Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

1. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneregionen och Sundsgårdens folkhögskola de senaste två åren arrangerat en anhörighelg i september.

Målsättning har varit:

  • Ge deltagarna (anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade) information om nyheter och förändringar inom service, stöd, vård och rehabilitering av psykiskt sjuka/funktionshindrade.
  • Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
  • Ge anhöriga som ofta är bundna av sina roller som föräldrar till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade möjlighet till avkoppling i en fin miljö.
  • Skapa nätverk mellan anhöriga.
  • Träna avslappning och stresshantering

Antal deltagare ca 25 .

Vi planerar att upprepa verksamheten i september 2011 så kolla vår hemsida efter kursprogram och anmälningsblankett.

Harald Wilhelmsson

 

2. Schizofreniförbundet har i samarbete med Vuxenskolan utarbetat studiehandledningar för följande böcker:

1 ”Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionssstörningar”.

Kognitiva störningar är en huvudanledning till de svåra funktionshinder som ibland följer efter psykossjukdomar, speciellt schizofreni. Boken ger kunskap om vad kognitiva störningar är, hur de yttrar sig i vardagen och hur man ska bemöta och stödja individen.
Författare är psykolog Lennart Lundin och Ove S Ohlsson, tidigare förbundsordförande i Schizofreniförbundet.
Hämta handledningen...

2 ”Mer pengar över.”

Den som drabbas av svår psykisk sjukdom får ofta sämre ekonomi. Här ges tips om vad du som har psykiska funktionshinder kan göra för att få bättre ekonomi.
Författare Maria Nyström Agback och Schizofreniförbundet.
Hämta handledningen...

3 "Upptäck vägen framåt" - Stöd och vägledning för alla som påverkas av schizofreni.

Läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb har copyright på allt material i boken.
Boken "Upptäck vägen framåt" är ett gemensamt initiativ från sammanlagt 18 europeiska patient- och vårdorganisationer för psykisk hälsa. De har tillsammans bildat nätverket INFORMED (the International Network For Mental Health Education).
Hämta handledningen...

Efter att ha läst igenom materialet Bristol-Myers Sqibb´s hemsida Schizofreniskolan och studiematerialet ”Upptäck vägen framåt” vill jag komplettera med följande noteringar om vad jag saknar:

1 Synsättet "Assisted selfdetermination" som innebär att de drabbade skall erhålla stöd för att öka sitt oberoende och sitt självbestämmande. De skall inte ses som passiva mottagare av åtgärder från professionella utan som självständiga individer med egen beslutsförmåga som med rätt stöd kan utvecklas till att klara sina liv med ett minimum av stöd.

2 Hela området med begreppen sjuk - funktionshindrad – handikappad saknas. Sveriges riksdag har 1994 beslutat att långvarigt psykiskt sjuka skall ses som funktionshindrade och     handikappade. Publikationer inom Sverige bör därför innehålla dessa begrepp.

3 Återhämtningsbegreppet behandlas inte.

4 Uppgifter om att neuroleptika inte ger någon påvisbar behandlingseffekt hos en tredjedel av de drabbade saknas helt i materialet.

5 Uppgifter om biverkningar vid behandling med neuroleptika som metabolt syndrom (ämnesomsättningsrubbningar) med snabb viktökning, höga risker för hjärta- kärlsjukdomar, diabetes m fl och hur man motverkar sådana allvarliga fysiska effekter saknas.

6 Uppgifter om att personligt stöd genom personliga ombud kraftigt kan förbättra de drabbades och de anhörigas situation och dessutom avlasta den slutna psykiatriska vården i betydande omfattning saknas.

7 Allt för vagt om att det är medicinsk behandling i kombination med socialt stöd, studier, sysselsättning eller arbete och rehabilitering som i internationell forskning visat sig vara framgångsrik för de drabbade. Enbart medicinsk behandling har inte samma gynnsamma effekt för individen och den innebär dessutom alltid biverkningar.

8 Inga uppgifter om att tidiga familjeinriktade insatser från psykiatrin vid nyinsjuknande kan vara avgörande för individens prognos.

9 Inga uppgifter om hur man genom social intervention och stöd till den drabbade dramatiskt minskar återinsjuknandet i psykos.

10 Inget avsnitt behandlar vad brukarstöd och anhörigstöd kan betyda för de drabbade och deras anhöriga.

11 Inget om att de drabbade ofta har stora svårigheter med sina kognitiva funktionshinder (Ofta beskrivna som oförmågor hos individen) och att dessa ofta utgör stora hinder för de drabbade att kunna leva ett eget självständigt liv.

12 Mänskliga rättighetsperspektivet ej behandlat.

13 Nationella rättighetsperspektivet – individerna, de drabbade och de anhöriga - i relation till olika rättigheter i våra lagar har inte behandlats.

Studier som baseras på Bristol-Myers Sqibb´s studiematerial ”Upptäck vägen framåt” bör kompletteras med genomgång av ovanstående frågor för att inte förmedla ett ensidigt psykiatriskt behandlingsperspektiv. Ett sådant perspektiv kan förmedla hopplöshet och passivitet istället för att förmedla hopp och kunskap om möjligheterna till rehabilitering, återhämtning och ett eget självständigt liv.
0712110
Harald Wilhelmsson

4 Schizofreniföreningen i Skåne kommer att tillsammans med Vuxenskolan i Skåne stödja genomförandet av studiecirklar inom de olika föreningarna i Skåne.

Schizofreniförbundet erbjuder tillsammans med Vuxenskolan ett studiematerial som kallas Prospect och som utarbetats gemensamt av representanter för personer med psykiska funktionshinder, familj och vänner samt personal inom vård och omsorg i 12 europeiska länder

Prospekt är en ny europeisk övningsmetod/utbildning i studiecirkelform som ger vidgade perspektiv för personer med direkt erfarenhet av psykisk sjukdom. Den gäller familj och vänner, själverfarna och personal inom vård och omsorg.
Prospect har arbetats fram av anhöriga, själverfarna och vårdpersonal i ett europeiskt samarbete genom EUFAMI. Schizofreniförbundet deltog i arbetet med två anhöriga och två själverfarna, samt engagerade två personer utifrån för personal inom vård och omsorg. Schizofreniförbundet har idag sex utbildade ledare för Prospect.
Prospect har fyra delar, en för varje grupp, det vill säga familj och vänner, själverfarna, personal inom vård och omsorg. Det finns även en gemensam del som syftar till att förbättra kommunikationen mellan grupperna.
Du kan läsa vidare om programmet i bilagda broschyr som en Pdf-fil.
Om Du vill veta mer så kan Du vända Dig till ordförandena i våra lokala föreningar som Du finner ovan under olika rubriker Lund, NV-Skåne etc eller söka på internet www.schizofreniforbundet.se
Hämta broschyren Prospect, broschyr...

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or