Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Nätverket för nitton brukar- och anhörigorganisationer inom området psykiska sjukdomar och psykiska funktionshinder ställer frågor till de politiska partierna.

Intressanta frågor inför valrörelsen 2010.

Svaren från de olika politiska partierna är ännu intressantare.

Sammanställningen följer ordningen för när vi fått svar från respektive parti.

1. Hur avser Ni att fullfölja avtalen mellan Region Skåne och kommunerna samt mellan psykiatrin och socialtjänsten i respektive kommun?

 

1 Hur avser Ni att fullfölja avtalen mellan Region Skåne och kommunerna samt mellan psykiatrin och socialtjänsten i respektive kommun?

Svar:

Moderaterna

............ En förutsättning för att vården av patienter med psykisk funktionsnedsättning ska kunna fungera är att samverkan och samarbete med kommunerna fungerar. Detta arbete vill vi från Region Skånes utveckla. Ramavtal ska följas upp med att socialtjänst, elevhälsa, primärvård och psykiatri arbeta fram lokala handlingsplaner.

Vänsterpartiet

Ingångna avtal ska fullföljas. Om det finns brister i fullföljandet så ska de åtgärdas vid den årliga genomgången av avtalen.

Centerpartiet

Modernare och effektivare arbetsformer behövs inom psykiatrin. Enligt Centerpartiet är det viktigt att Region Skåne tar sitt samlade ansvar för den psykiatriska vården. Den nuvarande majoriteten har psykiatrin som ett av de prioriterade områdena under mandatperioden och därför känns högst angeläget att avtalen mellan Region Skåne och kommunerna samt mellan psykiatrin och socialtjänsten fullföljs. Ramavtalen skall följas upp med att socialtjänst, elevhälsa, primärvård och psykiatri arbetar fram lokala handlingsplaner.

Miljöpartiet

Avtal följs upp kontinuerligt och på bästa sätt. Det är väsentligt att det mellan Region Skåne och kommunerna finns väl etablerade kontakter då uppföljning av avtal sker. Detta måste finnas på såväl politisk som på tjänstemannanivå.

Folkpartiet

Vi är övertygade om att det är riktigt att Region Skåne tar sitt samlade ansvar för den psykiatriska vården. Detta område är prioriterat inom den nuvarande majoriteten. - femklövern. Psykiatrin finns nu i en egen förvaltning, vilket enligt vår uppfattning kommer att betyda en avsevärd förbättring när det gäller den jämlika vården i hela Skåne.

Sverigedemokraterna

Som ett nytt parti i Region Skåne har vi inte varit med och tecknat några avtal utan vi arbetar fortfarande med att sätta oss in i samtliga frågor på djupet. De avtal som finns och som vi läst tycker vi är bra i teorin där fokus ligger på att ge personer med psykisk funktionsnedsättning/psykisk sjukdom ett självständigt, värdigt och aktivt liv i gemenskap med andra. De ramavtal som syftar till att sätta brukaren i centrum och tydliggöra kommunernas ansvar ser vi positivt och Region Skåne och psykiatrin ska samverka med socialtjänsten.

Socialdemokraterna

Vår utgångspunkt är naturligtvis att alla ingångna avtal ska fullföljas. Övergripande överenskommelser och avtal mellan huvudmän är en nödvändig förutsättning för att insatser ska kunna ske med individens bästa i fokus. Samtliga huvudmän har lika stort ansvar för att fullfölja sin del av ingångna avtal. Samtidigt ser vi att detta inte alltid fungerar. Vi ser behov av åtgärder på tre områden. För det första finns ett tydligt behov av att den enskilde patienten /klienten /brukaren tilldelas ytterligare påtryckningsmedel och makt över sin situation i de fall huvudmännen inte kan enas och avtal mellan exempelvis psykiatri och kommun blir till långdragna tvistefrågor om ekonomi som orsakar den enskilde stort lidande. För det andra måste det ställas krav på att det för samtliga de patienter som erhåller vård och rehabilitering från flera olika vårdgivare ska det finnas samordnade vårdplaner upprättade gemensamt mellan berörda verksamheter. För det tredje bör det finnas en generell och enkel modell för tvistelösning i de fall ansvariga verksamheter och vårdgivare inte kan komma överens. Det sistnämnda för att ovan nämnda långdragna tvistefrågor ska kunna få en snabbare lösning.

