allokering av pengar direkt till organisationen i

Skåne.

-Uppföljning genom olika forskningsprojekt.

-Verka för att personligt stöd via personliga ombud blir en stor och viktig fråga

vid överläggningar mellan Region Skåne och respektive kommun.

-Följa upp Schizofreniföreningen i Skånes inventering av behovet av personligt

stöd via personliga ombud i länets kommuner genom kontakt med politiker

inom kommunerna.

-Skriftligen påtala behovet av personligt stöd till allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrade genom personliga ombud till samtliga kommuner i

Skåne.

-Schizofreniföreningen i Skåne planerar även att anordna offentliga möten i

första hand inom kommuner som saknar tjänsten för information och diskussion

om vad personligt stöd via personliga ombud betyder för de psykiskt

sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga.

 

4 Schizofreniföreningen i Skåne planerar för fortsatt drift av PO-Skåne ideell förening i samverkan med RSMH-Skåne.

Personligt ombud i Skåne - PO-Skåne är en icke vinstgivande ideell förening

baserad på brukarnas och de anhörigas egna erfarenheter och bildad i juni år

2000. Vid årsskiftet hade PO-Skåne ca 17 anställa och gav kontinuerligt stöd till ca 400 personer med allvarlig psykiskt sjukdom/funktionshinder inom följande 15 kommuner: Ystad, Lund, Helsingborg, Bjuv, Svalöv, Åstorp, Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Hässleholm, Eslöv, Osby, Östra Göinge, Staffanstorp, Lomma.

Genom initiativet att bilda PO-Skåne vill RSMH och IFS:

-Bevara och utveckla de erfarenheter och kunskaper som upparbetats inom försöksverksamheterna 1995 och följande i bl.a. Skåne samt

-Bidra till genomförande av riksdagens beslut om "permanent och landsomfattande" när det gäller personligt stöd till psykiskt funktionshindrade genom personligt ombud.

-Skapa ett alternativ med ombud som är fristående från myndigheter och vårdorganisationer.

-Påskynda utvecklingen med personligt stöd genom personliga ombud.

Föreningens syfte är att ge personligt stöd åt allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade genom egna anställda personliga ombud i en från myndigheter och

vård- och serviceorganisationer fristående form och i enlighet med erfarenheter

hos brukare och anhöriga.

PO-Skåne arbetar med personligt stöd till allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade genom egna anställda personliga ombud.

Arbetet bedrivs på uppdrag av respektive kommuner.

 

5 Föra de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades och deras anhörigas

talan gentemot ansvariga inom kommuner, Region Skåne samt övriga

myndigheter.

Aktivitet:

-Delta i system för Dialogmöten med ledande politiker inom Region Skåne.

-Delta i system för brukarinflytande inom Psykiatri Skåne och inom privata entreprenörer.

-Om möjligt genomföra ”Husesyn i kommunerna”.

-Verka för att Skånes kommuner och Region Skåne tillsammans med representanter för brukar och anhörigorganisationer genomför en studie av levnadsförhållanden för personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser. Studien skall även innefatta att undersöka vad de drabbade anser om sin situation.

Se i övrigt PM med Sju frågor för medlemmar av Schizofreniföreningen i Skåne att driva vid kontakter med Psykiatri Skåne, Region Skåne och Skånes kommuner. Kan laddas ner från hemsida,

 

 6 Rättsläget för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade är väldigt

svagt och bristfälligt. Allvarligast är situationen för;

-De allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som är hemlösa.

-Personer som på kommunernas uppdrag vistas på privata s k. HVB-hem.

-Personer som är långvarigt intagna i sluten psykiatrisk vård.

-Personer som bor i s.k. LSS-boenden eller gruppboenden i privat eller

kommunal regi.

-Personer som är skygga rädda och som undviker all kontakt med myndigheter och vårdansvariga.

-Personer som inte har stöd och hjälp av anhöriga.

Målsättning: Stödja anhöriga och drabbade så att de kan få sin rätt enligt lagar

och andra bestämmelser och att de drabbade inte utnyttjas av andra starkare personer/organisationer.

Aktivitet:

1 Kostnadsfri juridisk rådgivning genom egen deltidsanställd fristående jurist till anhöriga och drabbade.

Föreningens juridiska rådgivare är tillgänglig för medlemmar i Schizofreniföreningarna i Skåne och deras drabbade anhöriga samt för klienter till personliga

ombud i Skåne. Rådgivningen är kostnadsfri.

