Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Regeringen beslutade den 19 februari om utveckling av hjälpmedel för människor
med psykisk funktionsnedsättning, och ett "attityduppdrag" för att sprida
kunskap om och motverka fördomar i samhället mot dessa personer. Besluten
rör även förstärkt tillsyn av socialtjänstens verksamhet och fler kunskapsöversikter
för att förbättra den psykiatriska vården. När uppdraget är offentligt
kommer det att publiceras på webbplatsen.


Öka kunskap om och förändra attityder till psykiskt funktionsnedsatta (februari
2009)


Attityder, värderingar och fördomar om personer med psykisk sjukdom och
psykisk funktionsnedsättning leder ofta till diskriminering, stigmatisering och ett
ovärdigt bemötande. Det får också till följd att människor inte blir insläppta i
olika sammanhang. Det gäller inte minst på arbetsmarknaden.


Därför beslutade regeringen den 19 februari att ge Myndigheten för handikappolitisk
samordning (Handisam) uppdraget att i samarbete med Nationell Samverkan
för Psykisk Hälsa (NSPH), utforma ett nationellt övergripande och brett "attityduppdrag"
för att genom ökade kunskaper och förändrade attityder motverka
fördomar, diskriminering och stigmatisering och därmed främja respekten för
människor med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.


Handisam ska i nära samarbete med NSPH göra en inventering och analys av
liknande program som genomförts inom området, analysera de uppfattningar
som finns bland allmänheten om personer med psykisk sjukdom och psykisk
funktionsnedsättning och som speglas i medierna.


Handisam har det yttersta ansvaret för programmets genomförande till en kostnad
av 4 miljoner kronor. Myndigheten ska redovisa programmet till regeringen
senast den 1 oktober 2009 och därefter påbörja arbetet med att genomföra det.
Myndigheten ska därefter fortlöpande informera regeringen om uppdraget och
hur det fortskrider. Lägesrapporter ska lämnas senast den 30 juni 2010 och senast
den 30 juni 2011. En uppföljning och effektutvärdering ska redovisas till
regeringen senast den 1 juni 2012.


För åren 2010 och 2011 avser regeringen avsätta 10 miljoner kronor per år för
att genomföra "Attityduppdraget" i den mån riksdagen beviljar detta.


I uppdraget ska Handisam och NSPH samråda med Folkhälsoinstitutet, Hjälpmedelsinstitutet,
Socialstyrelsen, Statens institutionsstyrelse, Statens Kulturråd,
Sveriges Kommuner och Landsting samt andra lämpliga aktörer.


Hjälpmedelsinstitutet utvecklar hjälpmedel åt psykiskt funktionsnedsatta (februari
2009)


Regeringen beslutade den 19 februari att Hjälpmedelsinstitutet (HI) får uppdraget
att sprida kunskap om och utveckla hjälpmedel till personer med psykisk
funktionsnedsättning.
Regeringen uppdrar åt Hjälpmedelsinstitutet att:


- öka och utveckla informationen samt förbättra informationsvägarna om hjälpmedel
till brukare, anhöriga och olika huvudmän,


- utforma och genomföra utbildningar om hjälpmedel till olika personalgrupper,
bland annat handläggare och andra tjänstemän som bedömer behov av stödinsatser
i kommuner och landsting


- utveckla nya hjälpmedel, tjänster och metoder till personer med psykisk funktionsnedsättning
samt främja användningen av bra produkter.


För att öka möjligheten för personer som har en psykisk funktionsnedsättning att
bli delaktiga i samhället anser regeringen att hjälpmedel behöver utvecklas och
göras mer kända. Kunskapen om hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning
behöver öka och de som har behov av hjälpmedel behöver på
ett enkelt sätt kunna ta del av utbudet. Kognitiva problem och kommunikationssvårigheter,
förmågan att förstå eller göra sig förstådd, att få kontakt med andra
människor eller olika samhällsorgan och att kunna planera och strukturera sin
vardag för att på så sätt kunna fungera mer självständigt, är de områden inom
vilka Hjälpmedelsinstitutet erfarenhetsmässigt vet att just IT-baserade hjälpmedel
är särskilt väl lämpade och har stor utvecklingspotential - men dessvärre inte
alltid utnyttjas i den utsträckning som tekniken medger.


