Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Verksamhet

 

Schizofreniföreningen NV Skåne  - 

Intresseförening för Schizofreni och andra psykossjukdomar.                                 2019-05-05

Grenadjärsgatan 17.     254 53  Helsingborg

Tel. 070-33 69 292,    ,   Org. nr  843001-8971                                                     

E-post:   Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  

Hemsida;  www.schizofreniforeningarna.se

 

 

 

Verksamhetsberättelse för år 2018.

 

Styrelsen för Schizofreniföreningen NV. Skåne får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2018.

 

Styrelsens utformning:     Lars Bogren, ordförande

                                            Crister Svensson,  vice ordförande

                                            Lennart Berglin, kassör

                                            Margareta Gustavi, sekreterare

                                            Lennart Johansson, ledamot

                                            Monika Johansson Jarl, ledamot

                                            Bent Nielsen, ledamot

                                            Victoria Nilsson, ledamot

                                            Brigitte Svensson, ledamot

Revisor:                              Tommy Unosson

Revisorssuppleant            Edvard Svenson

Valberedning                     Vakant

 

Årsmötet hölls fredagen den 16 februari 2018 i vår lokal på "Kronan" Grenadjärgatan 17  i Helsingborg. Styrelsen vars ledamöter består av såväl anhöriga/närstående som personer med egen erfarenhet av psykossjukdom konstituerade sig i ett åtföljande möte senare samma kväll.

Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft 13 protokollförda styrelsemöten i Helsingborg. Vi har även fortsatt med styrelsemöten öppna för föreningsmedlemmar att närvara vid. Avsikten är att medlemmar skall få tillfälle att närma sig de frågor som styrelsen har att hantera och att väcka intresse för att själv engagera sig i dessa och att delta i olika stödjande aktiviteter.

Ett stort antal enskilda stödsamtal har genomförts i vår föreningslokal på Kronan men även på offentliga platser samt hemma hos medlemmar som varit i akut behov av stöd. Även vår jourtelefon har varit flitigt utnyttjad då ofta på sen kvällstid. 

Medlemsantalet uppgick per 2018-12-31 till 97 betalande medlemmar. Medlemsantalet har det senaste året på grund av dödsfall och avflyttning minskat. En del av minskningen kan möjligen bero på glömska att betala sin medlemsavgift. Emellertid har vi via vår hemsida på nätet och Sundskanalen Helsingborg, kanal 12 i TV, där vi marknadsför oss fått nya medlemmar däribland flera med egen erfarenhet vilket vi är mycket glada för. Vår tidigare profil som en utpräglad anhörigförening har under de senaste åren förändrats så att av medlemmarna är ca. 60% anhöriga/närstående, ca. 30% är personer med egen erfarenhet av psykossjukdom och ca. 10% är stödmedlemmar. För att ytterligare understryka det positiva i denna utveckling nomineras och väljs ett antal själverfarna till vår styrelse på varje årsmöte.

Konferenser, och Seminarier

Förbundets Ordförandemöte hölls 21 – 22 april

Ordförandemötet hölls på Nynäsgården i Nynäshamn.  Vår sekreterare Margareta Gustavi, Bent Nielsen och Wictoria Nilsson Sträng deltog som våra nominerade röstberättigade ombud att företräda Schizofreniföreningen NV Skåne i det sedvanliga förbundsarbetet och det därpå följande årsmötesförhandlingarna.  

Samverkan

Anhörigrum i anslutning till Psykiatrin i Ängelholm och Helsingborg

Samtliga handikappföreningar i Nordvästskåne fick 2011 erbjudande om att gemensamt disponera ett rum i anslutning till psykiatrin i Ängelholm. Avsikten var att kunna visa upp informationsmaterial om respektive förenings verksamhet och att där kunna erbjuda stödsamtal till inneliggande patienter eller deras anhöriga. Efter ett antal förberedande möten kunde rummet tas i bruk och officiellt invigas den nionde maj av den då nytillträdda chefen för psykiatrin i Nordvästra Skåne Rose-Marie Sandberg.

