Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Schizofreniföreningen i Skåne gör tillsammans med våra lokala föreningar "Husesyn i kommunerna".
 
Kommentarer:
 
1. Eslöv, Hörby, Burlövs och Perstorps kommuner samt Kirseberg och Limhamn stadsdelar i Malmö.
Hittills har "Husesyn" genomförts i Hörby, Eslöv, Burlövs och Perstorps kommuner samt stadsdelarna Limhamn och Kirseberg i Malmö. 
Både politiker och ledande tjänstemän har uttryckt sig mycket positivt om initiativet med enkät och besök. 
-Bra initiativ från brukar- och anhörigorganisationen.
-Bra att få sitta och samtala om en utsatt grupp med enkäten som underlag. Det ger en allsidig och bra belysning av hur en utsatt grupp lever i kommunen.
-Vi arbetar normalt inte så att vi belyser en enskild grupps levnadsförhållanden i kommunen men det har varit både intressant och värdefullt.
-Finns avtal mellan kommunen och Region Skåne om samverkan?
=Ej noterat
-Finns lokalt avtal mellan socialtjänsten och psykiatrin om samverkan?
=Ej noterat
-Har kommunen inventerat de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation i kommunen?
=Kunskapsläget rörande de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation - hur många de är, hur de lever, vilka behov de har etc - var ganska dåligt i Hörby kommun. Orsaken var att kommunen inte genomfört någon inventering för att belysa dessa frågor. Kommunen har nu lovat att genomföra en sådan inventering.
I Eslöv och Burlövs kommuner har inventering genomförts.
-Hur stor var bristen på personligt stöd av personliga ombud?
=Burlöv
Nuvarande situation med ett ombud täcker behovet idag.
=Hörby
Nuvarande situation med ett personligt ombud täcker inte behovet, Det behövs ytterligare minst 0,5 ombud.
=Eslöv
Nuvarande situation med ett personligt ombud täcker inte behovet. Det behövs ytterligare minst 1,5 ombud.
 -De anhörigas situation och behov av information, stöd och hjälp i sin roll att vara både vara anhörig och vårdgivare var ganska obearbetad i kommunerna. I Burlövs kommun kände man inte till några anhöriga till det hundratal allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som man hade kontakt med. 
-Politiker och tjänstemän i dessa kommuner har uttryckt att de ser positivt på ett kontinuerligt samarbete med representanter för brukar- och anhörigorganisationer som representerar psykiskt sjuka/funktionshindrade.
 
2. Kommenterande sammanställning efter husesyn i Staffanstorp 090901.

Situationen för de psykiskt funktionshindrade i Staffanstorp har förbättrats under de senaste åren. Både den politiskt ledande ordföranden och den ledande tjänstemanen var kunniga om gruppens, grundläggande situation med svåra funktionshinder, oförmåga att klara sig utan hjälp och stöd, oupptäckta fysiska sjukdomar och alltför tidig död. Man var även tydlig om kommunens ansvar för gruppen men redovisade brister i kontakter och därmed insatser från främst försäkringskassan och psykiatrin. 

-De har inga personer som  vistas på HVB-hem,  härbärgen, husvagnar, vandrarhem eller som är hemlösa. Det kan emellertid finnas personer som socialtjänsten inte känner till beroende på att de inte aktualiserats genom biståndsansökningar.

-Man har 15 personer som får boendestöd i samverkan med anhöriga.

-Patientansvarig sjuksköterska har ansvar för den fysiska häsan.

-Fjorton personer får personligt stöd genom personligt ombud. För att täcka behovet behövs det 0.5-1,0 ombud ytterligare.

-De har inga gruppboenden eller LSS-boenden utan satsar på insprängda lägenhet och boendestöd i kombination med träffpunkt i centrum (Citypunkten).

-2-3 personer väntar på utskrivning från rättspsykiatrin.

-Sysselsättning, studier eller arbete var en underutvecklad del. Endast tre personer redovisades. Man var emellertid medveten om bristerna.

Samtidigt är det ganska länge sedan med gjorde någon inventering (2003) och man har ingen uppsökande verksamhet för gruppen vilket gjorde att man var ganska svävande när det gäller gruppens storlek. ”Dom som vi har kontakt med har aktualiserats av någon anledning för socialtjänsten, dom andra vet vi inte så mycket om” .

-Man redovisade ett tydligt politiskt val av inställningen att man på ett pedagogiskt sätt försöker stödja rehabilitering och återhämtning genom att  aktivera, stimulera och träna klienterna/patienterna till att göra egna val och att leva ett eget självständigt liv.

Man tyckte att vårt initiativ med enkät och sammanträffande var bra men hade föredragit om frågorna aktualiserats i brukarrådet/handikapprådet inom kommunen.

3 Kommentarer efter husesyn i två stadsdelar (Kirseberg och Limhamn/Bunkeflo i Malmö.

Det finns systemfel inom vården av allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade i Malmö.

De allvarligt psykiskt sjuka har ofta svåra funktionshinder som gör att de har svårigheter alla klara av ett vanligt liv utan hjälp och stöd. Det finns i Malmö minst 1 500 allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade varav ca 400 personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder och ett samtidigt bruk/missbruk av olika stimulantia. Den senare gruppen situation är särskilt allvarlig och vi vet att deras liv förkortas 25-30 år beroende på brist på en adekvat vård, stöd, service och rehabilitering.