Verksamheten omfattar:

-Juridisk rådgivning till enskilda.

-Juridiskt stöd för t ex att överklaga beslut eller att upprätta skrivelser.

-Rådgivning rörande rätt enligt den nya patientlagen till ny medicinsk bedömning och rätten att själv välja den vård som den nya bedömningen kan föranleda.

-Rättighetsbevakning: Socialtjänstlagen, LSS, Hälso- och sjukvårdslagen, Lagen

om psykiatrisk tvångsvård, Lagen om rättspsykiatrisk vård, Lag om allmän försäkring och andra lagar inom området socialförsäkringar.

-Juridiskt bistånd vid hävande av avtal rörande köp och försäljning.

-Rådgivning rörande möjligheter till skuldsanering.

-Rådgivning rörande möjligheterna att erhålla och avveckla god man och förvaltare.

-Rådgivning rörande möjligheterna till fritt vårdsökande inom Skåne.

-Rådgivning rörande hyrestvister och tvister rörande bostadsrätter.

-Etc.

2 Stöd genom personliga ombud till alla som behöver och accepterar sådant

stöd.

3 Bevakning av mänskliga rättigheter för allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrade inom Skåne.

4 Bevakning av handikapperspektivet för allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrade inom Skåne.

5 Bevakning av hur FNs konvention för rättigheter för funktionshindrade

implementeras för psykiskt funktionshindrade inom Skåne.

6 Rättighetsbevakning i relation till gällande lagar och bestämmelser.

 

7 Information till grund- och gymnasieelever, studerande vid högskolor,

vårdpersonal m fl. rörande psykisk sjukdom, psykiska funktionshinder och

de anhörigas situation.

Aktivitet:

1 Föreningen har deltidsanställd jurist för rådgivning.

2 Föreningarnas hemsida är tillgänglig för elever/studenter som arbetar med teman om personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättningar.

3 Föreningen styrelsemedlemmar är tillgängliga för information i Skolor och föreningar av skilda slag.

4 Föreningen driver tillsammans med RSMH PO-Skåne som arbetar med 17 personliga ombud i 15 kommuner. De ger stöd till ca 400 personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.

 

8 Kamratstöd till anhöriga/närstående och de drabbade.

Aktivitet:

1 Styrelsemedlemmar i våra föreningar är tillgängliga för att ge kamratstöd till anhöriga/närstående och drabbade.

2 Rådgivning i olika frågor utifrån våra erfarenheter.

Målsättning:

-Informera om våra föreningar och vår hemsida.

-Informera om de drabbades och anhörigas rättigheter och möjligheter till vård och stöd.

-Länka vidare till t ex juridisk rådgivning via vår jurist.

-Informera om t ex rätt enligt den nya patientlagen till ny medicinsk bedömning och rätten att själv välja den vård som den nya bedömningen kan föranleda.

-Skapa nätverk mellan anhöriga.

 

9 Veckoslutskurs för att stödja anhöriga/närstående till allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrade i deras roll som anhöriga vårdare.

Arrangörer:

Schizofreniföreningen i Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan i Skåne.

Arrangemanget omfattar aktiviteter från fredag em till söndag em och är förlagd till en folkhögskola. Deltagare: 25 anhöriga/närstående till personer som insjuknat i schizofreni eller liknande psykoser under de senaste fem åren.

Planers genomföras hösten 2016.

Målsättning:

-Ge deltagarna (anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade) information

om nyheter och förändringar inom service, stöd, vård och rehabilitering

av psykiskt sjuka/funktionshindrade.

-Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

-Ge möjlighet för anhöriga som ofta är bundna av sina roller som föräldrar/närstående till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade avkoppling i en fin miljö.

-Skapa nätverk mellan anhöriga.

-Träna avslappning

 

10 Opinionsbildning till förmån för personer som drabbats av allvarlig

psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och deras anhöriga.

Åtgärder

1 Kontakter med media – TV/radio, tidningar, internetbaserad media etc.

2 Delta i konferenser, seminarier, utbildningsdagar etc.

3 Kontakter med politiker i nämnder och styrelser inom Skånes kommuner och Region Skåne.

4 Arrangera konferenser och seminarier.

5 Utveckla Schizofreniföreningarnas gemensamma hemsida.

6 Framställa och sprida trycksaker.

7 Stödja Schizofreniförbundet i deras opinionsbildande verksamhet

Lund 160303

Harald Wilhelmsson

 

 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or