Lars Bogren och Christer Svensson har varit aktiva i tillblivelsen av detta anhörigrum. Schizofreniföreningen NV Skåne håller där broschyrer och annat informationsmaterial tillgängligt för besökare. Sedan 2012 har handikappföreningarna gemensamt även fått tillgång till ett rum på Helsingborgs Lasarett i anslutning till en psykiatrisk vårdavdelning. Rummet används liksom i Ängelholm till att träffa inneliggande patienter eller deras anhöriga/när-stående som har behov av information och stödsamtal.

DHS i Helsingborg

Schizofreniföreningen NV Skåne Samverkar i Helsingborg aktivt med ” DHS De handikappades samarbetskommitté.” somär ett partipolitiskt obundet samarbetsorgan för lokala handikappföreningar i Helsingborg.  Christer Svensson vår vice ordförande har under året haft det övergripande ansvaret för gemensamma frågor. 

Handikappolitiskt arbete

Föreningen har i möten med politiker och företrädare för psykiatri och socialtjänst fortsatt kräva att den fysiska hälsan hos personer med psykisk sjukdom/funktionshinder uppmärksammas, att regelbundna hälsokontroller av alla personer som behandlas med psykofarmaka för sin schizofreni kallas till en årlig hälsokontroll, och att det skall vara psykiatrimottagningarnas ansvar att se till att sådana hälsokontroller genomförs.

Hemsidan

Föreningen har under 2018 fortsatt utnyttja våra möjligheter till marknadsföring även på nätet, genom den hemsida som vi, tack vare samverkan med Schizofreniföreningen Skåne, vår distriktsorganisation, har del i. Vi har under 2018 åter kommit igång med att hålla vår del av hemsidan bättre uppdaterad efter de problem som uppstod när vår mångåriga medarbetare Solveig Hjerpe med ansvar för denna information, på grund av sjukdom inte längre kunde medverka. På grund av tidsbrist återstår dock mycket arbete. Inför verksamhetsåret 2019 hoppas vi kunna fortsätta förbättringsarbetet med inlägg om aktuella nyheter, kommande aktiviteter, medlemsmöten och information om planerade anhörigutbildningar i vårt upptagningsområde. Vi har sedan slutet av 2016 fått hjälp av en av våra yngre medlemmar, Daniel Svensson från Höganäs, med att lägga upp en egen hemsida som även är kopplad till Facebook och en rad andra sociala mötesplatser

Medlemsstöd, socialt och rehabiliterande.

Alltid lika viktig är föreningens ständigt öppna jourtelefon, som i likhet med tidigare år fyllt en stor och angelägen uppgift. Möjligheten att få tala med någon med mångårig egen erfarenhet av att leva med en nära anhörig som drabbats av psykisk ohälsa, ger värdefull hjälp till den som upplever sitt liv som kaotiskt och tungt. Stödsamtal med såväl enskilda personer som familjer både per telefon och i möten på neutrala platser i både Landskrona, Helsingborg och Höganäs har förekommit, liksom deltagande i vårdplaneringar, där vår medverkan varit en trygghetsskapande faktor.

Problem med handikappanpassningenav vår föreningslokal påverkar möjligheterna för vissa av våra medlemmar att ta del av det anhörigstöd som vi kan ge. För att i någon mån kompensera för detta problem gör personer från vår styrelse besök hemma hos förenings-medlemmar som på grund av fysiska funktionshinder inte kan komma till styrelse- eller medlemsmöten. Under våren 2016 kunde vi konstatera att de förhandlingar vi under lång tid fört med fastighetsförvaltningen i Helsingborgs Kommun, om möjligheten att få tillgång till en handikappanpassad lokal i samma fastighet där vi idag disponerar utrymmen för vår verksamhet, varit resultatlösa. Därför har vi sedan dess valt att utveckla våra medlems-kontakter via personliga stödsamtal på telefon eller i mejl. På så vis har vi haft kontakt med våra medlemmar oberoende av veckodag, tid eller plats. Föreningslokalen på ”Kronan” nyttjar vi fortfarande för våra öppna styrelsemöten.

