Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Intresseföreningen för schizofreni och andra psykoser i Lund.

När någon insjuknar i en psykossjukdom förändras ofta hela tillvaron både för den som blir sjuk och de närstående. Många frågor dyker upp och man kan behöva tala med någon utomstående. Då kan Du med förtroende vända Dig till oss.

Föreningen är en av sex  ideellt arbetande lokala föreningar i Skåne.
Föreningen hade under år 2005 201 medlemmar. Föreningen är ansluten till Schizofreniförbundet – Intresseförbundet för personer med schizofreni och liknande psykoser. Förbundet har ca 5000 medlemmar och finns representerad på ca 70 platser i Sverige. http://www.schizofreniforbundet.org.se/

Så här kontaktar Du vår förening.

Du kan kontakta vem som helst av personerna i föreningens styrelse genom telefon,  mail eller brev. Telefonsvararen avlyssnas regelbundet.
Alla styrelsemedlemmar har antingen en drabbad anhörig eller visat särskilt intresse för frågor som är viktiga för de psykiskt sjuka/funktionshindrade eller deras anhöriga.
Därför kan du som medlem i vår förening känna dig trygg när du behöver råd, information eller kanske enbart har behov av någon att tala med.

Adress till föreningen.

Intresseföreningen för schizofreni i Lund
Bredgatan 21, 222 21 Lund
Telefon: 046 211 33 67
Fax: 046 32 89 16
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Föreningens styrelse.

Styrelsemedlemmarna är anhöriga eller personer som visat intresse för frågor som är viktiga för psykiskt funktionshindrade och deras närstående.

Ordförande: Per Torell
Tel: 046 211 42 88
Mobil: 0704 828 001
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  
Eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vice ordförande: vakant

Sekreterare: Anna-Brita Lövgren
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Harald Wilhelmsson
Prennegatan 6D, 223 53 Lund
Tel: 046 14 62 42  
Mobil 0708 146 242
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Birgitta Gelin
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Gun-Britt Ryltenius Holmberg
Tel: 046 211 01 60  
Mobil: 0708 189 699
E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Marianne Lindskog
Tel: 046 15 10 30 

Ella Jacobsson
Tel: 040 44 50 43   
Mobil: 0702 969 250
E-post: Ella.M.Jacobsson@lsn
Övergripande mål:

IFS vill verka för att psykiskt funktionshindrade personer och speciellt de med
schizofreni och andra psykossjukdomar tillförsäkras en bättre livskvalité än i dag. Detta innebär att var och en ska ges rätt till

-    en god och säker vård
- ett arbete eller en individuellt anpassad verksamhet
- ett boende som han eller hon vill ha och ett sådant professionellt stöd i boendet som han eller hon behöver.

IFS vill också verka för att på olika sätt stödja de anhöriga.

IFS kan medverka till att förverkliga ovanstående genom

- att följa utvecklingen inom sjukvårdsdistriktet och hålla
kontakten med ansvariga politiker och tjänstemän på de olika ansvarsnivåerna.

- att bevaka att ny forskning om till exempel evidensbaserad behandling och omvårdnad. Viktigt är också att insatserna verkligen anpassas till varje enskild persons behov.

- att aktivt följa diskussionerna kring nyare och äldre varianter av läkemedel
(neuroleptika) och vara uppmärksam på eventuella signaler om inskränkningar i förskrivningsrätten vad gäller val av preparat. IFS förutsätter att läkemedelsordinationen utgår från individens behov och motsätter sig bestämt ekonomisk styrning i detta avseende. 
 
- att tillsammans med andra brukarorganisationer och      
psykiatrins ledningsgrupp medverka i Psykiatrins i Lund brukarråd och deltaga i de aktiviteter och den eventuella  utbildning som erbjuds.

- att fortsätta samverka med ledningsgruppen i OmRåd Ha/Re (Område Habilitering/ Rehabilitering) inom Psykiatrin i Lund.

.             
- att ha regelbundna möten med Socialnämndens AU och verksamhetschef på avdelningen för psykiskt funktionshindrade, samt att delta i LSS-rådets möten.

- att försöka påverka möjligheterna till sysselsättning som på sikt skall kunna leda till arbete.