Hjälpmedelsinstitutet får 15 miljoner kronor för uppdraget under 2009. För åren
2010 och 2011 avser regeringen avsätta 15 miljoner kronor per år för fortsatt
arbete på området om riksdagen beviljar medel för det.


Förstärkt tillsyn av socialtjänsten (februari 2009)


Regeringen beslutade den 19 februari att förstärkningen av tillsynen för socialtjänstens
verksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning ska fortsätta
under 2009. Regeringen beslutar samtidigt att ge Socialstyrelsen i uppdrag att
fördela pengar till samtliga 21 länsstyrelser, till en total kostnad av 25 miljoner
kronor.


Uppdraget är en fortsättning på det uppdrag som länsstyrelserna gavs i juni
2008, som handlade om att tillsammans med Socialstyrelsen fortsätta den förstärkta
tillsynen och det utvecklingsarbete som inletts tidigare inom ramen för
det Nationella programmet för tillsyn (se regeringsbeslut nr I:9 den 18 juni
2008, dnr S2008/5524/HS). Villkoren för detta uppdrag är desamma som i tidigare
uppdrag, utom när det gäller redovisning av uppdraget. Det innebär bland
annat att tillsynen ska rymma ett barnperspektiv.


För åren 2010 och 2011 avser regeringen avsätta 25 miljoner kronor per år för
fortsatt förstärkt tillsyn inom området. Medel under 2010 och 2011 utbetalas till
den myndighet som då ansvarar för tillsynen av socialtjänsten, i den mån riksdagen
beviljar pengar för ändamålet.


Uppdrag om kunskapsöversikter i psykiatri (februari 2009)


Inom området psykiatri finns redan idag ett antal kunskapsöversikter och nationella
riktlinjer av SBU och Socialstyrelsen. Den psykiatriska verksamheten har
ett stort antal diagnoser och tillstånd att bedöma, behandla och rehabilitera och
de hittills framtagna nationella kunskapsöversikterna och riktlinjerna täcker idag
endast delar av det vida fält som finns. Behovet av kompletteringar och vidare
kartläggning av kunskapsläget är således stort.


Därför beslutade regeringen den 19 februari att ge Statens beredning för medicinsk
utvärdering (SBU) uppdraget att ta fram kunskapsöversikter inom området
psykiatrisk vård, behandling och rehabilitering. SBU får använda 5 miljoner
kronor under 2009 för att genomföra uppdraget. För åren 2010 och 2011 är det
regeringens avsikt att avsätta 5 miljoner kronor per år för fortsatt arbete om
riksdagen beviljar detta.


Exempel på områden där kunskapsöversikter bör tas fram är metoder för diagnostik
och uppföljning inom psykiatrin, psykiatrisk heldygnsvård, barn- och
ungdomspsykiatri, neuropsykiatri med mera.
Ambitionen är att åstadkomma en mer kunskapsbaserad psykiatri och att belysa
inom vilka områden som kunskap saknas eller är bristfällig.


Uppdraget ska delredovisas till regeringen senast den 31 mars 2010 och slutredovisas
i form av en rapport som ska överlämnas till regeringen senast den 31
december 2011.


Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund
av psykisk funktionsnedsättning (december 2008)


Personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning
har ofta stora svårigheter att få arbete och riskerar utslagning från arbetsmarkna4
den, men många skulle kunna fungera väl i arbeten som anpassats efter deras
särskilda förutsättningar och behov. Därför uppdrar regeringen åt Arbetsförmedlingen
att tillsammans med Försäkringskassan upphandla rehabilitering och
andra typer av stödtjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av
psykisk funktionsnedsättning.