2. Kommer Ni att arbeta för att Skåne blir försöksområde för Nytt PO-system med klar inriktning mot målgruppen allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade, full behovstäckning och personliga ombud i samtliga kommuner?

Svar:

Moderaterna

Personligt ombud är ett system som har hjälp flera med psykisk funktionsnedsättning. Idag är det ett frivilligt åtagande för kommunerna som vi är positiva till. Vi vill verka för att nationell nivå stöder ett utredningsprojekt i Skåne gällande förändringar avseende personliga ombud.

Vänsterpartiet

Ja

Centerpartiet

Se svar fråga 1

Miljöpartiet

Antal personliga ombud behöver ökas i samtliga kommuner. Detta bör vara ett fokusområde för kommande mandatperiod.

Folkpartiet

PO-systemet har gett personerna med psykiska funktionshinder viktig hjälp och stöd i sitt dagliga liv. Det är dock ett frivilligt åtagande för kommunerna. Om det skulle bli ett nationellt beslut är vi positiva eftersom målgruppen har stort behov av tjänsten.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Vi ställer oss positiva till att Skåne blir försöksområde för nytt POsystem. I grunden anser vi dock att alla kommuner ska ha en skyldighet att erbjuda människor med psykiska funktionshinder stöd i form av personligt ombud. Särskilt som de studier och mätningar som är gjorda visar på att personliga ombud har en mycket positiv inverkan i brukarens liv. Behovet av psykiatrisk vård minskar och sannolikheten att den enskilda beviljas insatser enl LSS ökar. Samtidigt är frågan om kommuners skyldighet en svår fråga. Det är av yttersta vikt att de personer som idag fungerar som personliga ombud får behålla sin fristående roll i förhållande till kommunen och inte fullt ut blir en del av den kommunala verksamheten, då risken kan vara att dessa "äts upp" av andra arbetsuppgifter och även rådande kulturer och strukturer.

3. Kommer Ni att tillsammans med kommunerna arbeta för att personer som vistas på HVB-hem inom Skåne och på andra ställen skall få service, stöd, vård och rehabilitering enligt tidsbegränsade avtal med målen att de skall kunna utvecklas till att leva ett eget självständigt liv i samhället.

Svar

Moderaterna

Se svar på fråga 1.

Vänsterpartiet

Ja, detta är självklart och gälla alla som är omhändertagna eller vårdas i HVBboende och andra former av vård.

Centerpartiet

Se svar på fråga 1.

Miljöpartiet

Bättre kontroll av HVB - hemmen är nödvändigt och att målet är att de flesta kan leva så självständigt som möjligt enligt den enskildes förutsättningar.

Folkpartiet

Se punkt 1.

Sverigedemokraterna

Har inte tagit ställning i frågan.

Socialdemokraterna

Det är naturligtvis viktigt att den enskilde får sina behov av hälso- och sjukvård, stöd och service tillgodosedda under en HVB-placering. Vi vill återigen betona att det är av yttersta vikt att de skånska kommuner och Region Skåne förmår samverka med varandra. Tvister mellan olika huvudmän får inte drabba den enskilde. Vi kommer självklart att arbeta utifrån att alla människor har lika stor rätt att leva ett eget självständigt liv i samhället.

4. Kommer Ni att arbeta för att patienterna inom psykiatrin skall få rätt enligt lag att kunna göra egna informerade val av egen medicinering. Supported decisionmaking istället för substituted decision-making. Se FN´s konvention rörande funtionshindrade som Sverige godkänt i nov 2008.

Svar:

Moderaterna

Det är självklart för oss att det ska finnas rutiner som säkerställer att gällande lagar och konventioner följs.

Vänsterpartiet

Tveksamt. För frivilligt intagna ska det självklart vara ett samspel och diskussion mellan patient och läkare. Är man intagen på grund av någon tvångsåtgärd är man troligen inte heller fullständigt kapabel till att fatta beslut utan läkaren får ta det slutgiltiga ansvaret för medicineringen.

Centerpartiet

Det är självklart för Centerpartiet att det skall finnas rutiner som säkerställer att gällande lagar och konventioner följs.

Miljöpartiet

Man arbetar alltmer i den riktningen redan nu och detta arbeta måste fortsätta, enligt den enskildes förutsättningar. Er medverkan i Region Skånes brukarråd är viktig för att denna utveckling skall ske. En nära medverkan mellan brukarorganisationerna och psykiatriförvaltningen är också nödvändig.

