Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Genomförandet av psykiatrisamordnarens förslag

Socialtjänstlagen
7 § /Träder i kraft I:2010-01-01/ När den enskilde har behov av insatser både
från socialtjänsten och från hälso- och sjukvården ska kommunen tillsammans
med landstinget upprätta en individuell plan. Planen ska upprättas om
kommunen eller landstinget bedömer att den behövs för att den enskilde ska få
sina behov tillgodosedda, och om den enskilde samtycker till att den upprättas.
Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål.
Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med den enskilde.
Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt
och den enskilde inte motsätter sig det.
Av planen ska det framgå

Socialstyrelsen har fått 100 miljoner kronor att fördela till kommuner och landsting för att förstärka kompetensen bland personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.

Ansökningar skall vara inne senast 15 september och vara utformade i samverkan med brukar-, patient- och anhörigföreningar.

Kommentar:

Brukar- och anhörigföreningarna i Brukarrådet för Psykiatri inom Region Skåne har diskuterat hur vi önskar att medlen skall användas.

Vi har lämnat vårs synpunkter på hur vi önskar att medlen disponeras inom Region Skåne till Brukarrådet för psykiatri.

Tyvärr visade det sig att Regionens kansli inte uppmärksammat denna möjlighet att söka statsbidrag. Ingen ansökan har där lämnats in från Region Skåne och Skånes kommuner till Socialstyrelsen.

Det verkar inte vara angeläget för Region Skåne och Skånes kommuner att förstärka kompetensen bland personal som kommer i kontakt med personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.


 Harald W

Regeringen har nu överlämnat en skrivelse till Riksdagen med en samlad politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning.
2008/09:185

Skrivelsens huvudsakliga innehåll

I skrivelsen presenterar regeringen sin politik för personer med psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning. Skrivelsen omfattar en redogörelse för regeringens samlade psykiatrisatsning som innefattar de senaste årens åtgärder samt inriktningen för de medel som riksdagen, efter förslag från regeringen, beslutat om för psykiatriområdet för 2009 (prop. 2008/09:1, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Många angelägna förändringar i Regeringens Psykiatrisatsning år 2009.

Regeringen satsar 900 miljoner kronor på psykiatrins område under 2009. Beslut om vilka insatser pengarna används till redovisas nedan allteftersom de fattas.

Lagrådsremiss om vissa psykiatrifrågor m.m.

Regeringen beslutade om och överlämnade den 8 april 2009 en lagrådsremiss till lagrådet. Den innehåller förslag om stöd och hjälp till barn när föräldrar till exempel drabbas av psykisk sjukdom eller får missbruksproblem, ett bättre samarbete mellan kommuner och landsting för vård för psykiskt sjuka personer och rätt till individuella planer för vårdtagare som är föremål för insatser av både landstinget och kommunen.

Lunds universitet har i samarbete med Region Skåne inrättat fem nya professurer i psykiatri för att ge forskningen och vården ett välbehövligt lyft.

Satsningen görs tillsammans med den skånska psykiatrin som från och med 1 mars samlas i en gemensam förvaltning.

Vi kraftsamlar för att förstärka vården och forskningen, säger psykiatrisamordnare och chef för den nya förvaltningen Per-Olof Sjöblom och medicinska fakultetens dekanus Bo Ahrén.