Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Denna artikel har varit införd i Sydsvenskan i förkortad version

 

 

 

Socialförsäkringsreglerna slår hårt mot personer med psykisk ohälsa

Vi är tre personliga ombud från Tomelilla, Kristianstad och Hörby som den 20 april skickade en skrivelse till socialförsäkringsminister Annika Strandhäll angående sjukförsäkringen och hur dess regler drabbar våra klienter. Vår skrivelse är undertecknad av nära 200 personliga ombud runt om i hela Sverige. Vi uttryckte önskemål om företräde hos ministern för att närmare diskutera frågan.

Personligt ombud är en insats som riktar sig till personer med långvarig psykisk ohälsa och som medför stora problem att klara sin vardag. Många sjukskrivna i Sverige får sin sjukpenning indragen då Försäkringskassan (FK) bedömer att arbetsförmågan inte är nedsatt. Våra klienter är en skör och svag målgrupp med s k kognitiva funktionsnedsättningar som sätter hinder i vardagen på olika sätt. Det kan innebära att man har svårt att fokusera på olika problem som behöver lösas. Man har en nedsatt koncentrationsförmåga och uthållighet på olika sätt.

Socialförsäkringssystemet har utvecklats till att bli allt mer komplicerat och med ett snårigt regelverk. Idag ställs det höga krav på den enskilde medborgaren att kunna bevaka sin rätt och manövrera rätt i olika sammanhang. Många av våra klienter är ofta väldigt ensamma och saknar anhöriga som kan hjälpa till. Även anhöriga har stora svårigheter att förstå systemet.

Den psykiska ohälsan ökar i samhället. Samtidigt drar FK in sjukpenningen för allt fler då man bedömer att arbetsförmågan inte är nedsatt. Det ställs höga krav på läkarna som redan är hårt belastade att skriva intyg som rätt beskriver patienternas nedsatta arbetsförmåga. Ett rätt ifyllt läkarintyg är A och O för att Du ska få sjukpenning.

Vi personliga ombud ser ständigt hur våra klienter hamnar utanför sjukförsäkringen då de inte klarar ut att förstå systemet med att skydda sin sjukpenninggrundande inkomst (S G I). Att förlora sin rätt till S G I är en katastrof. Vi ser återkommande hur personer som trott de gjort som FK krävt ändå får sin S G I sänkt till 0 kr. Man blir då hänvisad till socialtjänstens försörjningsstöd som i princip inte betalar ut något förrän du tömt ditt bankkonto, sålt din bil och din egen bostad. Det är lätt att inse att utsikterna till återhämtning och goda behandlingsresultat låter vänta på sig när man hamnar i denna situation. Det är förkastligt både på individ- och samhällsekonomisk nivå.

Ett exempel är en kvinna med psykisk och fysisk funktionsnedsättning som efter lång tids sjukskrivning får sin sjukpenning indragen då FK inte bedömer att hennes arbetsförmåga är nedsatt. Hennes dåliga mående gör att hon inte förmår sig överklaga. Däremot uppfattar hon att hon måste anmäla sig till Arbetsförmedlingen (AF) som arbetssökande dagen efter hon fått beslutet. Hon besöker ett s k servicekontor där man får möta en handläggare i en skärm. Förtvivlad tar hon sig dit och anmäler sig. Någon vecka senare får hon ett personligt möte där hon berättar för handläggaren att hon är sjuk och sjukskriven. AF kategoriserar då henne i ”kod 14” d v s arbetssökande med förhinder. Det kvinnan och AF handläggaren inte är medvetna om är att hon därmed inte längre skyddar sin S G I då hon inte har en pågående av FK godkänd sjukskrivning. När hon sjukanmäler sig någon månad senare får hon en chock när FK meddelar att hon inte har rätt till sjukpenning. Kvinnan är fortsatt sjukskriven och med stora fysiska och psykiska besvär men nu får hon vända sig till socialtjänsten. Hon känner sig förstås oerhört kränkt och misstrodd.

Ett annat exempel är snickaren som har återkommande depressioner och som mellan två byggprojekt insjuknar i sin depression och sjukanmäler sig. Då han inte anmält sig som arbetssökande hos AF under mellanperioden beslutar FK att hans S G I ska sättas till 0. Han blir nu hänvisad till socialtjänsten som ger honom beskedet att han måste sälja sin bil om han ska få fortsatt försörjningsstöd. Bilen behöver han när han tillfrisknar och ska jobba igen. Detta tar man inte hänsyn till. Det är inte svårt att förstå hans frustration.

Vi har förståelse för socialministerns fullbokade kalender. Ministern svarar via sin statsrådsassistent med ett formellt standardiserat mallsvar utan någon kommentar kring sakfrågan. Vi känner oss besvikna över att ministern inte har intresse av att konkret bemöta vår skrivelse som en stor del av en yrkeskår står bakom. Vi vill veta hur regeringen tänker i denna fråga!

Vi ombud har pekat på ett socialförsäkringssystem som är så byråkratiskt och krångligt att de svagaste grupperna i samhället riskerar hamna utanför. Frågan är viktig ur många aspekter. Här finns allt ifrån tillgänglighetsperspektiv till diskriminerings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Det är anmärkningsvärt att en socialdemokratisk minister inte bemödar sig att svara. Det känns oroande inför framtiden.

 

Ulrika Walter Ethel Lundström Jeanette Larsson

Hörby Kristianstad Tomelilla

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or