Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Rättsläget för allvarligt psykiskt sjuka personer med allvarliga psykiska funktionsnedsättningar.

Konferens tisdagen den 8 november 2011 i Lund.

Konferensen anordnades av Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Schizofreniförbundet och Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneregionen.

Moderator: Harald Wilhelmsson

Per Scholtz är jurist med ett långt förflutet som jurist i offentlig förvaltning. Idag arbetar han hälften ideellt och hälften avlönad som jurist år Schizofreniföreningen i Skåne.

Föreningens juridiska rådgivare är tillgänglig för medlemmar i Schizofreniföreningarna i Skåne och deras drabbade anhöriga samt för klienter till personliga ombud i Skåne. Rådgivningen är kostnadsfri.

Välkommen

Föreläsning av Per Scholtz.

Jag skall försöka ge en bild av vad jag stöter på i mitt arbete som juridisk rådgivare till anhöriga, personliga ombud och psykiskt sjuka.

Idag har jag lärt mig ett nytt ord: Godhetsmaximering

I början av 80-talet arbetade jag som jurist på Malmö socialförvaltning. En dag kom Harald Swedner, professor i Socialt arbete, upp för att träffa Socialdirektören.

Han berättade att han varit i Kalifornien och var förfärad över vad han såg där. Ronald Reagan hade då varit guvernör i två perioder. Han hade genomfört stora förändringar för psykiatrin. Man hade till stor del och huvudsakligen av ekonomiska skäl skrotat tvångsvård av psykiskt sjuka. De hade då fått en utveckling med "bag ladys" av båda könen som bodde lite här och var och som drog omkring på gatorna med sina tillhörigheter i barnvagnar eller vagnar från köpcenter.

I Sverige höll vi då, i slutet av 1980-talet, på att diskutera psykiatrins framtid och även tvångsvården var under diskussion. Han sa då att detta som hänt i Kalifornien kommer aldrig att hända i Sverige. Till viss del hade han rätt men delvis hade han helt fel.

Jag har idag minnesbilder och även fått berättat från både klienter och anhöriga hur patienter med svår psykisk sjukdom blivit utskrivna från psykiatrin och fått en bostad och när de har sedan avlidit och man kommer in i deras bostad står Ikea-lådorna ouppackade. Det är inget enstaka fall utan det har hänt flera gånger. Jag ser fortfarande hur många människor med psykiska besvär lämnas åt sig själva. Samhället tar inte hand om dem och i vart fall inte som det var tänkt. Många gånger behöver man inte ändra på lagstiftningen utan det räcker med att tillämpa de lagar, bestämmelser och regler som finns. I t ex socialtjänstlagen finns det klara bestämmelser som talar om kommunernas skyldigheter gentemot den här gruppen och vad kommunen skall göra. Det är inte brist på lagstiftning. Det kan ju vara brist på pengar men det är ju som vi alla vet högre status att bygga arenor och då verkar pengarna finnas än att hjälpa de psykiskt sjuka.

Vi hade här i Skåne ett uppmärksammat fall där polisen sköt och dödade en psykiskt sjuk man. Det var dramatiskt och väckte stor uppmärksamhet. Det visade sig då att hade kommunen haft den kunskap som de skall ha om en sådan person så hade detta inte behövt hända. Men det hade man inte. Man hade inte intresserat sig för honom och då blev det denna tragiska händelse. Det finns många exempel på där kommunen inte lever upp till sina skyldigheter och där utgången blir tragisk. Kommunen skall enligt socialtjänstlagen ha en uppfattning om var psykiskt sjuka personer finns som kan behöva hjälp i sina liv och vilken hjälp de behöver. Många gånger räcker det sedan med att tillämpa de regler och det ansvar som finns i lagar och bestämmelser.

Jag skall nu berätta lite om vilka problem jag möter.

Gamla föräldrar barn som far illa är mycket vanligt. Gamla föräldrar som söker hjälp för sina vuxna barn möter ofta utomordentliga svårigheter att få den hjälp de behöver och det gäller framför allt från sjukvården men även från socialtjänst och försäkringskassa.

Vårdgivarna gömmer sig ofta bakom sekretessregler trots att de vet att föräldrarna har de bästa avsikter att hjälpa sina sjuka barn.

Detta kan man lösa på många olika sätt. Det finns t ex fullmakter och det finns godmanförordnande. Det man ofta glömmer från myndigheternas sida är att den absoluta sekretessen är ganska ovanlig. Det innebär ju att utlämnande av en uppgift skall innebära en skada för den det gäller. Granskar man risken för skada finner man att det är mycket ovanligt. Det normala är att det innebär en fördel för den det gäller.

För att komma till rätta med detta problem får man tala med sjukvården för det är dem det vanligen gäller och går inte det så får man använda fullmakt. I botten ligger ju att sjukvårdspersonalen är rädda att göra fel och då är det bättre att säga nej.