- att kontinuerligt påpeka för kommunen det stora behovet av bostäder för vår
intressegrupp. Det behövs ett varierat utbud så att den enskilde kan välja.

- att noga bevaka handläggningen av det speciella ”vårdboende” för ett antal
     svårt sjuka patienter med behov av stora vårdinsatser i bostaden och verka för
     att regionen/distriktsnämnden och kommunen samverkar på ett bättre sätt
     så att tillkomsten av detta angelägna boende inte försenas ytterligare.

- att arbeta för att integrera psykiskt funktionshindrade i olika fritidsaktiviteter (motion, kultur, etc.).


- att ordna medlemsmöten med inbjudna föreläsare eller andra gäster, som är intressanta för vår grupp.
   
- att ordna studiecirklar och studiebesök för anhöriga och närstående.

- att utöver föreläsningar och medlemsmöten skapa utrymme för mera lättsamma program såsom utflykter mm

- att, i mån av ekonomiska resurser, ge medlemmar tillfälle att deltaga i
     konferenser, kurser och seminarier för att bidra till kunskapsutvecklingen   
     inom föreningen.

-    att erbjuda medlemmar råd och stöd vid personligt besök på
kontoret eller via telefon.


- att medverka i vissa aktiviteter som anordnas av HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorganisation) i Lund.

-    att samverka och hålla kontakt med bland annat HSO och RSMH
     (Riksförbundet för social och mental hälsa).

- att hålla kontakt med och följa utvecklingen i Universitetets handikappverksamhet rörande  studerande med psykiska funktionshinder.

- att tillsammans med övriga IFS-föreningar och RSMH i Skåne driva P.O.  (Personligt Ombud) Skåne och ingå i ledningsgrupp för kommunalt anställda ombud.

- att sprida information om schizofreni och liknande psykossjukdomar i skolor och på andra ställen.

- att  samverka med Schizofreniföreningen i Skåne och Studieförbundet Vuxenskolan med ordnandet av studiedagar, seminarier och föreläsningar och bjuda in medlemmar till dessa.

- att medverka i massmedia för att sprida budskap och skapa  opinion.

- att så långt möjligt hålla kontakt med företrädare för den kommunala  psykiatriska verksamheten.

- att aktivt arbeta för att rekrytera fler medlemmar till föreningen och motivera nya såväl som tidigare medlemmar att känna ansvar för att aktivt bidra till verksamheten.

- att i lämpliga frågor mer regelbundet än tidigare inhämta synpunkter från personer med egen erfarenhet av psykisk sjukdom.

För IFS styrelse, Lund i februari 2007
Per Torell

Prioriterade intressepolitiska frågor.

1 Bostadsfrågan för psykiskt funktionshindrade i Lund.

2 Det finns behov av fler personliga ombud inom  samtliga kommuner inom Mellersta Skåne men behovet är störst i Lund.

3 Bryta sysslolösheten genom sysselsättning, studier eller arbete för de psykiskt sjuka/funktionshindrade. Verksamheterna skall utformas så att de passar den enskildes förutsättningar och intressen..

4 Psykiatrin skall så tidigt som möjligt (Helst inom 24 timmar efter att man fått kunskap om att en person har insjuknat) möta alla nyinsjuknade i  psykossjukdom och deras anhöriga i  hemmet med tillämpning av ett krissynsätt och ett familjeorienterat arbetssätt där man undviker intagning i akut psykiatrisk vård och tillämpar en försiktig medicinering.

5 De psykiskt funktionshindrade har stort behov av motion och kulturella aktiviteter och andra fritidsaktiviteter. Som ex kan nämnas att kommuner som gett de psykiskt funktionshindra gratis tillträde till lokaler för styrketräning har detta fått mycket god effekt för de deltagande som t ex kraftig viktminskning, sluta röka grupper och verkat allmänt aktiverande.

Föreningens intressepolitiska arbete.

1 Kontakter med politiker i olika politiska partier.

2 Delta i olika brukarråd inom bl. a Mellersta Skånes sjukvårdsdistrikt.
 
3 Regelbunden kontakt med Arbetsutskottet i Lunds Socialnämnd.

4 Delta i olika projekt som syftar till förbättringar för personer med psykossjukdomar.

5 Opinionsbildning genom deltagande i den offentliga debatten.

6 I skrivelser och uppvaktningar för chefer och politiker  verka för föreningens intressen.

Vilka frågor är viktiga för föreningen?

