Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

 

Schizofreniföreningen i Skåne.

Verksamhetsredovisning för år 2015.

 

1 Vårdpolitiska ambitioner för år 2015.

1 Påverka Region Skåne att genomföra, med början under 2007, överläggningar med länets samtliga 33 kommuner om gemensamma åtgärder för att förbättra förhållanden för de psykiskt sjuka/ funktionshindrade och om arbetsfördelningen mellan psykiatri, primärvård och socialtjänst.

Aktuella åtgärder:

-Hålla regelbunden kontakt med företrädare för den politiska ledningen och oppositionen inom Region Skåne.

-Delta i ett centralt brukarråd för organisationer som företräder människor med psykiska sjukdomar eller funktionshinder.

Sådana överenskommelser bör vara långsiktiga och syfta till att förvekliga Riksdagens beslut från 2 juni 1994 rörande situationen för de psykiskt sjuka/funktionshindrade och ta upp frågor enligt nedanstående exemplifiering.

1 Personligt stöd genom personliga ombud till alla allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som behöver och accepterar sådant stöd för att kunna leva sina liv integrerade i samhället.

2 Samordnad – psykiatri och socialtjänst -  vård, service, stöd och rehabilitering för personer med både allvarlig psykisk sjukdom och missbruk av något slag.

3 Aktionsplan inom respektive kommun för att minska sjukligheten och dödligheten inom gruppen allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade.

4 Inrättande av gemensamma team ACT team som får ansvar för service, stöd, vård och rehabilitering av personer med multipla problem.

5 Bostäder för personer som kräver förutom socialt stöd närvaro/tillgänglighet till psykiatrisk kompetens och ibland även psykologisk för att kunna skrivas ut från sluten allmänpsykiatrisk vård, rättspsykiatrisk vård eller HVB-hem.

6 Successiv avveckling av placeringar av personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder på asylliknande s k. HVB-hem.

7 Gemensamma åtgärder – Region Skåne och länets kommuner - för att successivt minska hemlösheten för de psykiskt sjuka/funktionshindrade.

8 Gemensamma åtgärder för att minska fysisk sjuklighet och alltför tidig död bland dem som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

9 Gemensamma åtgärder för att främja en hälsosam livsstil.

Kommentarer:

Under 2015 har verksamheten för ordförandes del koncentrerats till

1 Medverkan i Inflytanderåd Psykiatri Skåne.

Harald Wilhelmsson och Anna-Brita Löfgren har varit föreningens representanter i rådet.

Rådet är forum för divisionschefen för psykiatri och chefläkaren för psykiatris överläggningar med representanter för olika brukar och anhörigorganisationer.

Ett stort antal frågor har behandlats under rådets möten under 2015. Vi kan tyvärr inte peka på några av de frågor som är centrala för oss där vi nått någon framgång.

2 Medverkan i Psykiatri Skånes arbetsgrupp för utarbetande av ”Vårdprogram för psykosvården i Division Psykiatri, Region Skåne.”

Arbetsgruppen tillsattes efter beslut i Ledningsgruppen för Psykiatri Skåne. I gruppen fanns representanter från alla verksamhetsområden förutom barnpsykiatrin och rättspsykiatrin. Även de flesta yrkesgrupper var representerade.

Harald Wilhelmsson har varit föreningen representant i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har hållit 13 möten på mellan 3 – 4 timmar och ledamöterna har även arbetat aktivt mellan mötena både med att inskaffa kunskap, kommentera och argumentera för våra förslag och att förankra arbetet inom respektive organisation.

Efter sista mötet den 2 nov återstod något mindre redaktionellt arbete för projektledaren. Alla som deltagit i arbetet förväntade sig att inom högst en vecka erhålla det färdiga dokumentet.

Alla deltagare i arbetet fick möjlighet att skriva sina kommentarer till den färdiga utredningen som skulle bifogas utredningen som bilagor inför slutliga beslut. Mina kommentarer översändes 151109. Därefter har jag inte hört något om dessa kommentarers vidare öden.

Fram till detta skrivs 160304 har vi inte heller erhållit den färdiga utredningen från projektledaren. När vi frågat projektledaren Karit Torell och divisionschefen Katarina Vibeke så har vi fått taktiska svar utan verklig innebörd och nu senast en uttalad förhoppning om att statliga pengar skall finansiera genomförandet av både Vårdprogram psykos och Centrum för integrerade psykiatriverksamheter. 

3 Centrum för Integrerade Psykiatriverksamheter.

Ledningsrådet för division Psykiatri beslutade i december 2014 om införande av integrerade psykiatriverksamheter i Skåne. Karin Torell och Christel Norrud fick uppdraget att genomföra detta.

En styrgrupp inrättades med kompentenser rörande både socialtjänst, psykiatri och aktuella modeller för integrerade psykiatriverksamheter som Case Management, ACT och FACT samt resursgruppsmodellen. Det fanns även kompetens från CEPI för uppföljningsstudier rörande programtrohet och effekter. Gruppen innehöll även omfattande kompentens rörande implementering av de nämnda modellerna.

Gruppen genomförde under året ett ganska omfattande informationsarbete inom både socialtjänst och psykiatri inom Regionen.

Kommuner och psykiatriska verksamheter som bestämde sig för att införa någon av de nämnda integrerade modellerna kunde få stöd från styrgruppen under genomförandet och även utbildning i programtrohetsmätningar m m. Arbete med införande påbörjades framför allt i NÖ-Skåne och Helsingborg.

Styrgruppen upphörde efter möte 14 januari 2016. Det argument som angavs var resursbrist.

Anna-Brita Lövgren har som föreningen representant deltagit i Etikrådet för den psykiatriska vården.

Inom etikrådet diskuteras etiska aspekter på ganska många olika frågeställningar och förhållande inom det psykiatriska vårdområdet.

Anna-Brita Lövgren har som föreningens representant även deltagit i arbetet med att göra journaler tillgängliga för patienterna över nätet. Vår inställning har varit att detta gynnar de psykiskt sjuka och deras anhöriga och där har vi mötts av förståelse från ledningen för psykiatri Skåne. Fr. o. m. september 2015 finns journalerna tillgängliga över nätet för patienter inom psykiatrin med vissa undantag som gäller patienter inom barnpsykiatrin och rättspsykiatrin.

4 Region Skånes strategiska plan för vården av personer med psykisk sjukdom.

Harald Wilhelmsson och Per Torell har som representanter för Schizofreniföreningen träffat Anders Åkesson Carl-Johan Sonesson och Ulf Meijer den 22 mars 2013.

Mötet resulterade i en ”Överenskommelse om att komplettera Region Skånes strategiska plan för psykiatrin med ett avsnitt om vården av dem som drabbats av psykossjukdom och funktionsnedsättning.

Det nya avsnittet i Region Skånes strategiska plan för psykiatrin (Vården av personer som drabbats av Schizofreni och liknande psykoser) skall föras upp till politiska beslut inom Region Skåne på sedvanligt sätt.”

Se minnesanteckningar från möte 130322.

