Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Många angelägna förändringar i Regeringens Psykiatrisatsning år 2009.

Regeringen satsar 900 miljoner kronor på psykiatrins område under 2009. Beslut om vilka insatser pengarna används till redovisas nedan allteftersom de fattas.

Lagrådsremiss om vissa psykiatrifrågor m.m.

Regeringen beslutade om och överlämnade den 8 april 2009 en lagrådsremiss till lagrådet. Den innehåller förslag om stöd och hjälp till barn när föräldrar till exempel drabbas av psykisk sjukdom eller får missbruksproblem, ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting för vård för psykiskt sjuka personer och rätt till individuella planer för vårdtagare som är föremål för insatser av både landstinget och kommunen.

Regeringen anser att insatser riktade till barn är prioriterade. Det gäller barn som själva riskerar att utveckla eller som har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Det rör också barn som tydligt påverkas av att någon förälder har en psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Förslagen gäller även barn som har en förälder som har en allvarlig somatisk sjukdom eller en förälder med ett missbruk. Regeringen anser att hälso- och sjukvårdspersonal behöver få ett tydligt ansvar att vid behov ge barn information, råd och stöd i dessa fall. Kommuner och landsting ges en skyldighet i socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen att ingå överenskommelser om sitt samarbete när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen anser inte att samarbetet fungerar tillfredsställande idag och att det därför behövs regler för skriftliga överenskommelser för att snabbt få till stånd bra samverkansformer och rutiner. Det kan i sin tur leda till bättre samordnade insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård. Kommuner och landsting som redan har ett formaliserat samarbete kring personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning, till exempel genom en samverkansnämnd, behöver inte ingå nya överenskommelser.

Kommuner och landsting ges en skyldighet i socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen att gemensamt upprätta en individuell plan när det finns behov av en sådan och när den som berörs av planen samtyckt till det. Behovet av en sådan plan kan uppmärksammas antingen av en kommun eller ett landsting och det räcker med att den ena parten anser att en sådan plan behövs för att skyldigheten ska inträda. Den enskilde själv eller en närstående kan också ta initiativ till att en kommun eller ett landsting prövar om det behövs en individuell plan. Förslaget om att införa krav på individuell plan omfattar alla som får insatser av socialtjänsten, dvs. även äldre och personer med missbruksproblem. Avsikten är att säkerställa samarbete mellan huvudmännen, så att individers samlade behov av hälso- och sjukvård och socialtjänst tillgodoses. Regeringen bedömer att individuella planer krävs för att tydliggöra huvudmännens gemensamma ansvar.

Utbildningssatsning för personal inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Regeringen beslutade den 12 mars 2009 att ge ett uppdrag till Försäkringskassan. Det handlar om en gemensam utbildningssatsning för personal på lokalkontor inom Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samordnat med kommuner och landsting ska lokalkontoren kunna ansöka om bidrag för att utbilda personal i rehabilitering för personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning. Försäkringskassan har fått uppdraget att centralt fördela bidrag. Satsningen pågår fram till 2012.

Karläggning av tillgång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Arbetsförmedlingen har fått uppdraget att kartlägga i vilken utsträckning arbetssökande med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning får del av arbetsmarknadspolitiska program, även i förhållande till andra grupper på arbetsmarknaden. Program som ska undersökas är till exempel offentligt skyddade anställningar (OSA), lönebidrag och trygghets- och utvecklingsanställningar. Uppdraget ska redovisas 15 september 2009. Beslutet fattades den 12 mars 2009.

Sysselsättning ska erbjudas till personer med psykisk funktionsnedsättning.

Socialstyrelsen har fått i uppdrag att betala ut bidrag till kommuner som upphandlar sysselsättning eller erbjuder sysselsättning via ett valfrihetssystem för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kommunen kan anlita externa aktörer för att utföra tjänster eller så kan kommunen utveckla ett valfrihetssystem för sysselsättningsverksamhet enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) Om LOV inte tillämpas ska lagen om offentlig upphandling (LOU) användas. Målgruppen är personer som har sådan psykisk funktionsnedsättning att de har rätt till stöd i form av meningsfull sysselsättning enligt socialtjänstlagen. Beslutet fattades den 12 mars 2009.

