Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Uncategorised

Patientinformation vid Skånes lasarett.


Patientinformationscentralerna vid sjukhusen i Skåne har en ganska vid utåtriktad verksamhet av stort intresse för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade, deras anhöriga och andra intresserade personer.

De är öppna för kontakter via personliga besök, telefon, internet.
Utnyttjandet av patientinformationscentralerna är kostnadsfritt.

1 De anordnar temadagar rörande olika patientgrupper eller sjukdomar. Temadagarna är öppna för allmänheten och kostnadsfria.

2 De har en hel del egen litteratur i form av tidskrifter, broschyrer, böcker och filmer som man kan läsa och låna.

3 De förmedlar lån av böcker m m från andra bibliotek inom och utom landet.

4 De hjälper till att söka kring olika frågor och litteratur på internet.

5 Du kan även få hjälp med att läsa om hur någon annan upplevt sin sjukdom och/eller sina kontakter med sjukvården. Det finns ett urval biografier, romaner och filmer att välja bland.

Infotekets personal har tystnadsplikt. Det betyder att alla uppgifter som rör dig som person t ex din sjukdom, behandling, etc. skyddas av sekretess.

Patientforum i Malmö samarbetar med de Internationella hälsokommunikatörerna som informerar om hälsa på olika språk som t ex albanska, persiska, bosniska, polska och arabiska.

Idag finns följande patientinformationscentra i Skåne:

PatientForum, Malmö

Öppet: måndag – torsdag 10.00–12.00, 1300-1500 fredag 10.00–12.00
Telefon: 040–33 80 30
Internet adress: www.skane.se/sus/patientforum

Informateket, Kristianstad

Öppet: måndag – torsdag 09.30–12.15, 12.45-15.00 fredag 09.30–12.00
Telefon: 044–309 27 37
Internet adress: www.skane.se/templates/Page.aspx?id=6776

Patientutbildningscentrum (PUC), Helsingborg

Öppet: måndag – torsdag 10.00-16.00, fredag 10.00–14.00
Telefon: 042–406 25 90
Internet adress: www.helsingborgslasarett.se/puc
Telefon 046-174810

PIL, Patientforum i Lund

Sjukhusbiblioteket

Öppet: måndag – fredag 10.00-–16.00
Telefon: 046–17 17 25
Internetadress: www.skane.se/sus/patientforum

St Lars bibliotek i Lund

öppet måndag, onsdag, och fredag 11.00-12.00, 12.30-15.00

Telefon 046-174810

Internetadress:www.skane.se/templates/page.aspx?id=123103

Lasarettsbiblioteket, Trelleborg

Öppet: måndag – torsdag 10.00–11.30, 12.00-16.00, fredag 10.00–13.00
Lunchstängt: måndag – torsdag 11.30–12.00
Telefon: 0410–552 68
Internet adress: http://www.skane.se/templates/Page.aspx?id=87420

Sjukhusbiblioteket, Ängelholm

Öppet: måndag och torsdag 10.00-13.00, 13.45-16.00 Fredag jämna veckor 10-00-12.00, 12.30-14.00

Telefon: 0431–815 88
Internet adress: www.skane.se/templates/Page.aspx?id=26188
----------------
 

1. Schizofreniföreningen i Skåne i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, Skåneregionen och Sundsgårdens folkhögskola de senaste två åren arrangerat en anhörighelg i september.

Målsättning har varit:

  • Ge deltagarna (anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade) information om nyheter och förändringar inom service, stöd, vård och rehabilitering av psykiskt sjuka/funktionshindrade.
  • Ge möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
  • Ge anhöriga som ofta är bundna av sina roller som föräldrar till allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade möjlighet till avkoppling i en fin miljö.
  • Skapa nätverk mellan anhöriga.
  • Träna avslappning och stresshantering

Antal deltagare ca 25 .

Vi planerar att upprepa verksamheten i september 2011 så kolla vår hemsida efter kursprogram och anmälningsblankett.

Harald Wilhelmsson

 

2. Schizofreniförbundet har i samarbete med Vuxenskolan utarbetat studiehandledningar för följande böcker:

1 ”Psykiska funktionshinder – stöd och hjälp vid kognitiva funktionssstörningar”.

Kognitiva störningar är en huvudanledning till de svåra funktionshinder som ibland följer efter psykossjukdomar, speciellt schizofreni. Boken ger kunskap om vad kognitiva störningar är, hur de yttrar sig i vardagen och hur man ska bemöta och stödja individen.
Författare är psykolog Lennart Lundin och Ove S Ohlsson, tidigare förbundsordförande i Schizofreniförbundet.
Hämta handledningen...

2 ”Mer pengar över.”

Den som drabbas av svår psykisk sjukdom får ofta sämre ekonomi. Här ges tips om vad du som har psykiska funktionshinder kan göra för att få bättre ekonomi.
Författare Maria Nyström Agback och Schizofreniförbundet.
Hämta handledningen...

3 "Upptäck vägen framåt" - Stöd och vägledning för alla som påverkas av schizofreni.