Kommentar: Nu skall den strategiska planen för psykiatrin i Skåne göras om och det har kallats till en rad möten under april 2016 där vi kan framföra våra synpunkter.

5 Schizofreniföreningen har under 2015 i skrivelser till den politiska ledningen inom Region Skåne framfört följande:

1 Pressmeddelande med anledning av den senaste tidens diskussion/publicitet kring vården av psykiskt sjuka i Skåne/Malmö. 150813.

2 Pressmeddelande med anledning av situationen för allvarligt psykiskt sjuka i Malmö. 150901.

3 Pressmeddelande 3 med anledning av diskussion/publicitet kring brister i vården av psykiskt sjuka i Skåne/Malmö. 160202.

Samtliga pressmeddelanden finns tillgängliga på vår hemsida.

6 Arrangemang av Offentligt möte

Vården av personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.

Vilka förändringar vill vi ha i framtiden?

Arrangörer IFS i Lund och Schizofreniföreningen i Skåne.

Paneldiskussion med möjlighet att fråga och föreslå angelägna förändringar.

Deltagare

Margaretha Herthelius Ordförande Schizofreniförbundet i Sverige.
Jimmie Trevett Förbundsordförande RSMH - Riksförbundet Social och Mental Hälsa.
Inger Blennow Ordförande Sveriges Fontänhus Riksförbund.
Sigbritt Emilsson Styrelseledamot Schizofreniföreningen i Skåne.
Mikaela Javinger Libra - affektiva sjukdomar som depression och bipolär sjukdom.
Pauline Östner Styrelseledamot i RSMH-riks.

Moderator

Harald Wilhelmsson Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.

Intresset var stort och över 50 personer deltog i mötet.

Ett utförligtreferat från ”Offentligt möte måndagen den 28 september 2015” finns tillgängligt via vår hemsida.

Efter mötet har de deltagande föreningarna RSMH-Skåne, Schizofreniföreningen i Skåne, Libra och Fontänhusen i Skåne inlett en serie träffar där vi diskuterar frågor av särskild vikt för föreningarnas medlemmar.

I en första omgång blev följande områden bedömda som särskilt viktiga:

1 Konstaterande att vi är överens om att personligt stöd, mänskliga kontakter o något meningsfullt att göra är frågor som vi anser vara särskilt väsentliga för personer med psykossjukdom.

-Fler fontänhus i Skåne är därför viktigt. 

Det behövs nya fontänhus i Hässleholm, Ystad, Kristianstad och Trelleborg? Vi har en mycket tydlig västförskjutning bland befintliga Fontänhus. Kan vara ett argument för politiker att stödja tillkomst av nya fontänhus i norr och öster/syd.

-Fler personliga ombud i Skåne är viktigt.

Angående behov se särskild bifogad PM

Det finns tre grupper som har extra stort behov av personligt stöd;

-Patienter inom rättspsykiatrin

-Patienter som långvarigt vistas inom HVB-hem

-Allvarligt psykiskt sjuka inom Malmö stad.

-Psykiskt sjuka som behandlas inom den slutna psykiatriska vården i Skåne.

7 Föreningen har i brev den 6 november 2012 till Anders Åkesson och Carina Nilsson föreslagit två åtgärder för att förbättra situationen för de allvarligt psykiskt sjuka i Malmö.

1 Inrättande att 14 nya personliga ombud med gemensam finansiering mellan Region Skåne, Malmö stad och Staten.

2 En bred utredning rörande de allvarligt psykiskt sjuka/ funktionsnedsattas livssituation i Malmö. Utredningen föreslogs finansieras gemensamt mellan Region Skåne och Malmö stad.

Utredningen bör belysa t ex hur många de är, hur de lever, var de bor, hur det står till med deras fysiska hälsa, vilken hjälp och stöd de behöver och vad de själva anser om sin situation. Utredningen bör även innefatta en belysning av hur de anhöriga vårdgivarna har det och vad de anser om sin situation. Bakgrunden är ju bl a att personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser har en kraftig överdödlighet och att de har en 20-25 år kortare livslängd. I Malmö stad är utvecklingen av dödligheten för personer som drabbats av schizofreni är väl kartlagda sedan 1990-talet mitt genom insatser av Lise-Lotte Nilsson och Bengt Lögdberg är situationen mycket allvarlig. Orsakerna är komplexa och innefattar såväl biverkningar av läkemedel, underbehandling av fysiska sjukdomar som ensamhet, isolering, utanförskap, missbruk, hemlöshet och en oförmåga i de offentliga vård- och servicestrukturerna att nå ut till dessa personer med service, stöd, vård och rehabilitering och stöd för återhämtning på ett effektivt sätt. 

Vid lunchmöte 121119 november med Anders Åkesson, Carina Nilsson framförde Harald Wilhelmsson och Per Torell de i brev den 6 november föreslagna åtgärderna.

Kommentar:

I mars 2012 beslutade Region Skåne anta program ”Kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom.” för att förbättra den fysiska hälsan hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom. I anslutning härtill beslöts även att primärvården får 3000:-/person i extra ersättning för genomförda hälsokontroller. Trots detta verkar framgången under 2013 o fortsatt vara liten.

Implementeringen av programmet skulle bl a stödjas av en konferens med de berörda organisationerna som deltagare. Denna har dock inte kommit till stånd. Även andra nödvändiga åtgärder som t ex överenskommelse mellan berörda om vad en hälsoundersökning skall omfatta har uteblivit. I Skrivelse den 26 november 2012 framförde vi nödvändigheten av nya initiativ inom sex olika områden om den fysiska hälsan hos dem som drabbats av psykos och funktionsnedsättningar skall förbättras.

Inga sådana initiativ har noterats.

När det gäller ledningen för Psykiatri Skåne så har den presenterat en intern PM rörande ”Effektiv och likvärdig psykosvård i Region Skåne.” under 2012. Promemorian har inte förts upp till politiska beslut och får därför t v betraktas som ett arbetsmaterial inom Psykiatri Skåne.

2 Etablera ett brukar- och anhörigperspektiv på uppföljning av service, stöd, vård och rehabilitering för personer med psykiska funktionshinder.

Aktuellt krav: Region Skåne etablerar en fortlöpande uppföljning av service, stöd , vård och rehabilitering för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade utifrån ett brukar och anhörigperspektiv i samverkan mellan psykiatri, socialtjänst samt brukar och anhörigorganisationer.

Kommentarer:

Kvalitetsstjärnan är ett uppföljningssystem som löpande följer patientens tillstånd och som också innehåller ett avsnitt med redovisning av patientens egenuppfattning om sin hälsa och sin levnadssituation. Detta system slopades när det för landet centrala administrativa registret Psykos R etablerades. Vi anser att kvalitetsstjärnan snarast skall återinföras i Skåne.

3 Verka för att reformen personligt stöd genom personliga ombud till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade utvecklas till full behovstäckning (Alla som erbjuds och accepterar skall få ett sådant stöd) inom samtliga kommuner i Skåne.

Aktuellt åtgärder:

1 Verka för att nuvarande system för statsbidrag till kommuner utvidgas till samtliga kommuner i Skåne samt till full behovstäckning och att det täcker hela kostnaden för personligt stöd genom personliga ombud till psykiskt funktionshindrade.

