Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

 

Schizofreniföreningen NV Skåne Verksamhetsberättelse för år 2012.

Styrelsen för Schizofreniföreningen NV. Skåne får härmed avge  följande berättelse för verksamhetsåret 2012.

Styrelsens utformning:        

 

Revisor:  Robin Lundgren    Revisorsuppleant    Edvard Svensson

Valberedning    Vakant

 

Årsmötet hölls den 23 februari 2013  i vår lokal på ”Kronan”  Grenadjärgatan 17  i Helsingborg. Styrelsen konstituerade sig i ett åtföljande möte samma kväll.

 

Styrelsen har under året haft 13 protokollförda styrelsemöten i Helsingborg. Även ett antal

enskilda stödsamtal  har genomförts i vår föreningslokal på Kronan.

 

Medlemsantalet uppgick per 2012-12-31 till 133 medlemmar fördelade på 75 hushåll. Medlemsantalet som de senaste åren på grund av dödsfall och avflyttning  minskat något har under året åter ökat.  Vi har via vår hemsida på nätet  och Sundskanalen Helsingborg, kanal 12 i TV, där vi marknadsför oss, fått nya medlemmar.

 

Förbundets  Ordförandemöte  12 – 13 maj   Arrangerades på Täby Park Hotel and Conference,  i Stockholm. Dessvärre hade ingen av våra styrelseledamöter möjlighet att närvara.

 

Konferenser och Seminarier

 

Samverkan med Psykiatrin.

Schizofreniföreningen NV Skåne har under året varit inbjuden att delta i några av den psykiatriska vårdens ledningsgruppmöten i såväl Helsingborg som Landskrona och Ängelholm. Under 2012 har Lars Bogren, Christer Svensson och Bent Nielsen representerat Schizofreniföreningen NV Skåne i dessa sammanhang.

Den 15/5  träffade vi psykiatrins ledningsgrupp i Helsingborg/Ängelholm och kunde  då  framföra våra åsikter om vad som var bra och vad som borde förbättras.

 

Anhörigrum i anslutning till Psykiatrin i Ängelholm och Helsingborg

 

Under våren 2011 fick samtliga handikappföreningar i Nordvästskåne erbjudande om att gemensamt disponera ett rum i anslutning till psykiatrin i Ängelholm. Avsikten var att kunna visa upp informationsmaterial om respektive förenings verksamhet. Efter ett antal förberedande möten kunde rummet tas i bruk och officiellt invigas den nionde maj av den då nytillträdda  chefen för psykiatrin i Nordvästra Skåne Rose-Marie Sandberg.

Lars Bogren och Christer Svensson har varit aktiva i tillblivelsen av detta anhörigrum. Schizofreniföreningen NV Skåne håller där broschyrer och annat informationsmaterial  tillgängligt för besökare.

Under 2012 har handikappföreningarna  gemensamt även fått tillgång till ett rum på Helsingborgs Lasarett  i anslutning till en psykiatrisk vårdavdelning. Rummet kan vi använda till att träffa  inneliggande patienter eller deras anhöriga/närstående som har behov av information och stödsamtal.

 

DHS i Helsingborg

Schizofreniföreningen NV Skåne Samverkar i Helsingborg  aktivt med  ” DHS De handikappades samarbetskommitté.” somär ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för lokala handikappföreningar i Helsingborg.  Christer Svensson , vår vice ordförande har under året haft det övergripande ansvaret  för gemensamma  frågor. 

 

Handikappolitiskt arbete

Föreningen har i möten med politiker och företrädare för psykiatri och socialtjänst  fortsatt kräva  att den fysiska hälsan hos personer med psykisk sjukdom/funktionshinder uppmärksammas,  att regelbundna hälsokontroller av alla personer  som behandlas för schizofreni införs, och att det skall vara psykiatrimottagningarnas ansvar att se till att sådana hälsokontroller genomförs.

 

Marknadsföring

 

Radio A – Helsingborgs Närradio/föreningsradio, 99,2 mhz.

För att bryta de fördomar om psykiska störningar som är vanliga i samhället och för att samtidigt informera om vilket stöd  både drabbade och anhöriga kan få genom Schizofreniföreningen NVSkåne,  genomförde vi under de senaste åtta åren  lokalradiosändningar, varje onsdag mellan kl. 13:00 – 14:00  med information om vår förening och fakta om psykisk sjukdom blandat med musik.