Folkpartiet

Vi anser att detta är en fråga som professionen har ansvar för. Det ska självklart finnas rutiner för att säkerställa att gällande lagar och ev. konventioner följs.

Sverigedemokraterna

Nej

Socialdemokraterna

Då vi i detta land har en alltför lång historia av att ha fråntagit personer med psykiska funktionshinder grundläggande rättigheter, diskriminering och stigmatisering är en diskussion om den enskildes autonomi och integritet aldrig någonsin oviktig eller överflödig. Naturligtvis ska alla människor så långt det är möjligt respekteras i sina personliga livsval, detta gäller även medicinering. De FN-konventioner som är påskrivna ska följas. Fortsatt diskussion är nödvändig att föra på alla nivåer och i dessa är brukar- och anhörigorganisationer mycket viktiga.

5. Kommer Ni att arbeta för en systemförändring som innebär att alla allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade som ofta har många behov skall mötas av en person från socialtjänsten och en person från psykiatrin som har till uppgift att tala med personen utröna dennes behov och att ansvara för samordningen av de samlade åtgärderna inom psykiatrin och socialtjänsten och mellan psykiatrin och socialtjänsten.

Svar:

Moderaterna

Se fråga 1.

Vänsterpartiet

Ja, men det är två olika myndigheter/lagstiftningar HSAN-SOL. Det finns ett samarbete idag men kan och ska utvecklas.

Centerpartiet

Se svar på fråga 1.

Miljöpartiet

Detta är en fråga som berör både kommun och region och som man bör titta närmare på. Målet är att det skall vara en väg in vårdsystemet.

Folkpartiet

Se svar under punkt 1.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Se svar fråga 1

6. Är Ni beredda att stödja utvecklingen av psykiatrin inom Region Skåne i följande avseenden:

Svar:

Vänsterpartiet

Allmänt om alla punkterna under 6, så anser vi att all vård ska vara så bra som möjligt och ha tillräckligt med resurser för att kunna erbjuda en sådan vård. Vi vet att psykiatrin har fått alldeles för lite pengar i förhållande till de behov som finns. Det kan vi som politiker ändra på och det tänker vi göra om Vänsterpartiet kommer i maktställning efter valet.

 

A Tidiga insatser vid förstagångsinsjuknande och hot om återinsjuknande i enlighet med TOP-nätverkets program.

Svar:

Moderaterna

Ja

Vänsterpartiet

Inget speciellt svar

Centerpartiet

Ja

Miljöpartiet

Man bör sträva efter så tidiga insatser som möjligt, men om det ska vara enligt TOP - nätverkets program kan vi inte uttala oss om i dagsläget.

Folkpartiet

Vi är självklart positiva till detta.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Tidiga insatser är alltid viktigt. Alla insatser ska så långt det är möjligt vara evidensbaserade.

B De som drabbats av psykos och allvarliga psykiska funktionshinder har en kraftigt förhöjd risk för diabetes, hjärtkärlsjukdomar m fl. fysiska sjukdomar som bl. a resulterar i ett lidande och en kraftig överdödlighet. Kan Ni tänka Er att arbeta för att genom olika åtgärder minska den fysiska sjukligheten och den höga dödligheten i fysiska sjukdomar bland de allvaligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade.

Svar:

Moderaterna

Absolut! Det är ett arbete som redan påbörjats inom Region Skåne och som kommer att fortsätta under lång tid. Vi önskar även fördjupad kunskap kring hur mat och livsstil påverkar den enskildes hälsa.

Vänsterpartiet

Inget speciellt svar

Centerpartiet

Ja. Detta arbete har redan tagit sin början i Region Skåne och kommer att fortsätta. I detta sammanhang tror vi även det är viktigt att man fördjupar kunskaperna om bl.a. matens betydelse för den enskildes hälsa.

Miljöpartiet

Inom sjukvården är det alltid viktigt med ett helhetsperspektiv, oberoende av vilken anledning man först kommer i kontakt med vården.

Folkpartiet

Ja, vi stöder arbetet med att dels forska kring hur olika mediciner samverkar/ motverkar varandra men framför allt är kunskapen om hur mat och livsstil påverkar enskildas hälsa en viktig del i vården.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Ja, det är en självklarhet.