2 Verka opinionsbildande och informerande om nyttan både för drabbade och för anhöriga av personligt stöd till psykiskt sjuka/funktionshindrade genom personliga ombud.

Kommentarer:

Hälso- och Sjukvårdnämnden har efter förslag från Brukarråd psykiatri Region Skåne tidigare beslutat att Region Skåne tillsammans med Kommunförbundet Skåne skall undersöka möjligheterna hos Regeringen att bli försöksområde för en utvidgad och ändrad verksamhet med personliga ombud.

Kommunförbundet visade sig då inte vara intresserade.

PM rörande behov av personligt stöd till personer med långvarig och allvarligt psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning genom personliga ombud i Skåne har aktualiserats och distribuerats till ledande politiker.

Särskilda förslag har lämnats dels till Anders Åkesson och Carina Nilsson från 6 november 2013 om inrättande av 14 nya personliga ombud i Malmö,

dels i pressmeddelande 1509 om att personliga ombud  skulle närvara och ge stöd till alla patienter i heldygnsvården i Malmö

Inga påtagliga resultat under året.

4 Verka för att personal och chefer inom myndigheter och service, stöd, vård och rehabilitering i sitt arbete med psykiskt sjuka/funktionshindrades utgår från de enskilda individernas funktionsnedsättningar, beaktar behoven, bemöter dem med respekt, respekterar deras rättigheter och personliga integritet. 

Aktuella krav:

1 Alla nyanställda inom service, stöd, vård och rehabilitering inom kommuner, landsting, försäkringskassa utbildas i psykiatri och psykiska funktionshinder efter modell från Kristianstad - ”Ny i Psykiatrin.”, ”Lambros” från Hässleholm, Kompetenz från Landskrona m fl. ställen eller liknande utbildningsprogram.

2 Medlemmar i de olika föreningarna i Skåne medverkar i utbildning av personal inom Socialtjänsten, psykiatrin, primärvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen. Ersättning utgår motsvarande politikers arvoden för sammanträden.

Kommentarer:

Under 2011 o f

Region Skåne har utvecklat olika former av medverkan från drabbade i utbildning av personal som t ex attitydambassadörerna.

Samtidigt har ”Ny i Psykiatrin.”, ”Lambros” från Hässleholm, Kompetenz från Landskrona m fl ställen avvecklats.

Under 2014 o 2015 inga kända förändringar.

5 Verka för att anhöriga till psykiskt funktionshindrade inom hela Skåne i samband med nyinsjuknande och i övrigt regelbundet får erbjudande om utbildning rörande sjukdomen, behandlingen och rollen som anhörig.

Aktuellt krav: Psykiatrin erbjuder i samverkan med Schizofreniföreningarna alla anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade utbildning rörande sjukdomen, behandling och rollen som anhörig.

Kommentarer:

Läget är ungefär som tidigare.  På en del ställen inom Region Skåne finns det regelbundet sådan utbildning. Samverkan i utbildningen fungera mera sällan.

6 Verka för att de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som vårdas vid samtliga 33 enskilda vårdhem inom Skåne erhåller förbättrade förhållanden vad gäller bostäder, service, stöd, vård och rehabilitering efter var och ens behov och att levnadsförhållanden förbättras för de enskilda individerna. (Bakgrund: Länsstyrelsens tillsynsrapport ”Psykiskt funktionshindrade i enskild vård  2002:30” och en uppföljande rapport från år 2008)

Aktuella krav:

1 I första hand vill Schizofreniföreningen i Skåne verka för att Region Skåne och kommunerna ställer högre krav på vården/vistelsen – målsättning, vårdinnehåll, rehabiliterings program, tid som placeringen avser, etc. - och kontinuerligt följer upp vården av de enskilda personerna.

2 Försöka förmå tillsynsmyndigheten att följa upp hur kommunerna behandlat Länsstyrelsens tillsynsrapport ”Psykiskt funktionshindrade i enskild vård  2002:30 vilka beslut som fattats, om rapporten behandlats av kommunernas socialnämnd eller liknande nämnd etc.

Kommentarer:

Länsstyrelsen har i samverkan med Schizofreniföreningen i Skåne gjort en uppföljning som har blivit klar under slutet av 2008. Publicerad 2009.

Antalet personer som vistas vid dessa hem för vård och boende var oförändrat sedan 2002. Nittio procent av personerna har inget slutdatum för sin vistelse.

Vid genomförandet av placeringar enligt lagen om tvång i öppen vård har ett okänt antal personer i brist på lämpliga bostäder inom kommunerna placerats på privata HVB-hem eller behandlingshem i Skåne och i Småland. Lagen gäller ju inte bara dem som vårdas enligt LRP utan även dem som vårdas enligt LPT. Effekten av detta på antalet personer som vistas på sådana hem okänd.

Region Skåne har under året arbetat med att ta fram ett upphandlingsunderlag för HVB-hem där personer kan placeras. Schizofreniföreningen i Skåne har vid två tillfällen lämnats möjligheter att framföra sina åsikter i frågan och även lämnat skriftliga synpunkter.

Psykiatrin i Skåne har infört en ny regel nämligen att respektiver verksamhetschef får betala för personers vistelser på HVB-hem från egen budget. Tidigare har dessa kostnader betalats direkt av finansförvaltningen. Det har inneburit

att placeringar övervägs mera rationellt och att placeringar utan tidsangivelse försvinner från både Psykiatri Skåne och privata entreprenörer.

7 Verka för att riksdagens mål från 1994 om samhällsintegrering, förbättring av livssituation samt ökat inflytande över sitt eget liv och över den service, stöd, vård och rehabilitering som de behöver för personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder förverkligas. Speciellt angeläget är detta för de personer inom Skåne som placerats vid privata HVB-hem, vårdas långvarigt inom allmänpsykiatri, eller rättspsykiatri, är hemlösa eller som bor på härbärgen, bostadshotell eller andra tillfälliga bostäder eller som lever isolerade utan kontakt med andra människor.

Aktuella krav:

1 Region Skåne och länets samtliga kommuner utvecklar överenskommelser om att i samverkan kontakta dessa personer och i samverkan mellan socialtjänst och psykiatri integrera dessa personer i samhället med egna bostäder och stöd efter var och ens behov och något meningsfullt att göra.

Kommentarer:

Under senare delen av 2008 har ett antal personer som vårdas enligt LPT och LRV blivit föremål för samordnad vårdplanering för vård i öppen vård.

Inga uppgifter om i vilken utsträckning samordnad vårdplanering förekommer i övrigt.

Ny lagstiftning HSL och SOL rörande individuella planer trädde i kraft 1 januari 2010.

Inga uppgifter om i vilken utsträckning lagen tillämpas.

I övrigt inga påtagliga resultat under 2015.

8 Verka för att personer som har en allvarlig psykisk sjukdom/ funktionshinder och deras anhöriga, personal och allmänhet får bättre tillgång till aktuell information om sjukdomarna och utbudet/tillgången till olika behandlingar inom olika delar av Skåne.