Förändringsarbete för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom (februari 2009).

Regeringen beslutade den 26 februari om en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting, om förändringsarbete inom första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom. Under 2009 satsar regeringen 30,5 miljoner kronor för detta arbete. Målet med förändringsarbetet är att ta fram ett antal praktiskt fungerande modeller för arbets- och samverkansmetoder som tillgodoser tillgänglighet till rätt vårdnivå och insatser för barn och ungdomar med psykisk ohälsa. Ett drygt 60-tal områden med deltagande från både kommuner och landsting har svarat på en intresseanmälan om att delta som pilotområde. Därefter har Sveriges Kommuner och Landsting valt ut 14 områden.

Under 2009 ska ett antal modeller för hur insatserna kan samordnas identifieras och beskrivas på ett jämförbart sätt. Arbetet i modellområdena ska också spridas och erfarenheter, idéer och praktiska exempel ska finnas tillgängliga både för det egna länet och övriga landet.

Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 med 30,5 miljoner kronor 2010.

Förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin (februari 2009).

Regeringen beslutade den 26 februari om en ny överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting om en förstärkt vårdgaranti inom barn- och ungdomspsykiatrin. Överenskommelsen är en fortsättning på tidigare satsningar under 2007 och 2008. Den förstärkta vårdgarantin innebär att senast under 2011 ska alla landsting, utöver de grundläggande kraven i den nationella vårdgarantin, kunna erbjuda tid för bedömning inom högst 30 dagar och därefter beslutad fördjupad utredning eller behandling inom högst 30 dagar.

Under 2009 får landstingen 214 miljoner kronor för denna satsning, Nytt i 2009 års överenskommelse är att bidragen villkoras och fördelas efter att landstingen rapporterat in väntetider. Hälften av medlen fördelas till de landsting som når målet att minst 80 procent av patienterna i landstinget får ett första besök inom specialiserad vård inom högst 30 dagar. Den andra hälften fördelas till de landsting som når målet att minst 60 procent får definierade behandlingar och fördjupade utredningar inom planerad specialiserad vård inom högst 60 dagar. Dessa krav ska skärpas när överenskommelsen revideras.

Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 och 2011 med 214 miljoner kronor per år.

Förstärkt kompetens för personal i socialtjänsten och psykiatrisk hälso- och sjukvård (februari 2009).

Regeringen beslutade den 26 februari att avsätta 100 miljoner kronor under 2009 för att förstärka kompetensen hos personal i socialtjänsten och den psykiatriska hälso- och sjukvården som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Ambitionen är att medlen ska bidra till att öka personalens kompetens om behoven hos och kunskapsläget om personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning när det gäller vård och behandling, boende och vardagsstöd samt meningsfull sysselsättning och rehabilitering till arbete.

Kommuner och landsting kan ansöka länsvis om medel hos Socialstyrelsen. Ansökan ska innehålla en utvecklingsplan för hur den kunskap som uppnås i denna satsning är tänkt att långsiktigt tas tillvara i kommunernas och landstingens ordinarie kompetensutveckling Utbildningarna ska vara metodutvecklande och tillvarata nya möjligheter, perspektiv och samverkansformer. Åtgärderna som kommuner och landsting söker medel för bör i möjligaste mån bidra till att utveckla och upprätthålla en långsiktig kunskap och kompetensnivå hos personalen.

Regeringen avser att fortsätta den här satsningen 2010 och 2011 med 100 miljoner kronor per år.

Öka kunskap om och förändra attityder till personer med psykisk funktionsnedsättning (februari 2009).

Attityder, värderingar och fördomar om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning leder ofta till diskriminering, stigmatisering och ett ovärdigt bemötande. Det får också till följd att människor inte blir insläppta i olika sammanhang. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden.