C Förändring av den psykiatriska vårdens arbetssätt i riktning mot mer patientorienterat arbetssätt och med större inflytande för patienterna.

Svar:

Moderaterna

Ja

Vänsterpartiet

Inget speciellt svar

Centerpartiet

Ja

Miljöpartiet

Vi menar att man inte enbart måste arbete utifrån, som det blivit populärt att beskriva det, patienten i centrum. Utan man måste gå ett steg vidare och tala om ur patientens synvinkel.

Folkpartiet

Ja vi stöder detta arbetssätt.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Ja, naturligtvis vill vi göra det. Detta är ett mycket viktigt område som också är intimt förknippat med rätten till delaktighet i samhället och minskad stigmatisering av personer med psykiska funktionshinder.

D Skåne har ett högt antal tvångsingripanden mot allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade. Kan Ni tänka Er att arbeta för att genom olika åtgärder minska antalet tvångsomhändertagande.

Svar:

Moderaterna

Behovet kommer alltid först. En god samverkan mellan kommunernas och regionens olika ansvarsområden förebygger denna typ av ingripanden. Helst ska vi aldrig komma till denna punkt.

Vänsterpartiet

Inget särskilt svar

Centerpartiet

Ja. En förtroendefull samverkan mellan kommunernas och regionens ansvarsområde är ytterst viktig. God samverkan på detta område bör ytterst leda till att man bättre kan förebygga att sjukdomen leder till tvångsingripande.

Miljöpartiet

Det är svårt att tala om antal utan man bör mer tala utifrån att tvångsvård enbart ska gälla, då det inte finns några andra alternativ. Det får inte/eller är inte något man med lätthet tar till. Den nya lagen kring tvångsvård i öppenvård måste noga följas upp. Vi ser också att vårdavgifterna vid tvångsvård skall avvecklas.

Folkpartiet

Ja Genom samverkan för att förebygga att sjukdomen tillåts gå så långt att tvångsingripande blir nödvändigt kan man förhindra detta. Här liksom inom många övriga områden är förtroendefull samverkan mellan kommunernas och regionens ansvarsområden viktigt.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Då tvångsvård alltid innebär en kränkning av individen måste tillämningen av sådan lagstiftning alltid noga följas upp och insatser utvärderas. Vår målsättning är att antalet tvångsomhändertaganden alltid ska vara så lågt som möjligt. Bästa sättet att undvika tvångsingripanden är sannolikt att bli mycket bättre på tidigare insatser och prevention.

E Förändring av den psykiatriska vårdens arbetssätt mot att rehabilitering och stöd för individens återhämtning skall vara ett obligatoriskt inslag i all psykiatrisk vård med målet att individen skall kunna utvecklas till att leva ett eget självständigt liv med så lite stöd som möjligt.

Svar:

Moderaterna

Ja

Vänsterpartiet

Inget speciellt svar

Centerpartiet

Ja. Arbetssättet i psykiatrin skall vara mer inriktat på att utnyttja patienternas egna resurser. Många patienters både psykiska och fysiska hälsa behöver bli bättre, för att de skall orka ta ansvar för sin hälsa.

Miljöpartiet

Detta måste vara ett centralt område för psykiatrin i Skåne.

Folkpartiet

Vi stöder denna tanke. Arbetet med "återhämtningsprogram" har efter Miltons utredning tillämpas i några kommuner med stor framgång.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Ja, självklart arbetar vi för det

F Förändring av den psykiatriska vården mot att upprättande av gemensamma vård- och rehabiliteringsplaner för alla allvarligt psykiskt sjuka/funktionshindrade mellan psykiatri, socialtjänst m fl skall vara ett obligatoriskt inslag i alla avtal mellan psykiatri och socialtjänst i samtliga kommuner.

Svar:

Moderaterna

Se fråga 1.

Vänsterpartiet

Inget speciellt svar

Centerpartiet

Ja se svar på fråga 1.

Miljöpartiet

Detta är idag en stor brist inom den psykiatriska vården i Skåne idag. Bristen på gemensamma vårdplaner är ett stort problem som berör både kommun och Region.

Folkpartiet

Ja, se punkter ovan kring samverkan/samarbete.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Ja, se svar punkt 1

G Det har sedan länge funnits en omhändertagande attityd (paradigm) från personal inom psykiatrin. Denna attityd verkar isolerande, passiviserande och främjar inte samhällsintegration, rehabilitering och återhämtning. Kan ni tänka Er att arbeta för att ersätta denna attityd (paradigm) med en attityd från personalen som på ett entydigt sätt stöder patienternas rehabilitering, återhämtning och samhällsintegration?

Svar:

Moderaterna

Vi stödjer tanken på att patientens individuella förutsättningar till fullo involveras i rehabilitering, återhämtning och samhällsintegration.

Vänsterpartiet

Inget speciellt svar.

Centerpartiet

Ja, vi stödjer tanken på att patientens individuella förutsättningar till fullo involveras i samhällsintegration, återhämtning och rehabilitering.

Miljöpartiet

Man arbetar alltmer i den riktningen redan nu och detta arbeta måste fortsätta, enligt den enskildes förutsättningar. Vi ser att även andra samhällsaktörer mer tydligt måste bli en del av rehabiliteringen. Exempel på det är Arbetsförmedlingen.

Folkpartiet

Ja vi stöder tanken om utveckling utifrån patientens egna förutsättningar och tror på en utveckling mot större individuell utveckling.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Att kompetensutveckling hos personalen inom psykiatrin sker kontinuerligt är mycket viktigt. Arbetssätten och bemötandet ska vara baserat på den kunskap som finns och den enskildes behov ska vara styrande. Självklart ska målsättningar vad gäller rehabilitering och återhämtning vara desamma inom psykiatrin som inom all annan vård. Vårdpersonalens attityd till den enskilde är av yttersta vikt för dennes självbild och därmed möjlighet att göra självständiga val för att uppnå sin fulla potential. Ökad delaktighet i samhället, bland annat för personer med psykiska funktionshinder, är en av våra viktigaste politiska målsättningar. Vi kommer att fortsätta arbetet med att implementera denna målsättning i samtliga verksamheter.

H För brukare och anhöriga inom Region Skåne är det viktigt att psykiatrin blir förutsebar och tydlig när det gäller medicinsk behandling, psykologisk behandling, rehabilitering och stöd för återhämtning samt bemötande och etiska förhållningssätt. Är Ni beredda att arbeta för att psykiatrin inom Region Skåne upprättar kliniska riktlinjer för psykiatriska vården där förutom behandling och rehabilitering även bemötande och etiskt förhållningssätt till patienterna och deras anhöriga tas upp?

Svar:

Moderaterna

Ja, verkligen. Det är vetenskapligt bevisat att rehabiliteringen blir bättre i ju högre grad patienter och anhöriga är involverade. Vi stödjer därför att dessa riktlinjer utarbetas i samverkan mellan patienter, anhöriga och de professionella.

Vänsterpartiet

Som politiker kan vi också arbeta för att upprätta kliniska riktlinjer för den psykiatriska vården där förutom behandling och rehabilitering även bemötande och etiskt förhållningssätt till patienterna och deras anhöriga tas upp.

Centerpartiet

Ja absolut. Att man involverar både patienter och anhöriga i vårdprocessen åstadkommer en bättre rehabilitering är vetenskapligt bevisat. Därför stödjer Centerpartiet att riktlinjerna på detta område utarbetas i samverka mellan patienter, anhöriga och de professionella.

 

Miljöpartiet

Samma regler gäller för den somatiska som för den psykiatriska vården.

Folkpartiet

Ja, här har professionen ansvaret att tillsammans med patienter och anhöriga utarbeta dessa riktlinjer. Från 2007 arbetas i kommunerna med det återhämtningsinriktade arbetssättet där patienters förutsättningar och egna önskemål tas tillvara.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Förutsägbar och rättssäker vård som grundar sig på väl förankrade kliniska riktlinjer ska vara en självklarhet inom alla verksamheter. Naturligtvis är behovet av god vårdetik och diskussioner om detta alltid lika stort, det gäller inom den somatiska vården såväl som inom psykiatrin.

I Är Ni villiga att arbeta för att alla som lider av psykos och ett samtidigt missbruk skall få evidensbaserad vård bestående av samordnade medicinska, sociala och psykologiska insatser i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

Svar:

Moderaterna

Socialstyrelsens riktlinjer ska gälla.

Vänsterpartiet

Inget särskilt svar.

Centerpartiet

Ja. Socialstyrelsens evidensbaserade riktlinjer skall tillämpas.

Miljöpartiet

Ja, naturligtvis

Folkpartiet

Ja, självklart skall Socialstyrelsens evidensbaserade riktlinjer tillämpas.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Ja, Socialstyrelsens riktlinjer är lika viktiga på alla områden.

7. En ny vårdform håller på att införas; Tvångsvård i öppen vård. Rättsläget för dem som kan ifrågakomma för sådan vård är redan i utgångsläget dåligt. Den nya lagstiftningen riskerar enligt vår bedömning att förstärka den befintliga rättsosäkerheten för dessa patienter. Kan Ni tänka Er att verka för stöd genom personliga ombud för alla dessa patienter med syfte att i någon mån förbättra deras rättsliga ställning? Det skulle ge dem en oberoende part att samtala med om inriktningen av sina liv och en oberoende part att diskutera vilket stöd som de önskar och t ex om när tvånget inte längre behövs och därför skall upphöra.

Svar:

Moderaterna

Rättssäkerheten är mycket viktig och ska upprätthållas i alla lägen. Om det sker med hjälp av personligt ombud eller via annan kanal är svårt att svara på utan underlag.

Vänsterpartiet

Ja, vi kan tänka oss arbeta för att dessa patienter genom att de får stöd genom personliga ombud.

Centerpartiet

Vi är helt klart måna om att de personer som tilldelats denna form av vård får den rättssäkerhet som lagen föreskriver, innebärande rätt till stöd, men att individen själv ges möjlighet att välja formen för stödet. Personligt ombud kan vara en form av sådant stöd.

Miljöpartiet

Har tidigare nämnt att vi anser att det som mycket viktigt att följa upp den nya lagstiftningen. Uppföljning av denna lagstiftning är central i Skåne, för att upprätthålla rättssäkerheten. Om en utökning av personliga ombud är den enda lösningen för detta är oklart, men är säkert en del.

Folkpartiet

När det gäller tvångsvård i öppen form är detta en ny lag. Vi är självklart måna om att personer som har fått denna vårdform har den rättssäerhet som lagen föreskriver. Enligt lag har dessa personer rätt till stöd men individen skall själv kunna välja vilken form av stöd man vill ha. Personligt ombud kan vara ett sådant stöd men även någon annan.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Om en verksamhet med personliga ombud är ett effektivt sätt att arbeta i denna fråga stödjer vi den tanken men är samtidigt öppna för fler sätt att arbeta i enlighet med den intention som åsyftas. Kvalitén och rättssäkerheten i vården kan aldrig mätas utifrån de starkaste individernas perspektiv!

8. Anhöriga/närstående till allvarligt psykiskt sjuka/ funktionshindrade har en tung börda. De är både anhöriga och vårdgivare. Forskning visar att behandlingsresultaten oftast blir bättre när närstående är med i patientens vård och behandling. Det finns fortfarande stora brister i bemötande och attityder liksom i stöd till de anhöriga. Kan Ni tänka Er att arbeta för att Region Skåne tillsammans med berörda organisationer utvecklar en tydlig policy för bemötande och stöd till anhöriga/närstående?

Svar:

Moderaterna

Vid allvarlig psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning har anhöriga och närstående har en viktig roll att fylla. De behöver mycket stöd och råd både tillsammans med patient samt även för egen del. Om en policy kan erbjuda detta eller ej bör ses över tillsammans med våra olika brukarråd som är ett forum för att förmedla kunskap och stöd till anhöriga.

Vänsterpartiet

Ja

Centerpartiet

Vid allvarlig psykisk sjukdom/psykisk funktionsnedsättning har anhöriga och närstående en viktig roll att fylla. De behöver mycket stöd och råd både tillsammans med patient samt även för egen del. Vi vet inte i nuläget om en policy kan erbjuda detta eller ej. Därför tror vi att detta måste bli en sak som bör bli föremål för diskussion med brukarråden, vilka är ett forum för att förmedla kunskap och stöd till anhöriga.

Miljöpartiet

Samma gäller för den somatiska som för den psykiatriska vården. Vi önskar oss fler patientutbildningar och anhörigstöd.

Folkpartiet

Vi delar uppfattningen att anhörig till psykiskt funktionshindrade har en tung börda. DE är därför värda hjälp och stöd för att kunna bidra med det viktiga arbete som de utför. Våra olika brukarråd borde vara lämpligt forum för att förmedla kunskap och stöd till anhöriga.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Att satsa på stöd till patienternas nätverk är en viktig investering för samhället såväl som för patienten. Vi vill absolut utveckla en tydlig policy för bemötande och stöd till anhöriga/närstående.

