Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Vision för utvecklingen mot 2020 för personer som drabbas av schizofreni och likande psykoser och deras anhöriga.

 

1 Personer som drabbats a schizofreni och likande psykoser.

1 Personer som drabbats av Schizofreni och likande psykoser har nu integrerats i samhället och lever i trygghet genom den lag om vård och stöd till allvarligt psykiskt sjuka som ger dem ett tydligt stöd både vad gäller personliga rättigheter, vård, social omsorg, rehabilitering och personlig trygghet.

2 Personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser har nu tillgång till medicinsk vård (somatisk och psykiatrisk), psykologiska behandling, socialt stöd, tandvård och stöd för återhämtning och rehabilitering som de behöver för att kunna leva sina liv i samhället på lika villkor.

3 Den successivt ökande dödligheten från senare delen av 1990-talet och vidare bland de svårast psykiskt sjuka har stannat av och ersatts av en utveckling som innebär en successiv minskning av dödligheten. Dödligheten är dock fortfarande högra än för befolkningen i övrigt.

4 Den ökande hemlösheten under 1990-talet och under 2000-talet har brutits och ersatts av en utveckling mot allt mindre antal hemlösa som lever sina liv på härbärgen, hotell, vandrarhem, husvagnsparkeringar, ambulerande övernattningar hos kompisar, uteliggare etc.

5 Den successivt ökande fattigdomen under 1990-talet och 2000-talet har under senare år stabiliserats på en mycket låg nivå. En politisk diskussion pågår om det moraliskt försvarbara i att personer som drabbats av schizofreni och likande psykoser i tjugoårsåldern skall leva hela sina återstående liv i yttersta fattigdom.

6 De anhöriga bidrar fortfarande regelbundet till sina vuxna barns liv genom ekonomiska bidrag. De som inte har anhöriga med ekonomiska möjligheter att stödja dem lever fortfarande i yttersta fattigdom.

7 Alla som drabbats av schizofreni och likande psykoser har nu ett stöd från fristående personliga ombud som bidrar till att stabilisera och förbättra deras liv och att skydda dem från att utnyttjas av andra. Särskilda ombud för dem som vistas på sk HVB-hem har tillkommit och utgör nu ett obligatoriskt fristående stöd för alla dessa personer.

8 Rättsläget har förbättrats genom dels tillkomsten av ett tydligt lagstöd och dels genom att det nu genom ett särskilt statsbidrag finns tillgång till kostnadsfri och fristående juridisk rådgivning genom Schizofreniförbundet och dess regionala organisationer för alla allvarligt psykiskt sjuka som behöver sådant stöd för att kunna få lika villkor med andra.

9 Pensioneringen av fyrtiotalisterna har inneburit stora behov av personal till både den privata och den offentliga sektorn och de förenklade reglerna för nyanställning har dramatiskt ökat möjligheterna till försörjning genom arbete.

10 Utvecklingen av stöd till dem som drabbats av både psykos och ett missbruk enligt principer som bl a praktiserats inom Lunds kommun och Malmö kommun har lett till en förbättring av gruppens levnadsförhållanden och till en minskad brottslighet.

11 Det finns fortfarande ingen kunskap om orsakerna till att personer drabbas av schizofreni och liknande psykoser och det finns heller ingen kunskap om hur man botar dessa tillstånd.

Samtidigt har befintlig kunskap om hur man genom rehabilitering och stöd för återhämtning kan bidra till ett bättre liv för den som drabbats slagit igenom i stor skala och inneburit påtagliga förbättringar i livssituationen för flertalet drabbade.

12 Patienterna har fått en starkare ställning visavi den psykiatriska vården främst genom lagstöd för "signerat informerat samtycke" vid all medicinering av patienter i frivillig vård.

13 Särskilt utformad hälsoinformation och stöd till en hälsosam livsstil genom särskilda hälsocoacher har lett till stora förbättringar i både den fysiska och psykiska hälsan.

2 Anhöriga till personer som drabbats av schizofreni och likande psykoser.

1 De anhörigas situation har förbättrats genom det tydliga lagstödet i en ny lag som reglerar service, stöd, vård och rehabilitering för dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser.

2 Många anhöriga bidrar fortfarande regelbundet till sina vuxna barns försörjning.

3 De anhöriga drabbas dock fortfarande hårt när deras barn drabbas av schizofreni och likande psykoser geom

-social isolering

-sjukskrivning

-förtidspensionering

-ekonomiska svårigheter

-svåra påfrestningar på relationer i äktenskap och relationer till ev andra barn.

4 Utbyggnaden av kommunalt anhörigstöd har ännu inte lett till någon nämnvärd förändring av de anhörigas situation.

5 Äldre anhöriga har ofta känt en stark oro hur det skall gå för deras barn när de själva inte kan bidra till deras liv. En del förändringar har bidragit till att minska denna oro. Det gäller främst följande förhållanden:

-Fristående personligt stöd genom personliga ombud till alla allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som behöver och accepterar sådant stöd.

-Ökade möjligheter till juridiskt stöd för de drabbade och deras anhöriga som behöver sådant stöd för att kunna få sin rätt som alla andra i samhället.

-Den ny lagstiftningen med tydliga regler för bl a rätt till egen bostad möjligheter till arbete, studier och stöd för rehabilitering och återhämtning.

6 Genom att Schizofreniförbundets lokalföreningar nu får årliga bidrag från kommuner till att stödja anhöriga till allvarligt psykiskt sjuka/funktionhindrade har det blivit möjligt att i större utsträckning organisera hjälp till anhöriga för att de skall kunna bearbeta sina upplevelser, lära av varandra och finna mening och sammanhang i tillvaron.

Harald Wilhelmsson


 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or