1 Långvarigt  psykiskt sjuka/funktionshindrade skall ses som fullvärdiga samhällsmedborgare med samma rättigheter och skyldigheter som alla andra.

2 Riksdagens mål om samhällsintegration på lika villkor för personer med långvariga psykiska sjukdomar/funktionshinder skall genomföras inom rimlig tid.

3 De skall få tillgång till goda och ändamålsensliga bostäder efter vars och ens behov och förutsättningar. Flexibilitet bör eftersträvas eftersom hälsotillstånden kan variera över tiden.

4 De skall erbjudas ett individuellt anpassat stöd som gör det möjligt för den enskilde att leva det liv som han/hon önskar.

5 De skall erbjudas möjlighet till studier, arbete eller en individuellt anpassad sysselsättning.

6 Vården skall bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet och vara kvalitetssäkrad.

7 Verksamheten med personligt stöd genom personliga ombud skallfortsätta att utvecklas genom att illräckligt många ombud anställs i Lund med flera kommuner.

8 De psykiskt sjuka/funktionshindrade skall mötas med respekt och deras integritet skall respekteras.

Kommande medlemsmöten:

Den 28 oktober klockan 19, Sankt Knuts församlingsgård, Linero centrum. Buss 3 eller 6. "I skuggan av mammas sjukdom" Cecilia Persson. Samtal. Kaffe serveras.

Den 25 november klockan 19 00.
Lokal: S:t Laurentigatans dagcentral, S:t Laurentigatan nr 18.
Kaffe serveras.
Välkomna!


Personligt stöd genom personliga ombud.

PO-skåne är en ideéll förening som drivs gemensamt av samtliga Schizofreniföreningar och föreningar inom RSMH i Skåne.
PO-Skåne arbetar f n på uppdrag av 10 kommuner inom Skåne med att genom egna heltidsanställda personliga ombud ge stöd till personer med allvarlig och långvarig psykisk sjukdom/funktionshinder. Föreningen har f n ca 25 personliga ombud och ger stöd till ca 400 klienter årligen.
Hemsida www.po-skane.org
Föreningen medverkar även tillsammans med RSMH, psykiatrin, Arbetsförmeldlingen och Försäkringskassan i ledningsgrupper för PO-verksamhet i de kommuner som driver verksamheten i egen regi.


Utbildning för anhöriga.
Föreningen arrangerar studiecirklar, samtals- eller självhjälpsgrupper för anhöriga vid behov.
Vi kommer att meddela här i god tid före nästa utbildning.
Föreningen har även en del litteratur och videofilmer för utlåning till medlemmar. Nyanskaffning sker kontinuerligt.

Vad innebär medlemskapet i vår förening.

1 Du får möta människor som har egen erfarenhet och kunskaper kring att vara anhörig eller sjuk i schizofreni eller liknande psykoser.
2 Du får möjlighet att vara med och påverka utformning av service, stöd, vård och rehabilitering till personer med schizofreni och liknande psykoser.
3 Du får regelbunden information både från oss i lokalföreningen och från Schizofreniförbundet.
4 Du får möjlighet att delta i våra olika aktiviteter som medlemsmöten, föredrag, konferenser, utbildningar etc.
5 Du får rabatt på viss litteratur från förbundet.

Hur blir man medlem i föreningen?

Man blir medlem i  föreningen genom att höra av sig till föreningen, direkt till ordföranden eller någon styrelsemedlem samt att betala medlemsavgift till föreningen.
Medlemsavgiften är 125:-/år.
Familjemedlem från samma hushåll betalar 100:-/år.
Föreningen postgirokonto är 88269-6

Föreningens ekonomi.

Föreningens ekonomi är beroende av
dels medlemsavgifter
dels bidrag från kommuner inom Mellersta Skåne.
dels bidrag från Nämnden för Mellersta Skånes Sjukvårdsdistrikt.
Utan gåvor från enskilda personer  och bidrag från fonder och stiftelser
så hade föreningen gått med förlust under år 2005.
HW

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or