Därför beslutade regeringen den 19 februari att ge Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam) uppdraget att i samarbete med Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), utforma ett nationellt övergripande och brett "attityduppdrag" för att genom ökade kunskaper och förändrade attityder motverka fördomar, diskriminering och stigmatisering och därmed främja respekten för människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Handisam ska i nära samarbete med NSPH göra en inventering och analys av liknande program som genomförts inom området, analysera de uppfattningar som finns bland allmänheten om personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning och som speglas i medierna.

Handisam har det yttersta ansvaret för programmets genomförande till en kostnad av 4 miljoner kronor. Myndigheten ska redovisa programmet till regeringen senast den 1 oktober 2009 och därefter påbörja arbetet med att genomföra det. Myndigheten ska därefter fortlöpande informera regeringen om uppdraget och hur det fortskrider. Lägesrapporter ska lämnas senast den 30 juni 2010 och senast den 30 juni 2011. En uppföljning och effektutvärdering ska redovisas till regeringen senast den 1 juni 2012.

För åren 2010 och 2011 avser regeringen avsätta 10 miljoner kronor per år för att genomföra "Attityduppdraget" i den mån riksdagen beviljar detta. I uppdraget ska Handisam och NSPH samråda med Folkhälsoinstitutet, Hjälpmedelsinstitutet, Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens Kulturråd, Sveriges Kommuner och Landsting samt andra lämpliga aktörer.

Hjälpmedelsinstitutet utvecklar hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning (februari 2009).

Regeringen beslutade den 19 februari att Hjälpmedelsinstitutet (HI) får uppdraget att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk funktionsnedsättning. Regeringen uppdrar åt Hjälpmedelsinstitutet att:

- öka och utveckla informationen samt förbättra informationsvägarna om hjälpmedel till brukare, anhöriga och olika huvudmän,

- utforma och genomföra utbildningar om hjälpmedel till olika personalgrupper, bland annat handläggare och andra tjänstemän som bedömer behov av stödinsatser i kommuner och landsting

- utveckla nya hjälpmedel, tjänster och metoder till personer med psykisk funktionsnedsättning samt främja användningen av bra produkter.

För att öka möjligheten för personer som har en psykisk funktionsnedsättning att bli delaktiga i samhället anser regeringen att hjälpmedel behöver utvecklas och göras mer kända. Kunskapen om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning behöver öka och de som har behov av hjälpmedel behöver på ett enkelt sätt kunna ta del av utbudet. Kognitiva problem och kommunikationssvårigheter, förmågan att förstå eller göra sig förstådd, att få kontakt med andra människor eller olika samhällsorgan och att kunna planera och strukturera sin vardag för att på så sätt kunna fungera mer självständigt, är de områden inom vilka Hjälpmedelsinstitutet erfarenhetsmässigt vet att just IT-baserade hjälpmedel är särskilt väl lämpade och har stor utvecklingspotential - men dessvärre inte alltid utnyttjas i den utsträckning som tekniken medger.

Hjälpmedelsinstitutet får 15 miljoner kronor för uppdraget under 2009. För åren 2010 och 2011 avser regeringen avsätta 15 miljoner kronor per år för fortsatt arbete på området om riksdagen beviljar medel för det.

Förstärkt tillsyn av socialtjänsten (februari 2009).

Regeringen beslutade den 19 februari att förstärkningen av tillsynen för socialtjänstens verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning ska fortsätta under 2009. Regeringen beslutar samtidigt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att fördela pengar till samtliga 21 länsstyrelser, till en total kostnad av 25 miljoner kronor.

Uppdraget är en fortsättning på det uppdrag som länsstyrelserna gavs i juni 2008, som handlade om att tillsammans med Socialstyrelsen fortsätta den förstärkta tillsynen och det utvecklingsarbete som inletts tidigare inom ramen för det Nationella programmet för tillsyn (se regeringsbeslut nr I:9 den 18 juni 2008, dnr S2008/5524/HS). Villkoren för detta uppdrag är desamma som i tidigare uppdrag, utom när det gäller redovisning av uppdraget. Det innebär bland annat att tillsynen ska rymma ett barnperspektiv.

