Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Personligt stöd

Utdrag ur SoS rapport

Det lönar sig – ekonomiska effekter
av verksamheter med personligt ombud

Artikelnr 2006-123-6

HUGO – psykiskt funktionshindrad
Innan han får ombud

Hugo är född 1970 och är idag 35 år gammal. Han kommer från en tämligen vanlig och väl fungerande medelklassfamilj. Föräldrarna lever fortfarande och är gifta. Hugo hade en mycket besvärlig och trasig tonårstid. Han gick genom grundskolan med svaga betyg och var därefter tvungen att avbryta sin gymnasiegång. Han var under denna period mycket självdestruktiv. Han skadade sig själv, hade svåra tvångsmässiga grubblerier och genomförde ett självmordsförsök.

Han diagnostiserades ett flertal olika gånger på 90-talet såsom självdestruktiv, borderline-personlighet, schizofren samt psykotisk. Han var under andra hälften av 90-talet mycket sjuk och vistades under långa perioder inom slutenvården och på olika behandlingshem. Hans försörjning kom från socialtjänsten i form av socialbidrag. Insatserna kring honom var många men föga samordnade. Hugo gavs omfattande slutenvårds- och öppenvårdsinsatser, samt stora insatser från den kommunala psykiatriska verksamheten. Han medicinerades kraftigt och gick som en följd av detta kraftigt upp i vikt. Han fick tydliga somatiska följdsjukdomar av sin övervikt: diabetes samt höft- och ryggbesvär. Han var apatisk, låg en stor del av sin vakna tid på en säng, med ansiktet vänt mot väggen. Han var skygg, rädd och ensam. Av många inom psykiatrin och socialtjänsten beskrevs han som ett svårt eller kanske hopplöst fall.

GAF-skalan är en skala med vars hjälp man skattar individers funktionsförmåga, vid nivån 30–40 har man en mycket låg funktionsförmåga och saknar helt möjligheter att leva ett självständigt liv.

I slutet av 90-talet såg hans framtid mörk ut. Han var ett typiskt rundgångsärende och varken han, hans familj eller olika myndigheter såg något ljus i tunneln. På GAF-skalan kunde hans funktionsnivå under denna period beskrivas ligga i intervallet 30–40. Den mest rimliga be dömningen av Hugos framtid var att han, om inget särskilt gjordes skulle fortsätta att vara en ”hopplös” klient som åkte runt mellan olika aktörer och vårdgivare. Med stort mänskligt lidande och höga kostnader som följd. Såvida han inte till följd av sin sjukdom skulle avlida genom att ta sitt eget liv.

Med ombud
Hugo fick under 1999 veta att man skulle inleda en verksamhet med personligt ombud. Med stöd av sin mamma sökte han och fick ett ombud under 1999. Ombudet inledde ett intensivt arbete tillsammans med Hugo under en tvåårsperiod och tillsammans lyckades man skapa en samordnad handlingsplan för honom. Hans försörjning klarnade först i form av sjukpenning och därefter förtidspension. Ett antal insatser sattes in från kommunens sida och han fick hemtjänst, ledsagare och färdtjänst. Idag har han en egen lägenhet, har fått en annorlunda medicinering, och har gått ned i vikt. Han har flickvän, två katter och undulater. Han sjunger i kör och har nyligen tagit körkort. Hans slutenvårdskonsumtion inom psykiatrin har sjunkit till praktiskt taget noll och övriga insatser har gradvis kunnat reduceras. Han har idag en avsevärt högre livskvalitet (på GAF-skalan skattad till intervallet 60–70), lever – med det stöd han får – ett i hög grad själv ständigt liv. Det personliga ombudet har sedan något år en nedtonad roll. Man skulle kunna säga att det har varit livsavgörande för Hugo att ha fått stöd från sitt ombud.