Aktuella krav:

1 Region Skåne bör upprätta en hemsida med information om vården av schizofreni och andra liknande psykossjukdomar (Kliniska riktlinjer för behandling av personer som drabbats av psykos och riktlinjer för tidiga insatser vid nyinsjuknande och återinsjuknande) samt det lokala vårdutbudet till psykiskt sjuka/ funktionshindrade och deras anhöriga samt till allmänheten.

2 Patientinformationscentraler vid samtliga sjukvårdsinrättningar inom regionen tillhandahåller aktuell litteratur om olika psykiska sjukdomar och medverkar till att söka sådan då sjuka eller anhöriga efterfrågar information.

Kommentarer:

Inga påtagliga resultat under 2015.

9 Verka för att Region Skåne genomför tidiga insatser för alla nyinsjuknade och alla som hotar att återinsjukna i allvarlig psykisk sjukdom fr. o m 16 år inom Skåne.

Särskilda team möter den drabbade och dennes familj inom 24 timmar och vården sker sedan med kontinuitet under de kommande åren. Erfarenheter finns redan på några ställen i Skåne och ett nätverk för att stödja utvecklingen av denna vård har på initiativ av Psykiatrisamordnaren bildats inom Södra Regionen.

Åtgärderna förbättrar situationen för alla drabbade och deras familjer och väntas även ge en bättre prognos för de drabbade.

Aktuell åtgärd:

-Föreningen deltar aktivt i det regional nätverk som bildats för att utveckla vården av nyinsjuknade inom regionen.

-Ordföranden har i Brukarrådet för psykiatri och Dialogmöten framfört behovet av politiskt stöd och ledningsstöd för att utveckla vården för nyinsjuknad och återinsjuknade i psykossjukdom och deras anhöriga samt att vården organiseras så att det inte sker ett kontinuitetsbrott vid 18 år.

Kommentarer:

Föreningen har tillsammans med TOP-nätverket och Socialstyrelsen arrangera en mycket välbesökt konferens 081128.

Den nye chefen för psykiatrin i Skåne angav i inledningen till konferensen följande:

1 Det finns numera evidens för ett nytt bemötande av ny- och återinsjuknade med psykos.

2 Tidiga insatser i enlighet med TOP-projektets program (TOP-projektets program togs fram av psykiatrisamordnaren Anders Milton och har därefter godkänts av ett nätverk av personer från psykiatri och brukar- och anhörigorganisationer inom Södra Sjukvårdsregionen) skall därför införas i Skåne som en del av den ordinarie verksamheten. Den skall inte längre drivas som särskilda projekt och vara beroende av enskilda personers intresse för sin existens.

3 I fortsättningen kommer god psykiatrisk vård inom Skåne att inkludera tidiga insatser vid ny- och återinsjuknande.

Tyvärr har implementeringen i stort uteblivit. Allt genomförande är fortfarande beroende på enskilda personers entusiasm.

Ordföranden har vid upprepade tillfällen framfört behovet av att utveckla ett nytt gränssnitt mellan vuxenpsykiatrin och Barnpsykiatrin. Den chef som under 2012 tillträtt för barnpsykiatrin har fått till uppgift att lägga fram ett färdigt förlag.

Inget förslag har redovisats.

10 Verka för att psykiatrin inom Region Skåne inför allmän uppföljning och redovisning av verksamheten utifrån ett patient och anhörigperspektiv.

Aktuellt krav:

1 Verka för att psykiatrins kvalitetsuppföljning inom regionen utformas utifrån ett patient- och anhörigperspektiv.

2 Verka för att representanter för IFS Skåne kan medverka vid utformning av system för kvalitetsuppföljning för psykiatrin inom Region Skåne.

3 Verka för att resultat av kvalitetsuppföljning successivt blir tillgängligt för brukare och anhöriga via Schizofreniföreningen i Skånes och psykiatrins hemsidor.

Kommentarer:

Ingen redovisning av resultat.

11 Verka för att personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder erbjuds möjligheter till studier, sysselsättning eller arbete.

Aktuella krav:

Skånes kommuner skapar möjlighet för ytterligare 1000 psykiskt sjuka/funktionshindrade att delta i arbete, sysselsättning eller studier. Åtgärderna genomförs under åren 2014 - 2018.

Kommentarer:

Regeringen har gett anslag till sysselsättning för 700 ytterligare personer med psykiska funktionshinder. Kommunerna kan få hälften i statligt anslag om de finansierar hälften själva. Ingen kunskap f n om hur många kommuner som sökt eller som planerar att söka finansiering från regeringes anslag.

Anslag om 120 miljoner kronor avsett för att utveckla nya/stödja redan befintliga Fontänhus verkar ha byråkratiserats av Socialstyrelsen så att det inte har gått att använda för avsett ändamål.

Fler skånska kommuner har fått statsbidrag för att genomföra projekt med Individual Placement and Support (IPS) som är en evidensbaserad arbetsmetod för att föra personer med psykiska funktionsnedsättningar till arbete.

IPS är i slutet av 2015 troligen reducerad till de kommuner som fortfarande har statsbidrag för att driva verksamheten.

12 Verka för att Region Skåne och länets kommuner inleder i samverkan en långsiktig aktion för att minska dödligheten bland de psykiskt sjuka/ funktionshindrade.

Aktuella krav:

 -Region Skåne genomför inom hela Skåne gratis årliga hälsokontroller för alla som drabbats av psykos och funktionsnedsättningar.

-Information via särskilda hälsocoacher till de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade har i Västerbotten och Gävleborgs län visat sig vara en effektiv väg att nå ut med information om en hälsosam livsstil till de drabbade.

F n inga åtgärder i Skåne.

-Skånes kommuner ger alla de personliga ombudens klienter och andra som drabbats av psykos och funktionshinder gratis tillträde till ortens gym för fysisk träning. Åtgärden motverkar vikthöjning m m som ofta är en biverkan från medicinering och verkar allmänt aktiverande. Positiva erfarenheter finns från Hässleholm.

-Region Skåne inför kliniska riktlinjer för behandling av personer med psykossjukdomar där bedömning av risker för biverkningar och metabolt syndrom finns inarbetat.

Kommentarer:

Region Skåne belöt i budgeten för 2009 att genomföra årliga hälsokontroller för alla allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade. Regiondirektören lämnade uppdrag till staben att genomföra beslutet men under 2009 - 2012 fanns ingen beskrivning av tillvägagångssätt eller innehåll och heller ingen tidplan.

Beslutet var bortglömt inom regiondirektörens kansli under 2009.

Den fysiska hälsan hos allvarligt psykiskt sjuka har under 2011 utsetts till ett område för särskilda insatser inom ramen för den strategiska planen för psykiatrin i Skåne.

Särskilt program antagit i mars 2012 och har getts särskild stimulans genom ekonomisk ersättning fr o m 1 juli 2012 för varje patient som undersöks inom Primärvården.

Arbetet starkt försenat under 2011 och början av 2012.

Antalet genomförda hälsoundersökningar var under 2012 28 st och under 2013 mellan 80-90 och under 2015 enligt uppgift ca 500 stycken.