Intern Information och medlemsmöten

Av ekonomiska skäl har vi som lokalförening stora problem med att engagera riksbekanta föreläsare som skulle kunna vara intressanta för våra medlemmar. Men genom samverkan med DHS, HSO Skåne och vår distriktsorganisation Schizofreniföreningen Skåne, har vi under året kunnat erbjuda våra medlemmar ett antal intressanta och lärorika föreläsningar. Som exempel på andra egna medlemsaktiviteter kan nämnas:

Midsommarträff med sill och svensk färskpotatis. De 18 medlemmar som hörsammat inbjudan samlades på eftermiddagen lördagen den 16 juni. Ledamöterna Lennart och Monika Johansson som var initiativtagare till denna traditionella sommarfest hade dukat ett vackert långbord med alla tillbehör. Som sig bör avslutades festen med en stor skål jordgubbar med vispad grädde.

”Grillkväll på Kronan”. Den14 juli som var en av sommarens varmaste dagar samlades ett tjugotal medlemmar och gäster i mysig samvaro runt grillen som på grund av brandrisken flyttats från sin ordinarie plats i trädgården på ” Kronan” till en skuggig plats på den asfalterade parkeringen. Grillmästare för dagen var vår ledamot Bent Nielsen som assisterad av kollegan Wictoria Nilsson Sträng skötte sitt uppdrag med bravur.

”Run for Mental Health” är ett välgörenhetslopp i Lund på 5 km alternativt 1 km för att uppmärksamma psykisk ohälsa. Detta år arrangerades loppet i Lund den 6 oktober. Av anmälningsavgiften går 50% till forskning om psykisk ohälsa Schizofreniföreningen NV. Skåne köpte in sig på ett antal starter för våra medlemmar eftersom vi vill stödja alla tillfällen till motion som i detta fallet även är kopplat till social samvaro.

 8 – 14 oktober. Skåneveckan för psykisk hälsa   

Oavsett bostadsort kunde våra medlemmar under denna vecka ta del av intressanta och lärorika föreläsningar i sitt närområde. Hela 35 olika arrangemang utspridda över Skåne gjorde det svårt att hinna vara med på allt man skulle vilja.

Extern information till gymnasieelever, högskolestuderande och vårdpersonal.

I syfte att öka samhällets kunskap om psykiska funktionshinder och handikapp har

Schizofreniföreningen NV Skåne valt, att rikta informationsinsatser till blivande vårdpersonal inom Psykiatri och Hemtjänst men även till gymnasieskolor, universitet och högskolor.

Lunds Universitet

Efter förfrågan från universitetet har Lars Bogren under året intervjuats av blivande socionomer, om anhörigas behov av hjälp och stöd och dess betydelse, och om hur vård och stöd kan förbättras för dem som drabbats.

Diverse information och marknadsföring

Samverkan med Södermottagningen.Föreningens ordförande Lars Bogren har under året deltagit i två av referensgruppens fyra protokollförda sammankomster. Referensgruppen leds av en av Psykiatripartners anställda psykologer tillsammans med en av deras socionomer som svarar för kallelser, dagordning och protokoll. I gruppen ingår en representant från vardera Attention, OCD Förbundet och Schizofreniföreningen NV Skåne, två personer från Bryggan och ytterligare två från ”Ria Hela Människan”. I gruppen framför deltagarna önskemål om teman på föreläsningar, synpunkter på miljön och bemötandet på mottagningen.

 Egen Utbildning

Föreningen lägger stor vikt vid att ledamöterna i styrelsen är uppdaterade och väl informerade om nya forskningsrön så att vi i olika sammanhang kan ge våra medlemmar sakligt stöd och vägledning. Därför deltar våra styrelsemedlemmar så ofta det är möjligt i konferenser, utbildningar och föreläsningar.

Vår styrelseledamot Bent Nielsen har styrelsens uppdrag att hålla oss uppdaterade om nya lagar och förordningar gällande vår målgrupp. I det uppdraget medverkar han i kurser och seminarier så ofta det är möjligt. Han är också vårt språkrör gentemot regionens sjukvårds-politiker.

I ”Fördjupad Dialogsom sammanträder 4 ggr./år träffar Bent Nielsen ledamot i vår styrelse Region Skånes politiska ledning och kan där framföra vårt krav på en bättre tillämpning av Socialstyrelsens Riktlinjer i den psykiatriska vården. I dessa sammanhang framhåller han också nödvändigheten av en bättre samverkan mellan psykiatrin och primärvården för att årliga hälsoundersökningar för patienter i psykiatrisk vård skall göras, detta för att minska riskerna med metabolt syndrom och övervikt som följd av medicinering med psykofarmaka.

