Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Pressmeddelande från Schizofreniföreningen i Skåne med anledning av Region Skånes konferens den 16 januari 2014 ”Psykisk ohälsa & för tidig död – en eftermiddag om kroppslig hälsa, stigma & psykisk ohälsa.

Jag vet inte varför Region Skåne anordnar denna konferens. Vi har under hela valperioden krävt att Region Skåne anordnar en konferens som kan entusiasmera och inspirera personal inom Region Skåne (primärvård/psykiatri) och Skånes kommuner att i högre utsträckning uppmärksamma och arbeta med de allvarligt psykiskt sjukas fysiska hälsa och alltför tidiga död. Konferensen har utlovats flera gånger men hela tiden skjutits fram senast från nov 2013.

Själva anordnade vi tillsammans med Scandinavian Network for Community Mental Health (SNCMH), Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) Lund, Schizofreniförbundet Sverige och RSMH-Skåne i samverkan med Psykiatri Skåne en välbesökt konferens den 3-4 juni 2014. Vid denna konferens redovisades det vetenskapliga underlaget för den alltför tidiga döden och en hel rad evidensbaserade förslag till hur man kan komma vidare med att söka minska den. Politiker, ledande tjänstemän inom Psykiatri Skåne och Skånes kommuner var emellertid frånvarande liksom i mycket stor utsträckning även allmänläkare och psykiater inom Region Skåne. Vi gjorde emellertid videoupptagningar från hela konferensen så man har i efterhand kunnat ta del av konferensen på www.schizofreniforeningarna.se

Vi har vidare under både den förra och denna valperiod krävt årliga hälsoundersökningar för alla som drabbats av schizofreni och liknande psykoser totalt i vart fall över 6000 personer med svåra funktionsnedsättningar (ca 10 000 om man ser till alla drabbade) inom Region Skåne. Efter ett tag förstod politikerna att sådana hälsoundersökningar inte kom till stånd av sig själva varför de beslöt om stimulans med 3000 kronor per undersökning i extra medel till primärvården. Under 2012 gjordes enligt uppgift 28 hälsoundersökningar och under de första 10 månaderna under 2013 utfördes 47 sådana. Ett komplett misslyckande alltså.

Konferensen skulle vara en stimulans för att få igång arbetet både inom psykiatrin, primärvården och socialtjänsten. 

Den uppläggning som konferensen fått med fokus på risken att dö i olycksfall och självmord, vikten av att se människan bakom diagnosen, stigma och diskriminering av personer med allvarlig psykisk sjukdom och redovisning av friskvårdsprogram vid vårdcentralen Granen och Fontänhuset i Malmö kan knappast fylla denna funktion.

Den höga dödligheten för de allvarlig psykiskt sjuka i Sverige har varit en accepterad sanning i var fall sedan april 2010 då Dagens Medicin publicerade vår artikel "Dagens Medicin Debatt Reformerna har inte förbättrat livet för patienter med schizofreni". Socialstyrelsens generaldirektör verifierade våra uppgifter i en artikel i Svenska Dagbladet i juni 2010.

De allvarligt psykiskt sjuka (personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser) dör alltså 20-25 år tidigare än befolkningen i övrigt i Sverige. I en undersökning från Malmö fann man att dödligheten har ökat successivt i vart fall sedan mitten av 1990-talet. Man fann även att de dör i ensamhet i ökande utsträckning och att det går så lång tid innan dödsfallen upptäcks att man för en sedan 1990-talet ökande andel inte kan genomföra obduktioner för att fastställa dödsorsaken.

Den fråga som återstår är alltså om vi skall acceptera detta och leva vidare med denna kollektiva kunskap eller om vi skall försöka ta reda på orsakerna till den höga dödligheten och vad vi kan göra för att ändra på förhållandena. Socialstyrelsen har hittills inte velat redovisa någon samlad uppfattning om orsakerna. Själva tror vi att det är en kombination av en hel rad orsaker men att grundläggande rubbningar av ämnesomsättningen (metabolt syndrom) finns med som en huvudförklaring tillsammans med brister i levnadsförhållanden med bl a ensamhet, sysslolöshet, fattigdom och dålig kost också spelar in. Vi har föreslagit att Svenska psykiatriska föreningens "Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom." skall tillämpas inom Region Skånes psykiatri. Dess riktlinjer har funnits under ett par år men någon allmän tillämpning av dem i Region Skånes psykiatri/primärvård har inte kommit till stånd. 

Vi har föreslagit att Region Skåne tillsammans med Skånes kommuner skulle undersöka levnadsförhållanden för de allvarligt psykiskt sjuka (Vi vet idag alltför lite om hur de lever) men inte lyckats få någon enighet om finansieringen av en sådan undersökning. Inte heller på riksnivå där den s k PRIO-satsningen pågår med SKL och Socialdepartementet som huvudansvariga pågår har förslaget mött någon entusiasm. Det verkar som om de tycker att de har tillräcklig kunskap om levnadsförhållandena eller så vill man inte veta hur de lever.

För oss är det en stor skandal att dessa förhållanden har fått pågå så lång tid utan effektiva åtgärder. Det finns nog bara en förklaring och det är den gamla synen på psykiskt sjuka som grundlades under de 130 år som de förvarades på institutioner av olika slag. Man behövde inte bry sig de fanns ju på institutioner i säkert förvar. Nu är förhållanden helt annorlunda. De allra flesta lever i samhället men det finns ingen beredskap att skapa "samhällsintegration på lika villkor" som Sveriges Riksdag beslöt om 1994. Man strider om ansvar mellan olika nivåer i samhället och mellan olika aktörer lokalt och regionalt och fördelning av kostnader medan livet löper vidare med successivt ökad dödlighet, ökad hemlöshet, ökad fattigdom, sysslolöshet, ensamhet och isolering och man har inte ens beredskap att behandla deras fysiska sjukdomar på samma villkor som för övriga befolkningens.

Den planerade konferensen den 16 januari 2014 med den utformning den fått kommer inte att ändra på detta.

Mot bakgrund av att vi nu gått in i ett valår vill vi ställa några frågor till företrädare för de politiska partierna inom Region Skåne.

1 Accepterar ni att leva en valperiod till med en kollektiv kunskap om att allvarligt psykiskt sjuka dör 20-25  i förtid utan att forma effektiva åtgärder för att förändra situationen?

2 Är ni beredda att låta göra en undersökning av levnadsförhållanden hos de allvarligt psykiskt sjuka så att vi kan göra effektiva insatser byggda på kunskap?

3 Kan Ni tänka er att införa Svenska psykiatriska föreningens "Kliniska riktlinjer - Att förebygga och handlägga metabol risk hos patienter med allvarlig psykisk sjukdom" som riktlinjer för att kliniskt handlägga den stora risken med för alltför tidig död?

4 Kan Ni tänka er att utforma regelverket för årlig hälsoundersökning av alla som drabbats av schizofreni och liknande psykoser på ett sådan sätt att de verkligen kommer till stånd?

 

Vänlig hälsningar

Harald Wilhelmsson

Ordförande Schizofreniförningen i Skåne

Tel 0708-146242

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or