Enskilda psykiater har börjat genomföra blodprovskontroller för att därigenom få indikationer på eventuellt metabolt syndrom hos patienterna.

Inga andra påtagliga resultat under 2011 - 2015.

Det hela är ett totalt misslyckande för Region Skåne som drabbat de allvarligt psykiskt sjuka.

2 Planerad verksamhet under 2015.

1 Fortsätta att arrangera konferenser/seminarier där vi presenterar duktiga forskare inom psykiatri från Skåne och landet i övrigt och deras aktuella arbeten för medlemmar, personliga ombud, personal inom psykiatri och socialtjänst m fl.

Under 2013 har föreningen medverkat i genomförandet av det mest omfattande arrangemanget hittills: 

The 11th Community Mental Health  (CMH) conference i Lund 3-4 juni 2013.

Konferensen arrangerades i samverkan med Psykiatri Skåne av

-Scandinavian Network for Community Mental Health (SNCMH)

-Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) Lund

-Schizofreniförbundet i Sverige

-RSMH-Skåne

Schizofreniföreningen i Skåne.

Ansvariga för konferensens genomförande:

Jonas Eberhard, Psykiater Med dr, SNCMH

Lars Hansson, Professor Lunds Universitet

Harald Wilhelmsson, Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Konferensen hade över 400 betalande deltagare från Danmark, Norge och Sverige.

Antalet medverkande föreläsare var 70 personer från England, Danmark, Norge och Sverige.

Antalet symposier om 1,5-2 timmar vardera under de två dagarna konferensen pågick var 23 vartill kom sex plenarföreläsningar och en paneldiskussion.

Schizofreniföreningen i Skåne fungerade som ekonomisk garant.

Schizofreniföreningen ansvarade för det praktiska arrangemanget av konferensen.

Schizofreniföreningen finansierade videoupptagningar från samtliga symposier, föreläsningar och paneldiskussion. Materialet som omfattar över 50 timmar inspelningar finns nu tillgängligt för alla på föreningens hemsida.

Konferensens tema var:

”Förbättring av fysisk hälsa och levnadsförhållanden och en förbättring av de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet.

Förbättring av den psykiatriska vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom, genom utveckling av den samhällsbaserade psykiatrin med ökad delaktighet för brukarna och de närstående.”

Kommantar:

Under konferensen presenterade en omfattande evidensbaserad dokumentation om möjliga förbättringar inom en mängd områden av stor betydelse för de allvarligt psykiskt sjuka och deras anhöriga. Det framkom även med stor tydlighet att en samhällsbaserad psykiatrisk vård kan leda till stora förbättringar för patienter och anhöriga.

2 Utveckla vår gemensamma hemsida för schizofreniföreningarna i Skåne www.schizofreniforeningarna.se

Målsättning:

1 Informera medlemmar, personliga ombud inom Skåne, personal inom psykiatri och socialtjänst och andra intresserade personer om pågående forskning inom det psykiatriska vårdområdet.

2 Skapa kontakt och kommunikation mellan våra medlemmar, de personliga ombuden i Skåne, personal inom psykiatri och socialtjänst m fl. och forskare inom det psykiatriska vårdområdet.

3 Diskutera ett patient- och anhörigperspektiv på forskning och forskningsresultat.

4 Skapa kontakt med anhöriga, brukare och andra för medlemsrekrytering.

5 Aktualisera mänskliga rättighetsperspektivet och FN´s konvention för funktionshindrade betyder för de allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrade.

6 Aktualisera handikapperspektivet enligt svensk lagstiftning och vad det betyder för de allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation.

Aktiviteter:

-Under 2013 och 2014 har föreningen hemsida genomgått en omfattande förändring – ny teknik, nytt innehåll etc. Förändringen kommer att fortsätt under 2016.

-Arrangera lokala utbildningar för medlemmar i de olika föreningarna i hur man använder och förändrar hemsidan.

-Föreningarna utvecklar sina delar av hemsidan till aktiv medlemsinformation och till kommunikation med medlemmarna.

-Schizofreniföreningen i Skåne har utvecklat sin del av hemsidan till

att sprida kunskap om föreningens policy och krav i olika vårdfrågor

att fungera aktivt i samband med genomförande av seminarier, konferenser etc.

-Schizofreniföreningen i Skåne genomför sedan 2010 ett försök till sponsring av föreningens verksamhet genom att erbjuda annonsering på hemsidan.

Kommentarer:

Målet att hemsidan skall medverka till att sprida kunskap om föreningens policy och krav i olika vårdfrågor att fungera aktivt i samband med genomförande av seminarier, konferenser etc.

Antalet besökare har utvecklats över allas förväntningar – vi har passerat 1 270 000 visiter under 2015.

Vi har lyckats med att engagera en sponsor för hemsidan.

Vi har haft brist på personer som är villiga att arbeta med att rekrytera fler sponsorer. Detta är huvudskälet till det magra resultatet.

Flera av föreningarnas hemsidor är fortfarande ganska outvecklade.

Utbildningar har arrangerats efter de behov som föreningarna anmält.

Utvecklingen av aktiv kommunikation med föreningarnas medlemmar och de som besöker hemsidan är fortfarande outvecklad.

Det verkar inte som om hemsidans stora antal visiter har påverkat medlemsrekryteringen till föreningarna i någon större utsträckning. Å andra sidan pekar det stora antalet visiter på ett mycket stort intresse för frågor som rör allvarligt psykiskt sjuka. Detta intresse borde kunna länkas till medlemskap och arbete i styrelser m m.

4 Verka för att reformen ”personligt stöd genom personligt ombud för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade” når alla behövande personer inom Skåne som accepterar erbjudandet om ett sådant stöd.

Riksdagens beslut om en ”permanent och landsomfattande” reform från 1999 har inte fått full omfattning i Skåne. Ett antal av länets kommuner saknar helt servisen personligt stöd via personliga ombud och i andra kommuner är det bara ett fåtal behövande personer som får denna för dem avgörande tjänst.

Aktiviteter:

-Verka för att personligt stöd via personliga ombud blir en stor och viktig fråga vid överläggningar mellan Region Skåne och respektive kommun.

-Följa upp den inventering av behovet av personligt stöd via personliga ombud i länets kommuner genom kontakt med politiker inom kommunerna.

-Skriftligen påtala behovet av personligt stöd till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade genom personliga ombud till samtliga kommuner i Skåne.

-Schizofreniföreningen i Skåne planerar även att anordna offentliga möten i första hand inom kommuner som saknar tjänsten för information och diskussion om vad personligt stöd via personliga ombud betyder för de psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga.

Kommentarer:

PM med Inventeringen av behovet av personligt stöd från personliga ombud har inte aktualiserats under året. Orsaken är brist på tid.

5 Schizofreniföreningen i Skåne planerar för fortsatt drift av PO-Skåne i samverkan med RSMH-Skåne och lokala Schizofreniföreningar och RSMH-föreningar.