Tjänsterna ska erbjudas personer som kan ha sin försörjning från aktivitetsstöd,
sjukpenning, aktivitetsersättning, tidsbegränsad sjukersättning, sådan icke tidsbegränsad
sjukersättning som från och med den 1 januari 2009 kan omfattas av
bestämmelserna i 16 a kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring (så kallad
steglös avräkning), arbetslöshetsförsäkringen eller kommunalt försörjningsstöd.


Verksamheten ska bedrivas i hela landet under 2009 och bör omfatta minst 750
personer under 2009 till en kostnad av högst 50 miljoner kronor.


Regeringen vill särskilt stödja att sociala företag, såsom sociala kooperativ, får
möjlighet att erbjuda sysselsättningstjänster. Regeringen tog beslutet den 18 december
2008.


Under förutsättning att riksdagen anslår medel för det, avser regeringen att avsätta
50 miljoner kronor 2010 och 50 miljoner kronor 2011 för detta ändamål.


Uppdrag att fördela medel för Nationella Hjälplinjen (december 2008)


Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att under januari 2009 betala ut 5 miljoner
kronor till Föreningen Nationella Hjälplinjen för att driva Nationella hjälplinjen
- en telefonjour för personer i psykisk kris. Ett villkor för bidraget är att det
finns ett avtal mellan Socialstyrelsen och Föreningen Nationella Hjälplinjen om
mål och villkor för verksamheten. Socialstyrelsen ska senast den 1 mars 2010
respektive 2011 återrapportera till regeringen (Socialdepartementet) hur utbetalade
medel har använts, hur Föreningen Nationella Hjälplinjen har levt upp till
avtalade mål och villkor samt hur verksamheten har utvecklats. Regeringen fattade
beslutet den 18 december 2008.


Fler utbildningsplatser på Karolinska Institutets psykologutbildning (december
2008)


I regleringsbrevet för 2009 får Karolinska Institutet uppdraget att inrätta totalt
30 nya utbildningsplatser på sin psykologutbildning. Bakgrunden är att Nationell
psykiatrisamordning i sitt slutbetänkande (SOU 2006:100) konstaterade att
behovet av psykologer med klinisk inriktning och kompetens kring utredning
och diagnostik är större än tillgången. Regeringen fattade beslutet den 18 december
2008.


Kommentar:

”Bidde de en tumme?
Nej det bidde de inte en tumme!
Va bidde de då?
Det bidde de ingenting.
Bidde de igenting?
Nej det bidde de ingenting!”


Ja risken är stor att regeringens åtgärder inte når ner till de allvarligt psykiskt
sjuka/funktionshindrade. Under de år som gått sedan riksdagsbeslutet
i juni 1994 är det få om ens några förbättringar i de allvarligt psykiskt sjuka/
funktionshindrades och deras anhörigas situation i samhället som Socialstyrelsen
eller den Nationella psykiatrisamordnaren kunnat redovisa vid
sina uppföljningar och analyser. Däremot har det skett en del påtagliga försämringar.
Låt mig bara nämna tre.


1 Den ekonomiska situationen har försämrats sedan 1994. Källa Nat. Psykiatrisamordnarens
utredning.


2 De drabbade har fått en försämrad fysisk hälsa och ökad dödlighet i fysiska
sjukdomar genom bl. a biverkningar av nya mediciner (metabolt syndrom)
och att hemlösheten har ökat under hela perioden.


3 Den väl dokumenterade oförmågan hos socialtjänst och psykiatri till att
möta människor med många olika problem på ett effektivt sätt och att lösa
deras problem i samverkan vållar fortfarande stora lidanden bland de allvarligt
psykiskt sjuka och deras anhöriga. Alltfler aktörer har tillkommit
och i enskilda fall verkar motsättningarna ha hårdnat mellan de olika aktörerna.


Situationen är trots alla miljarder som utlovats sedan 1994 i stort oförändrad
eller försämrad. Minst 40 procent av de 5000 allvarligt psykiskt sjuka/
funktionshindrade som finns i Skåne har inte i någon mån nåtts av Riksdagens
vision om samhällsintegration på lika villkor från 1994. De lever som de
gjorde tidigare eller under sämre villkor.


Harald Wilhelmsson

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or