Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne

Vi vill fira genom att glädjas över att Region Skåne efter åtskilliga år av påtryckningar/påminnelser tagit fram en "Slutrapport från arbetsgruppen kroppslig hälsa hos personer med omfattande och allvarlig psykisk sjukdom" som om den kommer i tillämpning kan komma att betyda ganska omfattande positiva förändringar för de allvarligt psykiskt sjuka.

Du kan ladda hem rapporten som en Pdf-fil här.

Om man läser rapporten finner man att den har följande målgrupp:

"I ett första skede avser utredningen alla patienter som har kontakt med psykosteam inom psykiatrin i Skåne. Detta avser såväl Psykiatri Skåne som vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne. "

"Arbetsgruppen uppfattning är att det är viktigt att i ett senare skede vidga gruppen till alla personer som omfattas av "Ramavtal kring personer över 18 år med psykiskt funktionshinder/ psykisk sjukdom".

Åtgärderna har bl a följande syfte:

att inrikta och samordna insatser för att förbättra den fysiska hälsan hos dem som drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning,

att behandling av uppkomna somatiska sjukdomar skall ske i samma grad som hos andra listade patienter i avsikt att ge målgruppen ett friskare och längre liv,

att minska överdödlighet och bland personer som har drabbats av allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning,

att på ett strukturerat och regelbundet sätt följa biverkningar av läkemedels- användning med syfte att öka behandlingsföljsamheten och att minska kroppsliga komplikationer hos patienterna.

För att detta skall kunna förverkligas krävs att "Alla med ansvar för gruppen kan bidra för att dessa personer får ett friskare och längre liv.

För detta behövs;

Arbetsgruppen föreslår bl a

 1. En konferens under 2012 kring SBUs rapport avseende Läkemedelsbehandling vid schizofreni i syfte att öka kunskapen kring läkemedel och läkemedelsbiverkan vid schizofreni.
  Kommentar: Det blir ingen konferens under 2012 då man inte funnit några personer som är villiga att föreläsa.

 2. Målrelaterad ersättning 2012 om 3000 kronor/person till vårdenheterna i Hälsoval Skåne under andra halvåret 2012.

 3. Överenskommelse mellan psykiatriska enheter inom Skåne och vårdenheter inom hälsoval Skåne om ansvarsfördelning och åtgärder med målet att ge målgruppen ett friskare och längre liv.
  Kommentar: Ingen överenskommelse har ännu kunnat träffats (120915).

 4. Den psykiatriska öppenvården ansvarar för att skriva remiss till den enhet inom hälsoval Skåne där patienten är listad.

 5. Primärvården genomför årliga hälsokontroller avseende somatisk hälsa samt speciellt utveckling av metabolt syndrom och hjärtsjukdom.

 6. Samordnad vårdplanering vid utskrivning från sluten psykiatrisk vård där vårdenhetens uppdrag att bevaka och behandla patientens somatiska hälsa klargörs.

 7. Primärvården ansvarar för att i samband med undersökning eller vid särskilt tillfälle diskutera och ge råd rörande kost, motion, rökning, alkohol och droger.

 8. Vid inträffad somatisk sjukdom behandlas patienten enligt gängse praxis.

 9. Vid uteblivande från besök skall primärvården meddela remittenten att patienten uteblivit.

 10. Särskild hänsyn skall tas för att säkerställa att patienterna verkligen genomför hälsokontrollen.

 Kommentarer:

1 Både Socialtjänstlagen och Hälso- och sjukvårdslagen införde 1 januari 2010 liknande skyldigheter för kommuner och för Region Skåne.

"7 § När den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.
   Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå
1. vilka insatser som behövs,
2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för,
3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller landstinget, och
4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen. Lag (2009:981)."

 

Allvarligt psykiskt sjuka har regelmässigt behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det brister i tillämpningen av denna lag när det gäller den aktuella gruppen och det drabbar dem hårt på olika sätt.

Det åligger både primärvården och psykiatrin att aktualisera patienter för socialtjänsten för upprättande av individuella plan enligt bestämmelser i HSL och SOL.

2 En svaghet i rapporten är hur det skall gå till att utveckla en nödvändigsamverkan med 33 kommuner och tio stadsdelar i Malmö.

Eftersom kommunerna har ansvar för uppsökande verksamhet vilar ansvaret på dem att känna till personer som tillhör målgruppen men som inte är kända inom psykiatrin.

Det är föga troligt att Ramavtalet kring personer över 18 år med psykiskt funktionshinder/psykisk sjukdom och de lokal lokala överenskommelser som skall slutas mellan kommunerna och den (psykiatriska verksamheten) skall kunna lösa denna fråga.

Det är dessutom ganska stora grupper allvarligt psykiskt sjuka med omfattande funktionsnedsättningar som inte finns med i Psykiatri Skånes psykosvård.

 

3 Det är välkänt att en del av de allvarligt psykiskt sjuka har stora svårigheter att komma till behandlingar och undersökningar och att det kan vara svårt att få personer i målgruppen att medverka till undersökning och behandling.

Vilka skall svara för ett nödvändiga stöd till de aktuella personerna?

4 Förändring av de enskilda personernas livsstil mot en mera hälsosam livsstil i likhet med befolkningen i övrigt.

Den svenska befolkningens fysiska hälsa har utvecklat mycket positivt under de senaste tjugo åren. Människor har tillgodogjort sig allmänt tillgänglig information om en mera hälsosam livsstil och vi har gjort stora folkhälsovinster.

En grupp som inte har utvecklats på samma sätt är de allvarligt psykiskt sjuka.

Vad är orsaken till detta? Vi har uppfattningen att de av olika skäl inte har kunnat tillgodogöra sig informationen och ändra livsstil. Troligen spelar de kognitiva funktionsnedsättningarna härvid en stor roll. Framgångsrika försök har gjorts inom Västerbotten och Gävleborgs län att ändra på detta. Med pedagogiska metoder har man lyckats motivera och få personer inom gruppen att ändra sin livsstil i många avseenden.

Vi anser att gruppen har rätt till att få hälsofrämjande information och motivationspåverkande åtgärder på sina egna villkor så att de kan ändra sina livsvanor och tillgodogöra sig samma positiva hälsoeffekter som övriga befolkningen.

Vem har beredskap och vem känner ansvar för att genomföra detta?

 5 Primärvården kompetens kan i nuläget ifrågasättas när det gäller att ta hand om personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning som har fysiska sjukdomar och under lång tid genomföra behandlingar av dessa och att regelbundet genomföra hälsokontroller på dessa individer.

Den modell som arbetsgruppen anger är att en läkare per vårdcentral påtar sig detta ansvar. Även i detta fall är det flera hundra personer som ständigt skall uppdateras i denna kompentens.

Särskilda kompetenshöjande åtgärder lär behövas.

 6 Detta skulle kunna vara början på en förändring av Psykiatri Skåne mot en mera patient-och anhörigorienterad psykiatrisk vård en psykiatri som arbetar samhällsbaserad och som håller kontinuerlig kontakt med de svårast sjuka. Eller som man säger i Danmark en uppsökande psykiatri.

Vi får vänta och se!!

Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 19 februari 2012
Senast uppdaterad 29 november 2013
Träffar: 1565

Kommentarer: (0)

Cancel or