Personligt ombud i Skåne - PO-Skåne är en icke vinstgivande ideell förening baserad på brukarnas och de anhörigas egna erfarenheter och bildad i juni år 2000. Vid årsskiftet hade PO-Skåne 17 anställa och gav på årsbasis stöd till ca 400 personer med allvarlig psykiskt sjukdom/funktionshinder inom följande tio kommuner: Ystad, Lund, Lomma, Staffanstorp, Helsingborg, Bjuv, Svalöv, Åstorp, Höganäs, Ängelholm, Örkelljunga, Hässleholm, Eslöv, Osby, Östra Göinge.

 

Genom initiativet att bilda PO-Skåne vill RSMH och Schizofreniföreningen:

-Bevara och utveckla de erfarenheter och kunskaper som upparbetats inom försöksverksamheterna 1995 och följande i bl.a. Skåne samt

-Bidra till genomförande av riksdagens beslut om "permanent och landsomfattande" när det gäller personligt stöd till psykiskt funktionshindrade genom personligt ombud.

-Skapa ett alternativ med ombud som är fristående från myndigheter och vårdorganisationer.

-Påskynda utvecklingen med personligt stöd genom personliga ombud.

Föreningens syfte är att ge personligt stöd åt allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade genom egna anställda personliga ombud i en från myndigheter och vård- och serviceorganisationer fristående form och i enlighet med erfarenheter hos brukare och anhöriga.

PO-Skåne arbetar med personligt stöd till allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade genom egna anställda personliga ombud.

Arbetet bedrivs på uppdrag av respektive kommuner.

Kommentarer:

Stödet har stor betydelse för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades möjligheter att leva i samhället och för deras livssituation och möjligheter att återhämta sig och uppleva ökad kontroll av sina liv och inflytande över den service, stöd, vård och rehabilitering som de behöver och har rätt till.

Stödet har dessutom en kraftigt avlastande effekt för de anhöriga.

6 Föra de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades och deras anhörigas talan gentemot ansvariga inom kommuner, Region Skåne samt övriga myndigheter.

Aktiviteter under året:

-Delta i kontakter med ansvariga politiker inom Region Skåne genom att delta i dialogmöten.

-Delta i kontakter med Psykiatrin i Skåne genom Inflytanderåd Psykiatrin i Skåne.

Kommentarer:

Föreningens styrelse har i ett ganska stort antal enskilda fall gett råd, stöd och hjälp till både anhöriga och drabbade.

Föreningen har återgått till att vara representerad vid möte med Fördjupad dialog avseende den psykiatriska vården i Skåne” inom Region Skåne.  

Föreningen har varit representerad i möten med Inflytanderåd Psykiatri Skåne.

Föreningen har lämnat nätverket NSPH–Skåne i samband med att närverkets ombildades till en registrerad ideell förening.

Föreningens jurist har under året gett kostnadsfri juridisk rådgivning till upp emot ett hundra enskilda personer – både anhöriga och brukare.

Föreningen har kunnat påtala de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades och deras anhörigas situation i många olika sammanhang som t ex

-Kontakter med tjänstemän inom socialtjänsten inom olika kommuner.

-Kontakter med Psykiatrin i Skåne och olika privata entreprenörer.

-Kontakter med ledande politiker inom kommuner och Region Skåne.

-Kontakter med ledande politiker på inom de olika partierna på riksnivå.

7 Genomföra ”Husesyn rörande situationen för de allvarligt psykiskt

sjuka/funktionshindrades situation i kommunerna” enligt ett särskilt program där det ingår enkät med frågor och möten med ordförandena i Socialnämnder och socialchefer för samtal om enkätsvaren”.

Målsättning:  

1 Genom enkäten få en samlad bild av de allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrades situation i respektive kommun.

2 Möjliggöra för ledande politiker och tjänstemän inom respektive socialförvaltning att mot bakgrund av enkäten under två timmar samtala med representanter för Schizofreniföreningen i Skåne rörande situationen i olika avseenden för de allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrade.

3 Berätta för ledande politiker och tjänstemän vad våra föreningar kan bidra med när det gäller de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation i samhället.

4 Möjliggöra att under samtalet påtala förhållanden och brister i service, stöd, vård och rehabilitering för de allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrade.

Aktiviteter:

5 Producera en video för utbildning av medlemmar i föreningarna att i framtiden kunna genomföra kommunbesök i samband med

6 Genomföra ” Husesyn rörande de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation och brister inom service, stöd, vård och rehabilitering inom kommunerna i  Skåne.” i åtminstone 10 kommuner under 2011.

Kommentarer:

På grund av tidsbrist har det inte varit möjligt att genomföra husesyn i några kommuner under 2013-2015.

Ingen video har heller kunnat produceras.

Metoden husesyn har accepterats av schizofreniförbundet. Artikel i förbundets tidskrift Phrenicus och Uppmärksamhet på förbundets nya hemsida.

8 Rättsläget för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade är väldigt svagt och bristfälligt. Allvarligast är situationen för;

-De allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som är hemlösa.

-Personer som på kommunernas eller Psykiatri Skånes uppdrag vistas på privata s k HVB-hem.

-Personer som är långvarigt intagna i sluten psykiatrisk vård.

-Personer som bor i s k LSS-boenden eller gruppboenden i privat eller kommunal regi.

-Personer som är skygga rädda och som undviker all kontakt med myndigheter och vårdansvariga.

-Personer som inte har stöd och hjälp av anhöriga.

Målsättning: Stödja anhöriga och drabbade så att de kan få sin rätt enligt lagar och andra bestämmelser och att de drabbade inte utnyttjas av andra personer.

Aktivitet:

1 Stöd genom fristående juristhjälp till anhöriga och drabbade.

2 Stöd genom personliga ombud till alla som behöver och accepterar sådant stöd.

3 Bevakning av mänskliga rättigheter för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade inom Skåne.

4 Bevakning av handikapperspektivet för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade inom Skåne.

5 Rättighetsbevakning i relation till gällande lagar och bestämmelser.

6 Bevakning av rättighetsperspektivet i relation till FN´s konvention för funktionshindrade.

Kommentarer:

Föreningen har under 2015 arbetat enligt följande:

1 Under året haft möjlighet att ge kostnadsfritt stöd genom fristående juridisk hjälp till anhöriga och drabbade. Ca 100 konsultationer har skett. De som fått stöd har aktualiserats av anhöriga medlemmar och samtliga personliga ombud i Skåne. Härigenom har vi försäkrat oss om att hjälpen når de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade. För många har den juridiska hjälpen varit avgörande för deras fortsatta liv.

2 Stöd genom personliga ombud i femton kommuner till alla som behöver och accepterar sådant stöd. I detta stöd ingår både juridisk hjälp i konkreta situationer rättighetsbevakning och bevakning av handikapperspektivet.

3 Bevakning av mänskliga rättigheter för allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade inom Skåne.

4 Bevakning av handikapperspektivet för allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade inom Skåne.

5 Rättighetsbevakning i relation till gällande lagar och bestämmelser.

6 Aktualiserat FN´s nya konvention för funktionshindrade och vad den betyder för de psykiskt funktionshindrade för Region Skåne, Psykiatrin i Skåne m fl.