Tyvärr har vi under 2012 inte kunnat fortsätta med våra radiosändningar på grund av att Solveig Hjerpe vår projektledare med huvudansvar för både planering, manus, musikval och tema för alla sändningar, drabbats av svår sjukdom.  Vi har hittills inte lyckats hitta någon ersättare. Vi hoppas kunna återuppta denna verksamhet  eftersom vår erfarenhet  är att de väl genomförda radiosändningarna har bidragit till att lyssnare hört av sig för att bli medlemmar.

 

 

Hemsidan

Föreningen har under 2012 fortsatt utnyttja våra möjligheter till marknadsföring även på nätet, genom den hemsida som vi, tack vare samverkan med Schizofreniföreningen Skåne, vår distriktsorganisation, har del i. Solveig Hjerpe,  som under många år ansvarat för marknadsföringen i vår lokalförening har som jag tidigare nämnt på grund av sjukdom inte kunnat medverka under 2012. Vi har därför haft svårigheter att  hålla vår del av hemsidan  uppdaterad, vilket vi beklagar.  Vi kommer under 2013 att prioritera arbetet med att hålla vår del av hemsidan  uppdaterad med inlägg om aktuella nyheter, kommande aktiviteter, medlemsmöten och information om planerade anhörigutbildningar i vårt upptagningsområde.

Besök vår hemsida på www.schizofreniforeningarna.se   Klicka dig sedan fram till NV Skåne.

 

Medlemsstöd, socialt och rehabiliterande.

Alltid lika viktig är föreningens ständigt öppna jourtelefon, som i likhet med tidigare år fyllt en stor och angelägen uppgift. Möjligheten att få tala med någon med mångårig egen erfarenhet av att leva med en nära anhörig som drabbats av psykisk ohälsa, ger värdefull hjälp till den som upplever sitt liv som kaotiskt och tungt. Stödsamtal med enskilda familjer både per telefon och i möten på neutrala platser i både Landskrona och Helsingborg har förekommit, liksom deltagande i vårdplaneringar, där vår medverkan varit en trygghetsskapande faktor.

 

Intern Information och medlemsmöten

Av ekonomiska skäl har vi som lokalförening stora problem med att engagera riksbekanta föreläsare för våra medlemmar. Men genom samverkan med HSO Skåne och vår distrikts- organisation Schizofreniföreningen Skåne,  har vi under året kunnat erbjuda våra medlemmar ett antal intressanta och lärorika föreläsningar

 

22/5 ”Återhämtning, möjlighet eller önsketänkande?”
En konferens om vägar tillbaka från psykisk ohälsa . Socialpsykiatriskt Forum var initiativtagare  till denna konferens  som hölls i Halmstad. Fyra ledamöter från vår styrelse deltog för att ta del av de senaste rönen om möjlig återhämtning.

 

20/6  Midsommarfirande i Klippan. Schizofreniföreningen NV. Skåne var denna dag inbjuden till  Klippan dit vi tog oss genom samåkning  för att delta i RSMH Klippans midsommarfirande.  Föreningen som nyligen flyttat in i nya lokaler i samhällets centrum hade förberett en gemensam lunch bestående av matjessill, färskpotatis, gräddfil och gräslök. Måltiden avslutades som sig bör med nyplockade jordgubbar med glass och grädde.

 

10/10  Psykiatrins Dag på Dunkers i Helsingborg.  Världsdagen för psykisk hälsa uppmärksammades  stort på Dunkers kulturhus. Under dagen möttes unga med psykisk ohälsa och medarbetare inom psykiatri  på ett nytt sätt. Psykiatrin visade hur man arbetar och genom debatter, konst, målande berättelser, musik och samtal  gemensamt kan söka nya svar på hur unga i framtiden kan få bästa möjliga hjälp. Många av våra närvarande medlemmar fick ny inspiration att tänka i annorlunda banor. Vår förening fanns också på plats med ett bemannat informationsbord med broschyrer om vår verksamhet och vad vi kan hjälpa till med.