Den vanligaste händelsen där det utvecklas en konflikt mellan en person med psykisk sjukdom och en myndighet är försäkringskassan för det är där pengarna finns. Tidigare var det ganska enkelt att få vad som då kallades för förtidspension.Det räckte med att ha "en fis på tvären" så fick man vad man då kallade förtidspension. Nu har det blivit helt tvärtom. Det är idag utomordentligt svårt även om man vet att de är långvarigt psykiskt sjuka att få sjukersättning. Man har olika former av tidsbegränsad sjukersättning och sedan skall ersättningen pröva som och då blir det ofta stopp. Det innebär katastrof för många människor i denna grupp. Beskeden att man skall stå till arbetsmarknadens förfogande är ju i många fall inte realistiskt för personer med allvarlig psykisk sjukdom som varit utanför arbete i kanske 5-6 år. Detta är utomordentligt inhumant och jag kan inte förstå att det måste vara på detta sätt. Idag är det i princip stopp och här finns det ett antal individer som har kommit i kläm och som fått stor problem med sin försörjning. Det man kan gör här är att klaga. I första instans innebär det att försäkringskassan gör en egen överprövning och där är mycket ovanligt att man får någon förändring. Om man skall få någon förändring får man gå högre upp men även där är det svårt.

Det finns ett annat område inom LSS-lagstiftningen som jag stött på och som även uppmärksammats av SV Dagbladet.

När man flyttas till ett s k LSS-boende och har t ex en kontaktperson så tas den bort. Beskedet är att den resursen kommer personen att få inom ramen för LSSboendet.Det har domstolarna gått på och accepterat. Det blir inte samma effekt för den enskilde som att ha kontaktpersonen som en resurs vid sidan om. Idag har det blivit allmänt accepterat att om man kommer till ett LSS-boende så tappar man sina sidoresurser.

Min erfarenhet av Kommunernas intresse för gruppen inom ramen för uppsökande enligt socialtjänstlagen kap 5 är många gånger svagt. Ekonomiskt så ligger de som har sjukersättning o d över kommunernas gräns för bistånd så där har man inget att hämta.

Jag har under min tid som juridisk rådgivare inte stött på särskilt många fall där det gällt bistånd från socialtjänsten. En företeelse som ofta är aktuell för denna grupp är kontakter med kronofogden. Min erfarenhet under en ganska lång tid är att kronofogden många gånger resonera socialt. I mål där staten är motpart kan kronofogden säga att vi utmäter inte på Dig, vi vilar på frågan. I våra många kontakter har jag funnit att kronofogden är mycket resonabel.

Skuldsanering är ett instrument som kronofogden administrerar. I Skåne har man en speciell grupp som sysslar med detta. Skuldsanering är bra för den enskilde men det gäller att inte komma i skuld igen. Har man fått skuldsanering en gång så är det inte så lätt att komma tillbaka.

Ett annat område är när man köper på avbetalning man tar telefonlån, man tecknar sig på olika former av abonnemang o s v. Det finns en jättepress på oss alla att göra den här typen av åtaganden och även den grupp som vi stöder fastnar här. Jag har inte stött på sådana här riktiga gangsterföretag. 1924 års lag om avtal finns bestämmelser om hur man kan häva avtal. Företag som har anseende vill ofta inte få publicitet för att kräva pengar från allvarligt psykiskt sjuka. Det är ganska effektivt att åberopa bestämmelserna i 1924 års lag men det är här samma som med skuldsanering man kan inte komma och åberopa 1924 års lag hela tiden.

För många kan det vara till hjälp att hamna med betalningsanmärkning hos kronofogden. Om man finns i deras register så får man i allmänhet inga nya kortfristiga lån och det kan vara positivt för den enskilde.

Rättshjälpen finns oftast i hemförsäkringen och så finns det statlig rättshjälp. Reglerna för statlig rättshjälp har skärpts och det innebär att många inte kan få rättshjälp. De grupper som vi stöder kan ofta inte betala sin del av rättshjälpen och det är negativt för dem. Det enda man kan göra är att se till att man har en hemförsäkring och det kostar en tusenlapp per år och det kan var till hjälp för många.

Det är lätt att idag ta sådana korta lån. Jag har varit med om att personer som varit tvångsintagna i psykiatrisk vård och därifrån har tagit nya lån genom sina mobiler. Kreditprövningen verkar vara lika med noll och då tycker jag att de gott kunde förlora sina pengar.

Detta att kommunerna av resursbrist inte gör särskilt mycket för de psykiskt sjuka ersätt ju i viss mån av de personliga ombudens verksamhet. De gör ett fantastiskt bra jobb för sina klienter. Det största problemet är att tillgången till personliga ombud är alldeles otillräcklig i landet. Det bästa sättet att tillgodose rimliga krav på att det finns någon som tar hand om de allvarligt psykiskt sjuka och hjälper dom i samhället är personliga ombud och jag hoppas att den organisationen kommer att utökas så att den motsvarar behovet.

Detta var mina erfarenheter från min verksamhet med juridisk rådgivning till personliga ombud, allvarligt psykiskt sjuka och deras anhöriga. Tack för mig.

Harald Wilhelmsson:

Vi har idag 47 personliga ombud i Skåne och vi har gjort bedömningen att de borde fördubblas för att de som oundgängligen behöver sådant stöd för att klara sina liv skulle få det. Hittills har vi inte fått några resultat av våra krav varken från Region Skåne eller från Skånes kommuner. De är vänliga och förstående men det händer inget.

Tack Per för Ditt föredrag.

För referatet svarar Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or