7 Genomfört en konferens som behandlade rättighetsperspektivet i nov 2011 en stor konferens under 3-4 juni 2013 samt under 2014 genom Schizofreniförbundets valblogg och artiklar i olika tidningar.

8 Genom ordförandens deltagande i Almedalsveckan i Visby där det var möjligt att besöka en hel rad arrangemang och att där göra inlägg till förmån för gruppens eftersatta rättsläge.

9 Är Du osäker på om Du behandlas för rätt diagnos (Schizofreni eller annan psykos)?

Schizofreniföreningen i Skåne har tillsammans med de lokala föreningarna ansett att det är viktigt att på alla sätt försöka få tillstånd en säkrare diagnostik för schizofreni och andra psykoser. Nuvarande diagnostik bygger på bedömningar som Din psykiater gör men det rymmer ju alltid en subjektiv del vilket kan vara en orsak till att personer feldiagnostiseras. Det har även visat sig praktiskt svårt inom Psykiatrin i Skåne att få till stånd fungerande rutiner för en ”second opinion” d v s en remiss till annan psykiater, fristående från den enhet där Du behandlas, för undersökning av diagnostik och rekommendation om lämplig behandling.

Mot denna bakgrund har vi avtalat med SensoDetect i Lund om att tio personer årligen får genomgå undersökningsmetoden SD-BERA (SensoDetect - Brainstem Evoked Response Audiometry) till ett reducerat pris, detta på föreningarnas bekostnad.

Kommentar: Sedan vi lämnade information om denna tjänst till Psykiatrin i Skåne och publicerade den på föreningens hemsida har antalet fall som kontaktat föreningarna med problemet ”misstanke om fel diagnos” , ”vägran/ifrågasättande eller förhalande av begäran om second opinion” minskat mycket påtagligt.

10 Information till grund- och gymnasieelever, studerande vid högskolor, vårdpersonal m fl. rörande psykisk sjukdom, psykiska funktionshinder och de anhörigas situation.

Aktivitet:

1 Styrelseledamöter och andra medlemmar informerar i skolor.

2 Föreningarnas hemsida är tillgänglig för elever som arbetar med teman om psykisk sjukdom och funktionshinder.

Kommentarer:

Styrelseledamöter har under året genomfört information till elever både inom högskolor och gymnasieskolor.

Vi har troligen haft ett mycket stort antal besök på vår hemsida från studerande på både gymnasienivå och högskolenivå i samband med olika elevarbeten.

11 Kamratstöd till anhöriga och de drabbade.

Aktivitet: Samtliga styrelsemedlemmar är tillgängliga för att ge kamratstöd till anhöriga och drabbade.

Kommentarer:

Tillgängligheten för kamratstöd till drabbade och anhöriga är en av föreningens viktiga aktiviteter.

12 Opinionsbildning till förmån för psykiskt sjuka/funktionshindrade och deras anhöriga.

Åtgärder

-Arrangera konferenser

-Kontakter med media.

-Kontakter med politiker i nämnder och styrelser inom kommuner och Region Skåne samt i ”Fördjupad dialog avseende den psykiatriska vården i Skåne” fr. o m januari 2013.

-Schizofreniföreningarnas gemensamma hemsida. www.schizofreniforeningarna.se med över 1 250 000 visiter sedan juni 2006.

Kommentarer:

Verksamheten har sedan 2005 utvecklats som planerat när det gäller opinionsbildning till förmån för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade.

Lägesbeskrivning 151231/HW

1 Behovet av en långsiktig förnyelse av psykiatrin i Skåne dokumenterad och  allmänt erkänt.

2 All psykiatrisk vård skall även innefatta rehabilitering och stöd för återhämtning.

Förhållandet har blivit allmän accepterat.

3 Vid konferens i Lund i juni 2013 som arrangerades i samverkan med Psykiatri Skåne, Scandinavian Network for Community Mental Health (SNCMH),

Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) Lund, Schizofreniförbundet Sverige och RSMH-Skåne dokumenterades följande:

1Det finns en omfattande kunskap om behandling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet som inte tillämpas i Skåne.

2 Det finns en omfattande evidensbaserad kunskap om möjligheter att förbättra service, stöd, vård, rehabilitering och stöd för återhämtning för dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser och deras anhöriga som inte tillämpas inom Skåne.

 Förhållandena numera allmänt erkända.

4 Den tidigare inom både socialtjänst och sjukvård allmänt omfattade omhändertagandeattityden verkar passiviserande och isolerande och motverkar återhämtning och samhällsintegration.

Förhållandet har blivit allmänt erkänt. Vilken roll omhändertagandeattityden spelar idag inom olika delar av vård och omsorg är inte känt.

5 Brister i samverkan mellan psykiatrin och socialtjänsten drabbar patienter och anhöriga.

Förhållandet allmänt erkänt.

6 Brister i samverkan mellan psykiatri och primärvård drabbar patienter och anhöriga.

Förhållandet allmänt erkänt.

7 Fortfarande allvarliga brister i tillämpningen av ny lagstiftning rörande samordnad individuell plan fr. o m 2010 i HSL och SOL.

Förhållandet numera allmänt erkänt.

8 Allvarliga brister i den fysiska hälsan hos personer som drabbats av psykos och funktionsnedsättning. Många dör i behandlingsbara fysiska sjukdomar.

Förhållandet allmänt erkänt.

9 Region Skåne har skrivit avtal med samtliga kommuner i Skåne rörande den psykiatriska vården i två omgångar. Dels perioden 2006-2010 och dels 2010-2014 den senare efter införande av lagkrav i SOL och HSL. Fortfarande verkar existensen av avtalen vara det som premieras inte tillämpningen. Svårt att se någon egentlig tillämpning som gett resultat för de drabbade och deras anhöriga.

Förhållandet verkar allmänt känt.

10 Riksdagens beslut om samhällsintegration på lika villkor har i Skåne inte nått dem som idag lever hemlösa, isolerade på s k HVB-hem, inom stora kommunala institutioner (Fler än åtta bostäder) m fl.

Förhållandet allmänt erkänt.

11 Allvarliga brister i kommunernas beställningar och uppföljning av vård av allvarligt psykiskt sjuka på s.k. HVB-hem.  

Förhållandet allmänt erkänt.

12 I Malmö tillämpas sedan länge utskrivning från sluten psykiatrisk vård av svårt psykiskt sjuka till hemlöshet, vistelser på härbärgen och liknande liksom även till en tillvaro som utliggare. Förhållandet orsakar nya insjuknanden och alltför tidig död hos många. Förhållandet spelar troligen även en ganska stor roll i svårigheterna att rekrytera och behålla psykiater och annan långtidsutbildade personer.

Förhållandet allmänt känt sedan länge hos de ansvariga.

13 I bl a Malmö växlar ett ganska stort antal personer med psykossjukdom och  ett samtidigt missbruk mellan vård inom allmänpsykiatrin, rättspsykiatrin, beroendevården inom psykiatrin och socialtjänstens olika insatser utan att få adekvat hjälp och vård. Oklara ansvarsförhållanden och kortsiktiga ekonomiska intressen hos de inblandade parterna utgör en del av drivkraften bakom detta.