Läkemedelsföretaget Bristol-Myers Squibb har copyright på allt material i boken.
Boken "Upptäck vägen framåt" är ett gemensamt initiativ från sammanlagt 18 europeiska patient- och vårdorganisationer för psykisk hälsa. De har tillsammans bildat nätverket INFORMED (the International Network For Mental Health Education).
Hämta handledningen...

Efter att ha läst igenom materialet Bristol-Myers Sqibb´s hemsida Schizofreniskolan och studiematerialet ”Upptäck vägen framåt” vill jag komplettera med följande noteringar om vad jag saknar:

1 Synsättet "Assisted selfdetermination" som innebär att de drabbade skall erhålla stöd för att öka sitt oberoende och sitt självbestämmande. De skall inte ses som passiva mottagare av åtgärder från professionella utan som självständiga individer med egen beslutsförmåga som med rätt stöd kan utvecklas till att klara sina liv med ett minimum av stöd.

2 Hela området med begreppen sjuk - funktionshindrad – handikappad saknas. Sveriges riksdag har 1994 beslutat att långvarigt psykiskt sjuka skall ses som funktionshindrade och     handikappade. Publikationer inom Sverige bör därför innehålla dessa begrepp.

3 Återhämtningsbegreppet behandlas inte.

4 Uppgifter om att neuroleptika inte ger någon påvisbar behandlingseffekt hos en tredjedel av de drabbade saknas helt i materialet.

5 Uppgifter om biverkningar vid behandling med neuroleptika som metabolt syndrom (ämnesomsättningsrubbningar) med snabb viktökning, höga risker för hjärta- kärlsjukdomar, diabetes m fl och hur man motverkar sådana allvarliga fysiska effekter saknas.

6 Uppgifter om att personligt stöd genom personliga ombud kraftigt kan förbättra de drabbades och de anhörigas situation och dessutom avlasta den slutna psykiatriska vården i betydande omfattning saknas.

7 Allt för vagt om att det är medicinsk behandling i kombination med socialt stöd, studier, sysselsättning eller arbete och rehabilitering som i internationell forskning visat sig vara framgångsrik för de drabbade. Enbart medicinsk behandling har inte samma gynnsamma effekt för individen och den innebär dessutom alltid biverkningar.

8 Inga uppgifter om att tidiga familjeinriktade insatser från psykiatrin vid nyinsjuknande kan vara avgörande för individens prognos.

9 Inga uppgifter om hur man genom social intervention och stöd till den drabbade dramatiskt minskar återinsjuknandet i psykos.

10 Inget avsnitt behandlar vad brukarstöd och anhörigstöd kan betyda för de drabbade och deras anhöriga.

11 Inget om att de drabbade ofta har stora svårigheter med sina kognitiva funktionshinder (Ofta beskrivna som oförmågor hos individen) och att dessa ofta utgör stora hinder för de drabbade att kunna leva ett eget självständigt liv.

12 Mänskliga rättighetsperspektivet ej behandlat.

13 Nationella rättighetsperspektivet – individerna, de drabbade och de anhöriga - i relation till olika rättigheter i våra lagar har inte behandlats.

Studier som baseras på Bristol-Myers Sqibb´s studiematerial ”Upptäck vägen framåt” bör kompletteras med genomgång av ovanstående frågor för att inte förmedla ett ensidigt psykiatriskt behandlingsperspektiv. Ett sådant perspektiv kan förmedla hopplöshet och passivitet istället för att förmedla hopp och kunskap om möjligheterna till rehabilitering, återhämtning och ett eget självständigt liv.
0712110
Harald Wilhelmsson

4 Schizofreniföreningen i Skåne kommer att tillsammans med Vuxenskolan i Skåne stödja genomförandet av studiecirklar inom de olika föreningarna i Skåne.

Schizofreniförbundet erbjuder tillsammans med Vuxenskolan ett studiematerial som kallas Prospect och som utarbetats gemensamt av representanter för personer med psykiska funktionshinder, familj och vänner samt personal inom vård och omsorg i 12 europeiska länder

Prospekt är en ny europeisk övningsmetod/utbildning i studiecirkelform som ger vidgade perspektiv för personer med direkt erfarenhet av psykisk sjukdom. Den gäller familj och vänner, själverfarna och personal inom vård och omsorg.
Prospect har arbetats fram av anhöriga, själverfarna och vårdpersonal i ett europeiskt samarbete genom EUFAMI. Schizofreniförbundet deltog i arbetet med två anhöriga och två själverfarna, samt engagerade två personer utifrån för personal inom vård och omsorg. Schizofreniförbundet har idag sex utbildade ledare för Prospect.
Prospect har fyra delar, en för varje grupp, det vill säga familj och vänner, själverfarna, personal inom vård och omsorg. Det finns även en gemensam del som syftar till att förbättra kommunikationen mellan grupperna.
Du kan läsa vidare om programmet i bilagda broschyr som en Pdf-fil.
Om Du vill veta mer så kan Du vända Dig till ordförandena i våra lokala föreningar som Du finner ovan under olika rubriker Lund, NV-Skåne etc eller söka på internet www.schizofreniforbundet.se
Hämta broschyren Prospect, broschyr...

Litteratur{nomultithumb}

Om du saknar programmet Adobe Reader, som behövs för att öppna pdf-dokument, så kan du kostnadsfritt hämta det här:


1  Socialstyrelsen:


1 Vård och stöd till patienter med schizofreni – en kunskapsöversikt. Kunskapsöversikten har dragits in av Socialstyrelsen.

2 Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Hämta denna rapport i pdf-format..

3 Remissupplaga för "Nationella riktlinjer för depressionssjukdom och ångestsyndrom". Hämta denna rapport i pdf-format..

4 Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd. Hämta denna rapport i pdf-format..

5 Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Hämta denna rapport i Pdf-format..

6 Nationell tillsyn av kommunernas insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2009–2011.
Personer med psykisk funktionsnedsättning – får de stöd och omsorg utifrån sina behov? Slutrapport 2012. Hämta denna rapport i Pdf-romat..

2 SBU • Statens beredning för medicinsk utvärdering

1. Schizofreni - Läkemedelsbehandling, patientens delaktighet och vårdens organisation
En systematisk litteraturöversikt.
November 2012 

Sammanfattning
Full text

 

3 Svenska Psykiatriska Föreningen har givit ut följande kliniska riktlinjer (svenskpsykiatri.se):


1 Förstämningssjukdomar - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

2 Nya kliniska riktlinjer för utredning och behandling av Schizofreni och schizofreniliknande tillstånd i december 2009.

3 Självmordsnära patienter- kliniska riktlinjer för utredning och behandling

4 Ångestsyndrom - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

5 Tvångsvård - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

6 Äldrepsykiatri - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

7 Alkoholproblem - kliniska riktlinjer för utredning och behandling

8 Ätstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling

9 Personlighetsstörningar – kliniska riktlinjer för utredning och behandling.

10 Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter
med allvarlig psykisk sjukdom.

11 Psykiatrisk tvångsvård - Kliniska riktlinjer för vård och behandling, (Dec 2013)

Riktlinjerna kan hämtas som Pdf-fil här.

12 Övriga riktlinjer

-Riktlinjer för Litiumbehandling - Hans Bendz och Mattias Aurell


4 Vårdprogram från Stockholms läns landsting.

1 Ångestsjukdomar 2003

2 Stressrelaterad psykisk ohälsa 2007.

3 Stressrelaterad psykisk ohälsa:Lathund 2007.

4 Alkoholprobelm 2007

5 Depression och bipolär sjukdom 2007.

6 Referensförteckning Depression och bipolär sjukdom 2007.

7 Schizofreni och andra psykossjukdomar 2008.

8 Referensförteckning Schizofreni och andra psykossjukdomar 2008.

Du kan hämta vårdprogrammen som Pdf-filer genom att klicka på respektive program.

5 Övrig litteratur:

1 Att leva med psykiska funktionshinder - livssituation och effektiva vård- och

stödinsatser. David Bunt, Lars Hansson. Studentlitteratur 2005.

2 PM rörande behov av personligt stöd till personer med långvarig och allvarligt psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning genom personliga ombud i Skåne. Hämta detta PM i pdf-format..

3 Ett Gott liv. FoU Skåne  Minirapport 7 

Eva Andersson,  Charlotte Brandin Di Placido,  Bertil Jönsson  Katalin Nagy,  Lennart Nylander,  Catarina Stattin,  Ulrika Walter,  Tommy Björkman.  

4 Kliniske retningslinier för behandling med antipsykotika.  Schizofrenisektorn Odense Universitetshospital.

5 FN:s nya "Convention on the Rights of Persons with Disabilities" (CRPD)  Kan laddas ner från Svenska FN-förbundet www.sfn.se/

6 Regionalt vårdprogram för schizofreni och andra psykossjukdomar. Hämta denna rapport i Pdf-format.

7 Nya riktlinjer för behandling av personer med schizofreni i England.
National Institute for Health and Clinical Excellence publicerar nya uppdaterade riktlinjer för England:
Schizophrenia Core interventions in the treatment and management of schizophrenia in primary and secondary care (update)
Hämta denna rapport i Pdf-format.

8 Tove Nilsson, Juridisk Fakulteten vid Lunds Universitet. ”Tämligen osynliggjorda” - om psykiskt funktionshindrades rättigheter. Examensarbete 30 högskolepoäng.
Hämta denna rapport i Pdf-format.

9 Håkan Hall & Elisabet Hall

Schizofrenia Modern concepts and research findings.

Studetlitteratur ISBN 978-91-44-02980-1

6 Diskussion om föreningarnas uppgifter.

1 Anhörigföreningar, För vem, för vad och varför? (Harepress ISBN 91-973860-4-9)

Se litteraturförteckning

Anna Meeuwisse, Professor.