1 Ansvariga uppfattar inte att de har ett ansvar för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade. ”Ansvaret inträder när vi fått en LSS-anmälan eller ett LSS-beslut eller när vi kallats till ett vårdplaneringsmöte av psykiatrin”.

-Inga aktuella inventeringar finns som grund för utveckling av service, vård stöd och rehabilitering. Man vet inte hur många personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionshinder som finns inom respektive stadsdel. Man vet inte hur de bor eller hur många som vistas på härbärgen, hotell, vandrarhem, tältläger eller som är uteliggare eller vilka behov de har i övrigt för att kunna integreras i samhället som Sveriges Riksdag beslöt 1994 ”Lika villkor”.

2 Det finns organisatoriska oklarheter bakom hur stadsdelarna uppfattar sitt eget ansvar och hur de uppfattar ansvaret hos centrala resurser av skilda slag.

-Stadsdelarna uppger å ena sidan att de har ett befolkningsansvar men i nästa mening skyller de ifrån sig; någon annan ansvarar för just den frågan.

-Vem har ansvar för att tillgodose de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades behov av personligt stöd genom personliga ombud? Stadsdelarna uppfattade att ansvaret ligger centralt.

-Vem har ansvaret för att tillgodose behovet av bostäder för allvaligt psykiskt sjuka/funktionshindrade alltifrån LSS-bostäder, gruppboenden till insprängda lägenheter och trapphusboenden med stödpersonal och kontrakterade vistelser på privata HVB-hem?

Stadsdelarna uppfattade att ansvaret ligger centralt.

-Vem har ansvaret för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade personer som är hemlösa?

Stadsdelarna uppfattade att ansvaret ligger centralt.

-Vem har ansvaret för personer med allvarlig psykisk sjukdom som förutom sjukdom och sina funktionshinder har ett missbruka av något slag?

Stadsdelarna uppfattade att ansvaret ligger centralt.

-Vem ansvarar för att tillgodose de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades behov av rehabilitering, sysselsättning, studier och stöd för återhämtning?

Stadsdelarna uppfattade att ansvaret ligger centralt.

3 Förvaltningsorganisationen i Malmö är uppdelad i administrativa ansvarsområden dels inom varje stadsdel – individ och familjeomsorg och vård och omsorg - och dels mellan de tio stadsdelarna och ett antal centrala funktioner. Summan av allt innebär att psykiskt sjuka/funktionshindrade som ofta ha flera och sammansatta behov möts av ett fragmentiserat utbud av vård, service, stöd och rehabilitering representerat av ett stort antal enheter och personer. Detta är förödande för de psykiskt sjuka som behöver någon att tala med och som tar ansvar för samtalet och helheten i deras situation.

4 Allvarligt psykiskt sjuka har behov som gör det nödvändigt med en nära samverkan mellan socialtjänst, psykiatri och primärvård om åtgärderna skall få effekt. Man kan utan att överdriva faktiskt påstå att ingendera parten kan åstadkomma ett godtagbart resultat för en individ utan insatser från de andra parterna. Brister i samverkan får förödande effekter för de allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade.

I samband med husesynen har vi kunnat konstatera allvarliga brister i samverkan mellan allmänpsykiatrin, socialtjänsten och primärvården. Till vår glädje har vi kunnat konstatera att samverkan mellan INM som ansvarar för öppen psykiatrisk vård för stadsdelarna centrum och Limhamn/Bunkeflo fungerar tillfredställande i vart fall när det gäller Limhamn/Bunkeflo.

5 Ansvaret för de allvarligt psykiskt sjukas fysiska hälsa uppfattas av stadsdelarna ligga hos primärvården och psykiatrin.

6 Ingen av de båda stadsdelarna klarade av att mer än delvis svara på frågorna i vår enkät.  Vi fick uppfattningen att det bl a berodde på följande förhållanden.

1 De saknade helt enkelt ett kunskapsmässigt underlag främst beroende på att man inte gjort några inventeringar under senare år men även beroende på att man ansåg att någon annan hade ansvaret och ev kunskapen.

2 Båda stadsdelarna redovisade svar från Vård-  och omsorgssidan men saknade svar från Individ och familjeomsorgen. 

3 I de fall man ansåg att ansvaret för en viss fråga låg centralt hade man inga egna svar.

Harald Wilhelmsson

 

3 Kävlinge kommun.
Tråkigt att det trots påstötningar i telefon och mail inte gått att nå de ansvariga i Kävlinge kommun. Enkät och brev med önskan om sammanträffande med ordförande i Socialnämnd och socialchef/motsvarande översändes i augusti 08.
Trots påminnelser i form av mail och telefonsamtal så har det inte gått att nå de ansvariga för att överenskomma om ett sammanträffande eller att överenskomma att de returnerar den besvarade enkäten. 
Vi tolkar detta som ett uttryck för att de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrades situation och levnadsförhållanden t v inte finns på socialnämndens agenda.
 
4. Brev och enkät till kommuner kan Du se nedan.
Harald Wilhelmsson
 

Brev rörande Husesyn 

Program för kommunbesök

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or