En annan för oss viktig vårdpolitisk fråga som Bent Nielsen driver i ett flertal sammanhang är att den lagliga rätten till en ”Second Opinion” skall kunna tillämpas även för personer i psykiatrisk vård.

 

Samverkan med Helsingborgs Kommun

Jobb på sikt enligt IPS modellen

Individanpassat stöd till arbete har under många år varit ett viktigt projekt som vi från Schizofreni-föreningens sida stödjer och medverkar i.  Syftet med projektet har varit att kunna erbjuda personer med en psykiatrisk diagnos ett individuellt stöd till studier eller till att skaffa, få och behålla ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Trots goda resultat avslutades Projektet under 2018 då Helsingborgs Kommun drog in de för verksamheten nödvändiga anslagen.

Lokal Samverkan

Under 2014 tog arbetet med att formalisera samverkan mellan kommunens socialtjänst, och primärvård, psykiatri, arbetsförmedling, försäkringskassa och brukarorganisationer fart på allvar. Bent Nielsen ledamot i vår styrelse har alltsedan dess engagerat sig i Regional Samverkan medan Lars Bogren prioriterat Lokal Samverkan i Helsingborgsområdet och tillkomsten av ett lokalt Brukarråd på hemmaplan i Helsingborg och även i Landskrona.

Inflytanderådet”leds av Helsingborgs stads psykiatrisamordnare Åke Malmén och Region Skånes inflytandesamordnare. Rådet håller protokollförda möten 4 - 6 gånger under verksamhetsåret. Här medverkar vi genom någon medlem i vår styrelse. I detta råd samlar vi kunskap om vad som fungerar bra i såväl kommunal verksamhet som inom den psykiatriska vården. Men här tar vi även upp problem och svårigheter när våra medlemmar trillar mellan stolarna och inte får de behov de har laglig rätt till tillgodosedda. Eller när man blir för tidigt utskriven från psykiatrin på grund av platsbrist.

Lokalt samrådI det lokala samrådets fyra årliga möten deltar två medlemmar från ”Inflytanderådet”. Vid dessa tillfällen lyfter vi fram synpunkter identifierade i Inflytanderådet, positiva såväl som negativa. 

Att medverka i det lokala samrådet ger möjlighet att långsiktigt påverka och förbättra förutsättningarna för att få gehör för våra synpunkter på hur ett bra stöd för vår målgrupp skall vara.

Dialogmöten Syfte.

·         Att bygga upp en modell där psykiatri och socialtjänst samverkar i stöd och behandling med en gemensam syn på             hjälpbehov och funktionsnivå för målgruppen.

·         Att vidareutveckla kompetens för att kunna tillgodose hjälpbehov för målgruppen.

·         Att få tillstånd ett aktivt samarbete med arbetsförmedling, försäkringskassa, övriga verksamheter inom                               kommunerna samt med intresseföreningar och klientorganisationer.

I Nordvästra Skåne har, Björn Larsson, Region Skånes inflytandesamordnare ansvarat för kontinuerliga dialogmötensom ger unika möjligheter för brukar och anhörigorganisationer att informellt och i direkta samtal lyfta generella frågor med representanter för psykiatrin och de myndigheter som samverkar. Från Schizofreniföreningens sida medverkar Bent Nielsen, och Christer Svensson. Ett personligt ombud från PO-Skåne är också en självskriven medlem i gruppen som träffas 8 – 10 gånger per år.

HSO-samverkan i Höganäs

Schizofreniföreningen NV Skåne samverkar aktivt med HSO, Handikappförbundens Samarbetsorgan i Höganäs. Bent Nielsen, ledamot i vår styrelse är aktiv i valberedningen. 