10/10  Världsdagen för psykisk hälsa.  Lokalt Forum i Malmö  hade denna dag organiserat en rad brukar och anhörigorganisationer  i ett demonstrationståg som med plakat och banderoller på eftermiddagen marscherade från Stortorget till Gustav Adolfs Torg. I ett stort tält  på torget fortsatte manifestationen  på  temat” Återhämtning” och ”allas lika rätt”.  Från Schizofreniföreningen NV. Skåne bidrog Lars Bogren  med en föreläsning om ”Återhämtning ur ett anhörigperspektiv”

 

1/12  Handikappdagen i Höganäs

 Ett ambitiöst  upplagt heldagsarrangemang som kommunen kan vara mycket stolt över.

I Gruvsalen kunde samtliga handikappföreningar informera  och visa upp sin verksamhet  vid ett eget bemannat  bord med sin  förenings informationsmaterial.  Christer och Brigitte Svensson startade upp dagen på morgonen och avlöstes efter lunch av Bent Nielsen och Viktoria Nilsson Sträng båda  styrelsemedlemmar  i  Schizofreniföreningen som vid sidan av sitt uppdrag att informera  även kunde ta del av eftermiddagens många intressanta programpunkter

I foajén visade  deltagare från kommunens verksamheter  upp sina alster och ett antal externa aktörer gav besökarna information om sina verksamheter.

 

3/12  Internationella Handikappdagen i Helsingborg.  Helsingborgs handikappföreningar anslutna till DHS samlades denna eftermiddag  i Stadsteaterns foajé för att informera  var och en om sitt handikapp. Schizofreniföreningen NV.Skåne  deltog med ett informationsbord  med broschyrer och skriftligt material om psykiska sjukdomar och de funktionshinder  som begränsar livet för den som genomgått en psykos. Ledamöter från vår styrelse  turades om att svara  på besökarnas frågor. Under hela eftermiddagen kunde de närvarande lyssna till intressanta föreläsningar  om olika handikapp.

 

Extern information

till gymnasieelever, högskolestuderande och vårdpersonal.

I syfte att öka samhällets kunskap om Psykiska funktionshinder och handikapp har

Schizofreniföreningen NV Skåne valt, att rikta informationsinsatser till blivande vårdpersonal inom Psykiatri och Hemtjänst men även till gymnasieskolor och Universitet/Högskolor.

 

Diverse information och marknadsföring

                 

14/3  ”Consensum vuxenutbildning - Lund”på temat ”Relationer och bemötande – vägar till återhämtning vid psykossjukdom”. höll Lars Bogren en halvdags föreläsning som avslutades med information om schizofreni- föreningens roll som idébärare av en avdramatiserad syn på psykisk sjukdom.

 

21/3   ”Victum Vårdutbildningar” i  Helsingborg.  Lars Bogren föreläste på temat ”Relationer och bemötande – vägar till återhämtning vid psykos- sjukdom”. De 18 eleverna som just läst psykiatri och senare i vår skall ut i praktik ställde många och insiktsfulla frågor under och efter föreläsningen.

 

2/4 Information till mellanvården  på Pålsjö om föreningen, bakgrund och arbetssätt och hur vi kan ge stöd till våra medlemmar.  Deltog gjorde såväl inneliggande patienter som personal och patienter i öppenvård. Broschyrer och annat skriftligt informationsmaterial delades ut. En frågestund avslutade vårt besök.  

 

19/4  Intervjuer med anhöriga och drabbade. På förfrågan från en grupp högskolestuderande från Malmö anordnade  föreningen en” Hearing”  om livssituationen för såväl  drabbade som deras anhöriga. Enskilda intervjuer kompletterade kvällen.

 

26/4  Bättre Psykosvård.I slutet av 2011 publicerade Socialstyrelsen Nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni och liknande tillstånd.” Bättre Psykosvård ”är ett treårigt projekt initierat av. Ing-Marie Wieselgren med syfte att stödja implementering av de Nationella Riktlinjerna.  Redan 2011 arbetade ledamöter i vår styrelse med förslag till riktlinjerna  som då låg ute på remiss.  Den 26/4 2012 medverkade Viktoria Nilsson Sträng, Bent Nielsen och Lars Bogren i ett heldagsseminarium tillsammans med personal från psykiatri och socialtjänst.Utifrån erfarenhet vet man att det tar lång tid innan nya riktlinjer blir kända ute i verksamheterna och hos patienterna. Det finns ett behov av att möjliggöra och påskynda kunskapsutvecklingen samt att mäta implementeringen.