Förhållandet orsakar för en del en alltför tidig död.

Förhållande allmänt känt sedan länge.

14 Personligt stöd till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade genom personliga ombud brister både vad gäller finansiering, utbredning (10 kommuner saknar) och volym. (Det behövs ytterligare minst 47 personliga ombud inom Skåne)

Förhållandena allmänt kända.

15 Uttalande från 18 organisationer inom Nätverket för brukar och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa att byråkrati och särintressen hindrar förnyelsen av service, stöd, vård och rehabilitering för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade i Skåne. Referat i Sydsvenskan under 2010 och inslag i Malmöhus radio.

Förhållandet allmänt erkänt.

16 Artikel i Dagens Medicin 2010 av Förbundsordförande Rakel Lundgren och Harald Wilhelmsson rörande ”Reformerna har inte förbättrat livet för patienter med schizofreni”. Det som brister är myndigheters och vårdansvarigas förmåga att skydda, förbättra livsvillkoren och bidra till ett hälsosammare och bättre liv för de långvarigt och allvarligt psykiskt sjuka.

Förhållandena numera allmänt erkända.

17 I en dialog mellan psykiatrisamordnaren inom Socialdepartementet och Harald Wilhelmsson i januari 2014 enades båda om att förhållandena för de allvarligt psykiskt sjuka var i stort sett oförändrade sedan 2010.

Det som brister är vårdansvarigas och myndigheters förmåga att skydda och förbättra livsvillkoren och bidra till ett hälsosammare och längre liv.

1 Gruppen som tidigare isolerats och stigmatiserats räknas fortfarande inte till samhället.

– En kraftig överdödlighet  för personer med schizofreni och liknande psykoser.

– Medellivslängden i jämförelse med normalbefolkningen har ständigt minskat.

– Hemlösheten har ökat sedan början av 1990-talet.

– Den fysiska sjukligheten är idag en trolig huvudorsak till den ökande dödligheten i

gruppen.

– Den ekonomiska standarden har successivt minskat sedan början av 1990-talet.

– Befintliga lagar skyddar inte de enskilda personerna från fattigdom ensamhet och utanförskap, försämrad fysisk hälsa och en alltför tidig död eller att i stor omfattning utnyttjas av andra starkare personer.

– Många personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser lever idag ett kortare och sämre liv än före 1994.

– Kvalitetsbrister och systemfel inom psykiatrin och socialtjänsten medverkar till den uppkomna situationen.

2. När det gäller det lagliga stödet har det tillkommit ett par lagar

Riksdagen beslutade 2010 om att kommuner och landsting måste ha överenskommelser om sin samverkan kring personer med psykisk ohälsa och att den som har behov av insatser från både socialtjänsten och hälso- och sjukvård ska få en samordnad individuell plan.

Fortfarande fokuserar insatserna på existensen av gemensamma avtal. De har hittills inte haft någon större effekt för de drabbades liv. Implementeringen av Samordnad individuell plan har hittills fått små eller inga konsekvenser för de drabbades liv.

18 Utvecklingen sedan 1995 har inneburit en ökad institutionalisering genom bl a ökad användning av HVB-hem och allt större kommunala boenden med institutionsliknande förhållanden för psykiskt sjuka.

Förhållandet är idag allmänt erkänt.

19 Personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning lever idag 20 år kortare liv än befolkningen i övrigt.

Förhållande allmänt erkänt.

20 Den nya patientlagen ger patienter rätt till ”förnyad bedömning” tidigare ”second opinion” vid misstanke om fel diagnos eller fel behandling.

Stora svårigheter för patienter och anhöriga att få till stånd oberoende ”förnyad bedömning - second opinion - för patienter med schizofreni och liknande psykoser.

Förhållandet numer allmänt känt.

21 Den psykiatriska tvångsvården varierar kraftigt mellan olika landsting/regioner.

Allmänt accepterat

22 Den psykiatriska tvångsvården inom Region Skåne är alltför omfattande och kan minskas avsevärt.

Allmänt känt.

3 Styrelsens ordförande.

Styrelsens ordförande har under året arbetat med bl a följande extraordinära uppgifter.

1 Medverkan i Psykiatri Skånes arbetsgrupp för utarbetande av ”Vårdprogram för psykosvården i Division Psykiatri, Region Skåne.”

Arbetsgruppen tillsattes efter beslut i Ledningsgruppen för Psykiatri Skåne. I gruppen fanns representanter från alla verksamhetsområden förutom barnpsykiatrin och rättspsykiatrin. Även de flesta yrkesgrupper var representerade.

Harald Wilhelmsson har varit föreningen representant i arbetsgruppen.

Arbetsgruppen har hållit 13 möten på mellan 3 – 4 timmar och ledamöterna har även arbetat aktivt mellan mötena både med att inskaffa kunskap, kommentera och argumentera för våra förslag och att förankra arbetet inom respektive organisation.

Efter sista mötet den 2 nov återstod något mindre redaktionellt arbete för projektledaren.

2 Centrum för Integrerade Psykiatriverksamheter.

Ledningsrådet för division Psykiatri beslutade i december 2014 om införande av integrerade psykiatriverksamheter i Skåne. Karin Torell och Christel Norrud fick uppdraget att genomföra detta.

En styrgrupp inrättades med kompentenser rörande både socialtjänst, psykiatri och aktuella modeller för integrerade psykiatriverksamheter som Case Management, ACT och FACT samt resursgruppsmodellen. Det fanns även kompetens från CEPI för uppföljningsstudier rörande programtrohet och effekter. Gruppen innehöll även omfattande kompentens rörande implementering av de nämnda modellerna.

3 Utarbetande av artikel för publicering i Dagens Medicin.

”Psykologiska hälsocentraler kan förbättra den psykiska hälsan”

Lättillgängliga psykologiska hälsocentraler kan bli en del i arbetet mot psykisk ohälsa, skriver debattörerna.

Skriven av: Margaretha Herthelius, Ordf Schizofreniförbundet och Harald Wilhelmsson. Publicerad 160211.

4 Styrelsens arbete.

Schizofreniföreningen i Skåne styrelse har bestått av följande medlemmar under år 2015:

Ordförande Harald Wilhelmsson, vald på ett år av årsmötet.

Lars Bogren, ledamot och sekreterare

Per Schultz, ledamot

Sigbritt Emilson, ledamot

Bent Nielsen, ledamot, kassör

Ersättare:

Per Torell, ersättare

Jonas Eberhard, ersättare

Ingvar Helgesson, ersättare

Revisorer:

Malte Persson

Jan Andersson

Revisorssuppleanter:

Ingrid Höfvits

Valberedning:

Christer Svensson, sammankallande.

Eva Bergström Miles

Styrelsen har hållit fem protokollförda möten under året.

Årsmöte hölls den 24 mars 2015 .

Samtliga suppleanter har kallats till samtliga styrelsemöten.

Lund 160305

Harald Wilhelmsson                     Lars Bogren Ledamot,                                 

 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or