Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Genomförandet av psykiatrisamordnarens förslag

Regeringen beslutade den 19 februari om utveckling av hjälpmedel för människor
med psykisk funktionsnedsättning, och ett "attityduppdrag" för att sprida
kunskap om och motverka fördomar i samhället mot dessa personer. Besluten
rör även förstärkt tillsyn av socialtjänstens verksamhet och fler kunskapsöversikter
för att förbättra den psykiatriska vården. När uppdraget är offentligt
kommer det att publiceras på webbplatsen.


Öka kunskap om och förändra attityder till psykiskt funktionsnedsatta (februari
2009)


Attityder, värderingar och fördomar om personer med psykisk sjukdom och
psykisk funktionsnedsättning leder ofta till diskriminering, stigmatisering och ett
ovärdigt bemötande. Det får också till följd att människor inte blir insläppta i
olika sammanhang. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden.


Därför beslutade regeringen den 19 februari att ge Myndigheten för handikappolitisk
samordning (Handisam) uppdraget att i samarbete med Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa (NSPH), utforma ett nationellt övergripande och brett "attityduppdrag"
för att genom ökade kunskaper och förändrade attityder motverka
fördomar, diskriminering och stigmatisering och därmed främja respekten för
människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.


Handisam ska i nära samarbete med NSPH göra en inventering och analys av
liknande program som genomförts inom området, analysera de uppfattningar
som finns bland allmänheten om personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning och som speglas i medierna.

Pressmeddelande 26 februari 2009.


Socialdepartementet


Lagstadgat anhörigstöd


Många anhörigvårdare sköter om sin maka/make 24 timmar om dygnet 365 dagar om
året. Nästan var fjärde person i Sverige som är över 55 år hjälper äldre, sjuka eller
människor med funktionsnedsättning i eller utanför sitt eget hem. Det är totalt 650 000
personer som är någon form av anhörigvårdare. Dessa behöver få stöd och avlastning,
något de inte alltid får.


Psykiatrisk vård i årets statsverksproposition -
900 miljoner/år under tre år till förbättringar inom psykiatrisk vård.

Regeringen föreslår en förstärkning av psykiatrin för att motverka och förebygga psykisk sjukdom i livets olika skeden. Målet är att samhället ska kunna erbjuda psykiatrisk vård som är tillgänglig och likvärdig i hela landet.

Nu är grunden för samverkan mellan psykiatrin och kommunerna lagd för patienter med psykisk 
funktionsnedsättning.
 
I höstas påbörjades en omfattande satsning för psykiskt sjuka och psykiskt
funktionsnedsatta i nordöstra Skåne. En satsning som innebär ett helt nytt arbetssätt,Integrerad Psykiatri, där individen sätts i fokus.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regeringen tillför 214 miljoner kronor fr. o m 2007 till landstingen för förbättrad kvalitet i och ökad tillgänglighet till verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa.