Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Schizofreniförbundet anser att följande frågor särskilt bör uppmärksammas och ges politisk prioritet under den kommande valperioden 2014- 2018.

1 Nationell långsiktig handlingsplan för den psykiatriska vården och de sociala insatserna för personer med allvarlig psykisk sjukdom.
 
Den psykiatriska vården och de sociala insatserna för personer med allvarlig psykisk sjukdom är inte i paritet med situationen inom andra vårdområden. Den ”psykiatriska vården” har blivit eftersatt under lång tid. Vi behöver nu en långsiktig nationell handlingsplan för ambitionshöjning inom vård och stöd för människor som drabbats av psykisk sjukdom/psykiska funktionsnedsättningar och för tillämpning av evidensbaserad kunskap inom området.
 
2 Fullfölj 1994 års riksdagsbeslut om samhällsintegration på lika villkor och inflytande för de drabbade över sina egna liv och över den service, stöd, vård och rehabilitering som man kan behöva.
 
Avsluta användningen av institutionerna som bostäder eller långvariga vistelser för allvarligt psykiskt sjuka - HVB-hem, behandlingshem och gruppboenden över 7-9 platser. 
Ge de drabbade och de anhöriga verkligt inflytande över sina liv och över den service, stöd, vård och rehabilitering som de behöver. Det räcker inte med information och delaktighet för att reformen skall bli en framgång.
 
3 Reformera och utveckla det dokumenterat effektiva systemet med personligt stöd genom personliga ombud till personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser.
 
Staten bör ta huvudansvaret för finansieringen. Skapa regionala styrelser som mottagare av statens ekonomiska stöd som ansvarar och leder verksamheten. Styrelserna bör bestå av representanter för kommuner, landsting/regioner och berörda brukar- och anhörigorganisationer. Utvidga reformen till full behovstäckning för den aktuella gruppen i samtliga kommuner. Låt Socialstyrelsen eller annan myndighet följa upp verksamheten och utvärdera effekterna för de drabbade personerna.
 
4 Integrera kunskap om kognitiva förändringar hos personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser inom psykiatrin.
 
Allvarligt psykiskt sjuka får i samband med psykoser kognitiva rubbningar som hindrar dem från att leva integrerade i samhället utan hjälp och stöd. Behandling med neuroleptika påverkar inte detta förhållande. Kunskaperna om dessa kognitiva förändringar är idag ganska omfattande. Vi känner till att de är varaktiga och det finns instrument att klarlägga dem hos enskilda individer viket är nödvändigt eftersom de är individuella. Vi har även instrument som kan hjälpa till att beskriva effekter på möjligheterna att leva ett vanligt liv. 
Denna kunskap har idag ingen bas inom svensk psykiatri eller socialtjänst utan finns i stort sett bara utanför psykiatrin och socialtjänsten och är normalt inte tillgänglig för patienterna/klienterna vilket fått stora negativa konsekvenser för patienternas liv.
 
5 Personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser behöver ett utvidgat individuellt skyddande lagstöd för att de med framgång skall kunna integreras i samhället.
 
Tanken att integrera 40–45 000 personer med omfattande funktionsnedsättningar i samhället utan en lagstiftning som skyddar de enskilda individerna och utan tillräcklig vård, hjälp, stöd och rehabilitering var naturligtvis misslyckad redan från början.  Det fanns kunskap 1994 från andra länder som visade vilka konsekvenserna skulle bli.
Personer som drabbats av Schizofreni och liknande psykoser har omfattande kognitiva funktionsnedsättningar. Det gör dem sårbara och skyddslösa i samhället. En mycket stor andel klarar inte av att behålla sin bostad eller att etablera ett eget normalt liv utan hjälp och stöd. Anhöriga har i många fall påtagit sig en stödjande roll och en roll för att bidra till deras ekonomiska försörjning. De som inte har anhöriga eller anhöriga som inte kan påta sig denna roll hamnar idag i ett mycket utsatt läge. Befintlig lagstiftning ger fortfarande inte tillräckligt skydd mot hemlöshet, extrem fattigdom, marginalisering, stigmatisering och diskriminering. Detta är en huvudorsak till bostadslösheten, den höga dödligheten, den ökande hemlösheten, sysslolösheten och det omfattande utnyttjandet av individer inom gruppen från andra starkare personer och organisationer.
 
6 Ge myndigheterna i uppdrag att utforma tydliga konkreta program för att minska den höga dödligheten bland personer med schizofreni och liknande psykoser.
 
Varför dör personer med schizofreni och likande psykoser 20 år i förtid jämfört med befolkningen i övrigt och vilka insatser behövs för att råda bot på detta?
 
Dödligheten hos personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser har successivt ökat i vart fall sedan mitten av 1990-talet. Det finns en mängd mer eller mindre välgrundade åsikter om orsakerna till denna skandalösa utveckling. Faktum är att vi inte vet tillräckligt om gruppens levnadsförhållanden, vilken roll de nya läkemedlen spelar eller ens vilken roll de kognitiva förändringarna har eller varför de inte får samma vård för sina fysiska sjukdomar som befolkningen i övrigt. Uppenbart är att gruppen inte har kunnat tillgodogöra sig den allmänt tillgängliga kunskap om hälsosamt levnadssätt som påverkat befolkningen i övrigt till ett mer hälsosamt levnadssätt men vi vet inte varför. Mot bakgrund av denna brist på kunskap famlar vi f n i blindo när det gäller att forma effektiva program för att råda bot på denna extrema utveckling.
 
Vi behöver snarast en tillförlitlig kartläggning av livssituationen för hela gruppen - 80 000 personer - som grund för att forma program för att framgångsrikt kunna åtgärda och minska bl. a den höga dödligheten.
 
Vänliga hälsningar
 
Per Torell
Förbundsordförande Schizofreniförbundet
Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or