För åren 2010 och 2011 avser regeringen avsätta 25 miljoner kronor per år för fortsatt förstärkt tillsyn inom området. Medel under 2010 och 2011 utbetalas till den myndighet som då ansvarar för tillsynen av socialtjänsten, i den mån riksdagen beviljar pengar för ändamålet.

Uppdrag om kunskapsöversikter i psykiatri (februari 2009).

Inom området psykiatri finns redan idag ett antal kunskapsöversikter och nationella riktlinjer av SBU och Socialstyrelsen. Den psykiatriska verksamheten har ett stort antal diagnoser och tillstånd att bedöma, behandla och rehabilitera och de hittills framtagna nationella kunskapsöversikterna och riktlinjerna täcker idag endast delar av det vida fält som finns. Behovet av kompletteringar och vidare kartläggning av kunskapsläget är således stort.

Därför beslutade regeringen den 19 februari att ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) uppdraget att ta fram kunskapsöversikter inom området psykiatrisk vård, behandling och rehabilitering. SBU får använda 5 miljoner kronor under 2009 för att genomföra uppdraget. För åren 2010 och 2011 är det regeringens avsikt att avsätta 5 miljoner kronor per år för fortsatt arbete om riksdagen beviljar detta.

Exempel på områden där kunskapsöversikter bör tas fram är metoder för diagnostik och uppföljning inom psykiatrin, psykiatrisk heldygnsvård, barn- och ungdomspsykiatri, neuropsykiatri med mera.

Ambitionen är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad psykiatri och att belysa inom vilka områden som kunskap saknas eller är bristfällig.

Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 31 mars 2010 och slutredovisas i form av en rapport som ska överlämnas till regeringen senast den 31 december 2011.

Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning (december 2008).

Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning har ofta stora svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från arbetsmarknaden, men många skulle kunna fungera väl i arbeten som anpassats efter deras särskilda förutsättningar och behov. Därför uppdrar regeringen åt Arbetsförmedlingen att tillsammans med Försäkringskassan upphandla rehabilitering och andra typer av stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning.

Tjänsterna ska erbjudas personer som kan ha sin försörjning från aktivitetsstöd, sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sådan icke tidsbegränsad sjukersättning som från och med den 1 januari 2009 kan omfattas av bestämmelserna i 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (så kallad steglös avräkning), arbetslöshetsförsäkringen eller kommunalt försörjningsstöd.

Verksamheten ska bedrivas i hela landet under 2009 och bör omfatta minst 750 personer under 2009 till en kostnad av högst 50 miljoner kronor.

Regeringen vill särskilt stödja att sociala företag, såsom sociala kooperativ, får möjlighet att erbjuda sysselsättningstjänster. Regeringen tog beslutet den 18 december 2008.

Under förutsättning att riksdagen anslår medel för det, avser regeringen att avsätta 50 miljoner kronor 2010 och 50 miljoner kronor 2011 för detta ändamål.

Uppdrag att fördela medel för Nationella Hjälplinjen (december 2008).

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under januari 2009 betala ut 5 miljoner kronor till Föreningen Nationella Hjälplinjen för att driva Nationella hjälplinjen - en telefonjour för personer i psykisk kris. Ett villkor för bidraget är att det finns ett avtal mellan Socialstyrelsen och Föreningen Nationella Hjälplinjen om mål och villkor för verksamheten. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2010 respektive 2011 återrapportera till regeringen (Socialdepartementet) hur utbetalade medel har använts, hur Föreningen Nationella Hjälplinjen har levt upp till avtalade mål och villkor samt hur verksamheten har utvecklats. Regeringen fattade beslutet den 18 december 2008.

Fler utbildningsplatser på Karolinska Institutets psykologutbildning (december 2008).

I regleringsbrevet för 2009 får Karolinska Institutet uppdraget att inrätta totalt 30 nya utbildningsplatser på sin psykologutbildning. Bakgrunden är att Nationell psykiatrisamordning i sitt slutbetänkande (SOU 2006:100) konstaterade att behovet av psykologer med klinisk inriktning och kompetens kring utredning och diagnostik är större än tillgången. Regeringen fattade beslutet den 18 december 2008.


---------------------------

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or