För berörda myndigheter har denna period varit präglad av en mängd förändringar:

  • Hugo har i hög grad försvunnit som klient från socialtjänsten genom att ansvaret för hans försörjning försvunnit och genom att han inte längre är i behov av kostsamma vistelser på behandlingshem.
  • Hugo har också i hög grad försvunnit från psykiatrins slutenvård som en storkonsument. Denna dramatiska reduktion sker framför allt året efter det att han får ett ombud och sjunker till en nivå de kommande åren som ligger på under 10 procent av nivån före tiden med ombud.
  • Å andra sidan dyker Hugo upp som en ny och storförbrukande konsument inom omsorgsförvaltningen där framför allt insatserna för ledsagning, hemtjänst, daglig sysselsättning och färdtjänst är de som dominerar.
  • Slutligen dyker han upp en som stor kostnadspost inom försäkringskassan som nu, helt korrekt inom ramen för socialförsäkringssystemen, får ta ansvar för hans långsiktiga försörjning.
  • En mer indirekt konsekvens av PO-insatsen är att de indirekta kostnaderna för honom reduceras kraftigt. Hans familj sjukskriver sig mindre vilket leder till mindre produktionsförluster.

Det går alltså att konstatera att Hugo som en tänkbar följd av PO-insatsen fått ett betydligt bättre liv (kanske i första hand till följd av att alla insatser kring honom samordnats). Det har också skett en omfördelning av kostnader mellan olika offentliga aktörer som en följd av detta

 

PM rörande behov av personligt stöd till personer med långvarig och allvarligt psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning genom personliga ombud i Skåne. Antal invånare i Skåne län 1 243 329 invånare 31 dec 2010.

Idag finns det minst 6 000 personer med allvarliga funktionshinder relaterade till
sjukdomen schizofreni eller liknande psykoser i Skåne.
Källa: Psykiatriutredningen och Socialstyrelsens kartläggningar från 1990-talet
och 2000-talet.


Bedömt antal personer som oundgängligen har ett behov av stöd från personliga
ombud för att kunna leva ett eget självständigt liv i samhället uppgår vid varje
särskilt tillfälle till minst en per 1000 invånare.
Källa: Erfarenheter från utbyggnad med personligt stöd via personliga ombud.


1 Kristianstad med 79 543 invånare.

Utbyggnaden med fyra ombud som stöder ca 60 personer samtidigt motsvarar
0,75 person per 1000 invånare och där finns fortfarande en efterfrågan som är
större.


2 Kronobergs län med 183 940 invånare.
Utbyggnaden med 13 ombud ger vid varje tillfälle stöd till ca 195 personer och
där finns fortfarande en efterfrågan som är större. Målgruppen har utvidgats något
i förhållande till den ursprungliga vilket kan vara en delförklaring till den
höga efterfrågan.

Några kommentarer med anledning av SoS meddelandeblad

nr 5/2011.

Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning.


Sida 1
”Detta meddelandeblad anger vilka villkor och förutsättningar ombudsverksamheterna måste uppfylla för att kunna få statsbidrag, och vilket ansvar de lokala
ledningsgrupperna har. Ombudens arbetsuppgifter definieras liksom den målgrupp som omfattas av insatsen”


Sida 3
Personligt ombud
Ombudens arbetsuppgifter

I Socialstyrelsens meddelandeblad nr 5/2011 rörande ”Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med
personliga ombud till vissa personer med psykisk funktionsnedsättning” presenteras en ny och ganska omfattande roll för brukar och anhörigorganisationerna.


Det är ganska unikt att staten ställer i utsikt medverkan från frivilligorganisationer för att implementera en reform.
I sammandrag innebär det en stor utmaning för de befintliga organisationerna Schizofreniförbundet och RSMH.
De listade uppgifterna innefattar följande:

Länk till meddelandebladet. Läs SOS meddelandeblad nr 5 / 2011 här.

Statsbidrag till kommuner som inrättat verksamhet med personliga ombud till vissa personer med psykisk
funktionsnedsättning.