 

 

                       3/5  på  Bergagymnasieti Eslöv.( KY utbildning i socialpsykiatri)

Relationer och bemötande – vägar till återhämtning vid psykossjukdom”

Var temat när Lars Bogren  höll en halvdags föreläsning och information om schizofreniföreningens och PO-Skånes ideologiska värdegrund för två  grupper som i sin utbildning just läste psykiatri. Även gruppernas lärare och praktik- handledare deltog med stort intresse.

 

17/10 Anhörigutbildning i psykiatrins regi. Vid en efterlängtad anhörig utbildning föreläste Lars Bogren om återhämtning och beskrev också hur Schizofreniföreningen kan hjälpa och stödja både anhöriga och personer som själva drabbats av psykossjukdom.

 

 

15/11 Örkelljunga Vårdgymnasium.    Lars Bogren föreläste vid ett halvdags- seminarium  om  ”Relationer och bemötande -- vägar till återhämtning. Åhörarna, ett tjugotal vuxenstuderande ställde insiktsfulla frågor och deltog med reflektioner i föreläsningen.

 

20/11  På Anhörigcentrum i Landskrona  höll Lars Bogren en föreläsning ochgav en fallbeskrivning som illustrerar vad som händer i en familj när en anhörig drabbas av psykisk ohälsa.

 

22/11  Osby Gymnasieskola.  Lars Bogren höll en halvdagsföreläsning  på  temat ”Är återhämtning vid psykossjukdom möjlig” Gruppen som bestod av både gymnasieelever och vuxenstuderande var mycket aktiv och informerade sig även om Schizofreniföreningens arbete och målsättning.  Också om tjänsten personligt ombud  ville man veta mycket.

 

 

Samverkan med SödermottagningenFöreningens ordförande Lars Bogren har under året deltagit i referensgruppens fyra sammankomster.  Södermottagningen har också arrangerat föreläsningar för våra medlemmar.  

 

 

Övrigt

 

Lunds Universitet

Efter förfrågan från universitetet har Lars Bogren under året intervjuats av blivande socionomer, om anhörigas behov av hjälp och stöd och dess betydelse, och om hur vård och stöd kan förbättras för dem som drabbats.

 

Lokalavdelningen Landskrona

I Landskrona har Lars Bogren  representerat föreningen och funnits med i kommunens samverkansgrupp med handikappföreningarna i kommunen.

KHR, Kommunalt Handikappråd,  i Landskrona.  Lars Bogren som valdes att företräda gruppen psykiskt funktionshindrade medverkar som vice ordförande i handikapprådet.  Rådet sammanträder fyra gånger per kalenderår och behandlar då frågor rörande tillgängligheten till samhället.  Det handlar ofta om fysiska svårigheter som ofta kan kompenseras med hjälpmedel eller med insatser i den yttre miljön. Svårare att åtgärda är när funktionshindren har sin grund i personens mentala uppfattning av sin omvärld.

 

Egen Utbildning

Föreningen lägger  stor vikt vid att ledamöterna i styrelsen är uppdaterade och väl informerade om nya forskningsrön så att vi i olika sammanhang kan ge våra medlemmar sakligt stöd och vägledning

 

Samverkan med Helsingborgs Kommun

 

HIT projektet i Helsingborg

(Hälsa i tid)  Är ett för vår målgrupp viktigt projekt som vi i föreningen stödjer och medverkar i. Personal inom socialtjänsten utbildas till ”Case Managers” som med sina klienter kommer att arbeta som samordnare enligt programmet Integrerad psykiatri. Samordnaren skall stödja och hjälpa sina klienter att ta tillvara sina agna resurser, göra viktiga val och att komma över eventuella hinder för att klara vardagen. Samordnaren kan också ge stöd vid kontakter med andra vårdgivare och myndigheter och bidra till att olika insatser samordnas. Samordnaren kan också vara ett stöd för dina närstående när så behövs.

