Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Genomförandet av psykiatrisamordnarens förslag

Regeringen har utsett psykiatern och biträdande sjukvårdsdirektören i Stockholm P-O Sjöblom till koordinator.

NU-projetet skall/har fördelat 145 miljoner kronor till kommunerna som en förberedelse för vård av patienter som inte är i stånd att ta emot insatser på frivillig väg, men som inte heller behöver vistas i sluten vård. Pengarna fördelas efter antalet invånare och är av engångskaraktär.

105 kommuner får mindre än 200 000 kronor.

Regeringen förbereder lagstiftning om en ny vårdform till våren 2008. 

"Regeringen planerar att genomföra en reform inom den psykiatriska tvångsvården. Reformen innebär en möjlighet för chefsöverläkaren att ansöka hos länsrätten om att överföra tvångsvårdade patienter som inte längre behöver vård på sjukvårdsinrättning till öppen vård med särskilda villkor. Syftet med den nya vårdformen är att tillgodose vårdbehovet hos de patienter som inte kan ta emot erforderlig psykiatrisk vård på frivillig väg, men som inte behöver heldygnsvård på en sjukvårdsinrättning för att kunna ges psykiatrisk vård.

Krav kommer att ställas på en samordnad planering och uppföljning av landstingets och kommunens insatser. För detta ska en samordnad vårdplan upprättas. Hur vården och stödet ska se ut i varje enskilt fall är beroende av den enskilde individens behov." Citat från socialstyrelsens NU-projekt.

Kommentar: Det kommer att bli en ganska svår uppgift för kommunerna. Patienterna skall ha bostad, stöd av personligt ombud, boendestöd efter var och ens behov, rehabilitering, arbete, studier och samarbetet med psykiatrin måste utvecklas i en helt ny division mot var det är idag. Samordnad planering mellan socialtjänstens olika organisationer - individ- och familjeomsorg, vård och omsorgsförvaltning -  och allmänpsykiatrins psykosvård alternativt rättspsykiatrin samt primärvården rörande den fysiska hälsan hos dessa personer måste till. Skall bli intressant att följa.

En del nya frågor dyker som t ex vem som skall utöva tvångsvården för den som vistas i hemmet. Psykiatern? Annan personal inom psykiatrin? Polisen? Vilket lagstöd skall denna person ha. Skall den drabbade hämtas för tvångsvård på institution eller skall tvångsvården utföras i hemmet.

Hur skall kontrollen av att individen följer de särskida villkoren  gå till? Vem skall ha rätt att med tvång gå in i bostaden för att kontrollera?

Hur skall gränsen dras mot det grundlagsskydd vi alla har i våra hem? Skall länsrätten besluta om start av tvång, utövande av tvång och upphörande av tvång för alla aktuella enskilda individer? 

H Wilhelmsson 

Region Skåne har lagt besparingsdirektiv som drabbar psykiatrin runtom i Skåne under 2007.

Region Skåne förbereder upphandling av psykiatrisk vård i Malmö, Lund och Helsingborg. Omfattningen av entreprenaderna och specifikationerna för vilken vård som avses är ännu ej kända.

Grupp tillsatt i Lunds kommun som skall arbeta med en handlingsplan för hur kommunen skall arbeta mot hemlösheten.

Intresseföreningen för Schizofreni i Lund och RSMH ej inbjudna att delta i gruppens arbete.