Lokalavdelningen i Höganäs

Brigitte och Christer Svensson arbetar aktivt som språkrör för vår förening i Höganäs. De ger råd och stöd till såväl psykiskt sjuka som anhöriga boende i kommunen. Christer som också är vice ordförande i Schizofreniföreningen NV. Skåne medverkar sedan många år även i det Kommunala Handikapprådet i Höganäs där han lyfter för vår målgrupp väsentliga frågor. Efter att i många år efterfrågat tjänsten personligt ombud meddelade Höganäs Kommun våren 2016 sin avsikt att teckna avtal med den ideella organisationen PO-Skåne om ett personligt ombud till en början på 25%. På hösten samma år valde Höganäs kommun att bryta avtalet och avsluta samarbetet med PO-Skåne under hänvisning till att kommunen i egen regi kan hantera samma stöd till personer med svåra psykiska funktionshinder. I sanning ett märkligt beslut som visar på total okunskap om problematiken i dessa sammanhang. Höganäs Kommun har sedan årsskiftet 2017 - 2018 inrättat tjänsten ”Stöd och vägledning till personer med psykisk funktionsnedsättning” i form av vägledare. Tjänsten kommer att utvärderas efter ett år. Som stöd för att utvärdera tjänsten skall statistik över antalet klienter föras. Vi väntar med spänning på utvärdering av denna tjänst.

Christer Svensson representerar Schizofreniföreningen även i de 4 årliga samverkans möten som socialpsykiatrin i Höganäs arrangerar där han tillsammans med övriga handikapp-organisationer driver våra vårdpolitiska frågor.

Lokalavdelningen i Landskrona

I Landskrona har Lars Bogren representerat föreningen och funnits med i kommunens lokala samverkansgrupp med handikappföreningarna i kommunen. Han har under året bland annat deltagit i omsorgsförvaltningens inventering av antalet personer med behov av insatser från både psykiatrin och kommunens socialtjänst. Även deltagit i tillkomsten av ett lokalt ”Brukarråd” som skall kunna företräda brukare i dialog med kommunens ”Lokala Samråd”

KTR, Kommunalt Tillgänglighetsråd, i Landskrona.  Lars Bogren som valdes att företräda gruppen psykiskt funktionshindrade medverkar som vice ordförande i det kommunala tillgänglighetsrådet.  Rådet sammanträder fyra gånger per kalenderår och behandlar då frågor rörande tillgängligheten i samhället.  Det handlar ofta om fysiska svårigheter som ofta kan kompenseras med hjälpmedel eller med insatser i den yttre miljön. Svårare att åtgärda är när funktionshindren har sin grund i personens mentala uppfattning av sin omvärld.

Schizofreniföreningen NV Skåne i samverkan med PO-Skåne

Anhörig- och Brukarorganisationerna i Skåne är huvudmän för den ideella organisationen

PO-Skåne som i avtalssamverkan med 16 kommuner i Skåne bedriver verksamhet med fristående personliga ombud som ger stöd till personer som på grund av psykiska funktionshinder har stora svårigheter i sitt dagliga liv.

Under 2018 har fem ombud arbetat med ett nittiotal klienter i Helsingborgs kommun, däribland ett stort antal hemlösa. Emellertid är behovet av stöd från ett personligt ombud mycket större än vad som kan hanteras av de fem ombud som funnits under 2018. 

I samband med vår utvärdering under hösten 2014 av hur ett antal kommuner i nordvästra Skåne samverkar med anhörig/brukarorganisationer fann vi att trots återkommande informationsinsatser saknades fortfarande personliga ombud i flera kommuner. Emellertid meddelade några av de undersökta kommunerna att de hade för avsikt att införa tjänsten personligt ombud. Så skedde också i Svalöv och Bjuv som tecknade avtal med PO-Skåne och som under 2016 dessutom valde att utöka tjänsten. Under 2017 har även Klippan och Båstad tecknat avtal med PO-Skåne om varsin halvtidstjänst. I dag har PO-Skåne avtal med 16 av regionens kommuner

 

Helsingborg, 2019-01-23

Schizofreniföreningen NV. Skåne

Lars Bogren                     

Ordförande                        

 

 

 

Stöd genom personliga ombud

Hur blir man medlem?

Du blir medlem i föreningen genom att höra av dig till föreningen, direkt till ordföranden eller någon styrelsemedlem samt att betala medlemsavgift till vårt förbund. Du når vårt förbund på denna länk  https://schizofreniforbundet.se/  som du kan kopiera och klistra in i din webbläsare. På förbundets hemsida hittar du ett formulär där du kan  lämna dina uippgifter.