 

Jobb på sikt enligt IPS modellen

Individanpassat stöd till arbete är ytterligare ett viktigt projekt som vi från Schizofreni- föreningens sida helhjärtat stödjer och medverkar i.  Syftet med projektet är att kunna erbjuda personer  med en psykiatrisk diagnos ett individuellt stöd i studier eller till att skaffa, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden

För ändamålet finns tre arbetscoacher anställda som under sommaren  och hösten fått utbildning i IPS metodik  (Individual  Placement and Support).  Målgruppen är personer med en psykiatrisk diagnos i åldern mellan 20 – 40 år och boende i Helsingborg.  

Ledamöter från vår styrelse  deltar aktivt i såväl Utvecklingsgruppen som i Styrgruppen där Lars Bogren representerar  vår organisation.

 

Miltonprojektet i Helsingborg.

 

Miltonprojektet,var ett projekt för samverkan mellan de tre kommunerna Helsingborg, Höganäs och Bjuv, samt den psykiatriska verksamheten i Helsingborg. Projektet startade i januari 2006 och pågick fram till den 31/12 2007 då det formellt avslutades.

 

Syftet med projektet  var

  • Att bygga upp en modell där psykiatri och socialtjänst samverkar i stöd och behandling med en gemensam syn på hjälpbehov och funktionsnivå för målgruppen.
  • Att vidareutveckla kompetens för att kunna tillgodose hjälpbehov för målgruppen.
  • Att få tillstånd ett aktivt samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, övriga verksamheter inom kommunerna samt med intresseföreningar och klientorganisationer.

För att bibehålla de positiva effekter som projektet åstadkommithar nätverksgruppen fortsatt träffats under ledning av Håkan Lundgren från psykossektionen. Gruppen ger unika möjligheter för brukar och anhörigorganisationer att informellt och i direkta samtal  lyfta generella frågor med representanter för psykiatrin och de myndigheter  som samverkar. Från Schizofreniföreningens sida medverkar Christer Svensson och Lars Bogren. Ett personligt ombud från PO-Skåne är också en självskriven medlem i gruppen som träffas  8 – 10 gånger per år.

 

Schizofreniföreningen NV. Skåne

Lokalavdelningen i Höganäs

Brigitte och Christer Svensson arbetar aktivt som språkrör för Schizofreniföreningen NV Skåne i Höganäs. De ger råd och stöd till såväl psykiskt sjuka som anhöriga boende i kommunen. 

 

HSO-samverkan i Höganäs

Schizofreniföreningen NV Skåne samverkar aktivt med HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan, där Christer Svensson är lokalföreningens ordförande i Höganäs.

I Höganäs Kommunala Handikappråd, där handikappföreningarna kan framföra sina synpunkter och åsikter medverkar vår vice ordförande Christer Svensson som arbetar intensivt för att Höganäs skall, i likhet med Helsingborg, få fristående Personligt Ombud till stöd för psykiskt sjuka/funktionshindrade i kommunen.  .

Christer Svenssons har i sin egenskap av ordförande i HSO Höganäs tillsammans med det fristående kommunala handikappombudet varit pådrivande för att kartlägga tillgängligheten till olika offentliga lokaler t.ex. butiker, post, banker, läkar- och tandläkarmottagningar. för personer med olika funktionshinder.

 

Schizofreniföreningen NV Skåne i samverkan med PO-Skåne (personligt ombud i Skåne)

Anhörig- och Brukarorganisationerna i Skåne är huvudmän för den ideella organisationen

PO-Skåne som i avtalssamverkan med 11 kommuner i Skåne  bedriver verksamhet med  fristående personliga ombud.

Under 2012 har fem ombud arbetat med ett nittiotal klienter i Helsingborgs kommun, däribland ett stort antal hemlösa. Emellertid är behovet av stöd från ett personligt ombud mycket större än vad som kan hanteras av de fem ombud som funnits under 2012. 

 

Vår styrelseledamot Bent Nielsen har under året medverkat i PO-Skånes styrelse och där lyft väsentliga frågor som rör utvecklingen i Helsingborg men även konstaterat att ett antal kommuner i vårt närområde fortfarande inte insett nyttan av personligt ombudsverksamhet. Både Bjuv och Höganäs saknar trots återkommande informationsinsatser fortfarande personliga ombud .

 

Helsingborg, 2013-02-10

 

Schizofreniföreningen NV. Skåne

Lars Bogren                      

Ordförande                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or