Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Psykiatrisk vård i årets statsverksproposition -
900 miljoner/år under tre år till förbättringar inom psykiatrisk vård.

Regeringen föreslår en förstärkning av psykiatrin för att motverka och förebygga psykisk sjukdom i livets olika skeden. Målet är att samhället ska kunna erbjuda psykiatrisk vård som är tillgänglig och likvärdig i hela landet.

Vården ska utgå från patientens behov och bygga på erfarenhet och forskning.

Förslaget innebär att man prioriterar följande områden:

 • öka kommunernas möjligheter att erbjuda en meningsfull sysselsättning för personer med psykisk sjukdom och funktionsnedsättning
 • stödja arbetet med barn- och ungdomspsykiatrin
 • öka personalens baskompetens
 • förbättra tillgången till evidensbaserad vård
 • öka stödet för att utveckla metoder, följa upp och utöva tillsyn

Kommentarer:

 • Förslaget innebär en utökning från 500 miljoner kronor/år som gällt för de senaste åren till 900 miljoner kronor/år för de tre kommande åren.
 • Regeringen avser att ge Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) att ta fram ett större antal kunskapsöversikter för psykiatrisk vård samt behandling och rehabilitering.
 • Inom området meningsfull sysselsättning planerar Regeringen att föreslår ett långsiktigt ekonomiskt stöd till kommunerna i syfte att stärka deras möjligheter att upphandla arbets- och sysselsättningsrehabiliterande tjänster av idéburna organisationer såsom Fontänhusen, RSMH och andra intresseorganisationer.
 • Kommunerna får fortsättningsvis 150 miljoner kronor för vartdera av åren 2009 - 2010 för att fortsättningsvis göra nödvändiga förberedelser inför genomförandet av reformen "Tvång i öppen vård". Regeringens förhoppning är att dessa satsningar på sikt ska leda till att platser frigörs i slutenvården.

 Fråga uppstår om detta är rätt strategi för att råda bot på de allvarliga problemen inom områdena service, stöd, vård och rehabilitering för personer med psykisk sjukdom/funktionshinder som Socialstyrelsen och psykiatrisamordnaren Anders Milton beskrivit.

F n vet vi inte helt klart hur man tänker använda de nya anslagen så det kan vara svårt att helt bedöma effekterna. Preliminärt är det möjligt att göra följande kommentarer.

Regeringen verkar hoppas mycket på följande åtgärder:

 • Ny lagstiftning med tvång i öppen vård.
 • Fullföljandet av den tidigare särskilda satsningen på barn och unga.
 • Ökad insatser för arbete och sysselsättning för psykiskt funktionshindrade.
 • Ökad tillgänglighet genom skärpning av regelsystemet (prestationsbunden vårgaranti) för "Vårdgarantireformen".
 • Långsiktigt verkande utvecklingsstöd inom områdena metodstöd, utbildning och kompetensutveckling av personal inom psykiatrin och socialtjänsten.

Om man försöker bedöma effekten utifrån situationen för enskilda individer så räcker inte de föreslagna insatserna ända fram.

 • Situationen för allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade som är hemlösa löses ej.
 • Tydliga incitament till samordnade insatser mellan psykiatri och socialtjänst för dem som lider av både psykos och missbruk saknas.
 • Personligt stöd för de allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade skall kunna leva och fungera i samhället är fortfarande otillräckligt.
 • Samhällsintegrationen för dem som idag finns förvarade på s. k HVB-hem och långtidsintagna i sluten psykiatrisk vård utan att vara tvångsintagna eller dömda är fortfarande olösta.
 • De anhörigas roll som  bl a en stor vårdgivare kommenteras ej med en bisats ens.
 • Det saknas fortfarande en nationellt auktoriserad modell för att lösa samordning av insatser från socialtjänst och psykiatri m fl till enskilda individ
 • Tillräckligt tydliga insatser saknas för att bryta omhändertagandeattityden från personal inom psykiatri och socialtjänst och ersätta den med en attityd som stödjer rehabilitering och individens återhämtning.

Harald Wilhelmsson

 

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or