Telefon och mejladresser till.medlemmar i vår styrelse hittar du i vår styrelseföreckning under rubriken "Kontakta oss"                                         Medlemsavgiften är 150:- kr / år för enskild, 200:- / år för familj.

 

Medlemskapet ger förmåner.

  • Du får möta människor som har egen erfarenhet och kunskaper kring att vara  nhörig eller dignstiserad med schizofreni eller liknande psykossjukdom.
  • Du får möjlighet att vara med och påverka utformning av service, stöd, vård och rehabilitering till personer med schizofreni och psykoser liknande.
  • Du får regelbunden information både från oss i lokalföreningen och från Schizofreniförbundet.
  • Du får möjlighet att delta i våra medlemsmöten och olika aktiviteter såsom föredrag, konferenser, utbildningar etc.
  • Du får schizofreniförbundets tidning "Phrenicus" som kommer ut med 4 nummer om året och ger information om vad som händer på riksplanet. Du får även rabatt på viss litteratur från förbundet.

 

 

 

Kontakta Kontakta oss


Kontakta oss

 

Om Du önskar komma i kontakt med föreningen kan Du välja mellan att ringa, skriva eller mejla. Vill du träffa någon av oss för ett personligt samtal, bör du ringa och avtala tid, eftersom kontoret inte alltid är bemannat.

Alla styrelsemedlemmarna har antingen en drabbad anhörig eller egen erfarenhet av psykossjukdom. Därför kan du som medlem i vår förening känna dig trygg när du behöver råd, information eller kanske enbart har behov av att tala om det som är obegripligt och svårt att förstå och hantera.

De flesta av oss har mycket lång erfarenhet av att leva med en nära anhörig med en psykossjukdom. Vi är vana att lyssna och vi delar gärna med oss av egna erfarenheter. Vår adress är:

Schizofreniföreningen NV Skåne, Grenadjärgatan 17, Helsingborg, 

 

Föreningens styrelse 2019.

 

Ordf. Margareta Gustavi, Brunnsallén 27, 256 57 Ramlösa, mobil 0701-706423,  e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vice ordf. Christer Svensson, Brasagatan 1 a, 263 39 Höganäs, tel 042-33 23 35, mobil: 070-2511412, e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kassör Lennart Berglin, Mäster Ernst gata 13, 254 35 Helsingborg,  mobil: 070-762 37 15,  e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Victoria Nilsson-Sträng, ersättare, Övre Eneborgsvägen 26, 252 48 Helsingborg, tel. 042-133430, mobil 076-2068011,                                e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lars Bogren, ledamot, Skiftesvägen 11 A, 261 53  Landskrona, tel. 0418-14949, jourmobil: 070-3369292,                                                    e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Lennart Johansson, ledamot, Vallgatan 4 A, 264 32 Klippan, mobil 070-5954612,     e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Monika Johansson Jarl, ledamot, Vallgatan 4 A, 264 32 Klippan, mobil 073-9897080, e-post Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Bent Nielsen, ledamot Sköldenborgsgatan  5 c.  254 37 Helsingborg,  mobil: 070-7303286,  e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Brigitte Svensson, ersättare, Brasagatan 1 a, 263 39 Höganäs, tel 042-33 23 35

Nina Lund, ersättare, Fricksgatan 2 A, 262 51 Ängelholm, mobil  073-4456246  e-post. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 

Tinna Bogren Unosson, revisor, Repslagargatan 7, 261 40 Landskrona,  mobil: 073-1517292 

Edvard Svensson, 2:e revisor, Pilåkersgatan 27e, 261 41 Landskrona,   tel. 0418-22791

 

 

 

 

 

  

Schizofreniföreningen Nv Skåne

Intresseförening  för personer med schizofreni och liknande psykoser


Schizofreniföreningen i NV Skåne är en av fyra ideellt arbetande lokalföreningar i Skåne. Föreningen är en handikapporganisation som i första hand vänder sig till personer med psykiska svårigheter / funktionshinder och deras anhöriga, men även vårdpersonal och en intresserad allmänhet.