9. Intresseföreningar för patienter och anhöriga/närstående är en viktig resurs för patienter, anhöriga/närstående och vården. Kan Ni tänka er att den psykiatriska vården systematiskt sprider information till patienter och närstående om intresseföreningarnas viktiga roll och verksamhet.

Svar:

Moderaterna

Patientföreningar har stor betydelse för informationsspridning och stöd till sina respektive grupper. Det bör ligga i vårdenheternas intresse att så många som möjligt för tillgång till deras samlade kunskap. Vården måste därför vara transparent och tillåtande när det gäller spridning av information.

Vänsterpartiet

Ja, men det är egentligen inte ett politiskt partis uppgift men det ska finnas information om intresseföreningarna så att de blir lätta att få kontakt med för dem som önskar.

Centerpartiet

Patientföreningar har stor betydelse för informationsspridning och stöd till sina grupper. Det måste ligga i deras intresse att så många som möjligt får tillgång till deras samlade kunskap. Transparens i budskapet och tillåtande när det gäller spridningen av information i t ex vårdens olika lokaler är viktigt.

Miljöpartiet

Det är ett utmärkt sätt att involvera både patienter och anhöriga. Vi ser att man måste utverka någon typ av primärkommunalt anhörigstöd.

Folkpartiet

Patientföreningarna har stor betydelse för informationsspridning och stöd till sina grupper. Det måste ligga i deras intresse att så många som möjligt får tillgång till deras samlade kunskap. Det är viktigt att vården är transparent och tillåtande när det gäller spridning av information i t ex vårdens lokaler.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Patient- och anhörigföreningar är mycket viktiga, dels för det stöd det ofta innebär för individen men även då det gäller samhällsfunktionen och den samlade kunskap som finns där. Vården bör på lämpligt sätt kunna vara behjälplig med att sprida kontaktuppgifter och information som kan innebära stöd och hjälp till olika grupper. Exempelvis genom att låta informationen ligga framme i vårdens lokaler.

10. Kan Ni tänka Er att arbeta för att Region Skåne genomför årliga hälsoundersökningar för alla personer med psykos och funktionshinder efter psykoser med målet att minska fysisk sjuklighet och alltför tidig död i fysiska sjukdomar.

Svar:

Moderaterna

Bara det faktum att forskning visar att personer med allvarlig psykisk ohälsa ofta riskerar somatiska sjukdomar gör att vi kommer att arbeta för att psykiatrin tillsammans med somatiken åläggs att uppmärksamma patientens totala hälsotillstånd oavsett diagnos.

Vänsterpartiet

Ja, i vårt regionalpolitiska program för nästa mandatperiod vill vi erbjuda årliga hälsoundersökningar till just dessa grupper.

Centerpartiet

Vi vill arbeta för att fler personer med psykos och funktionshinder får tillgång till hälsoundersökningar. Däremot tror vi att det kan bli svårt att t ex uppfylla ett mål om att alla skall få tillgång till årliga hälsoundersökningar.

Miljöpartiet

Det är i allmänhet upp till vården att bedöma om årliga kontroller behövs utifrån det enskilda fallet. Vi vill även satsa på bättre möjligheter för psykiatriska funktionshindrade att ha en god kosthållning.

Folkpartiet

Vi ser det som angeläget att personer med allvarlig psykisk ohälsa, som ofta även riskerar olika somatiska sjukdomar, spom rutin får en årlig hälsoundersökning med syfte att tidigt upptäcka och därför förhindra att allvarliga komplikationer uppstår.

Sverigedemokraterna

Ja

Socialdemokraterna

Ja, det kan vi absolut tänka oss, men helst ska ett sådant generellt erbjudande till psykossjuka i så fall vara tydligt motiverat i medicinsk evidens. Om eller när sådan finns bör sådana hälsoundersökningar finnas med i nationella och regionala riktlinjer för vård och rehabilitering av psykossjuka. I annat fall gäller samma som för alla andra patientgrupper, att alla besök, återbesök samt eventuellt återkommande hälsoundersökningar beslutas av behandlande läkare i samråd med patienten. Generellt är det naturligtvis så att alla människor som är i behov av samhällets stöd, service och vård ska ges förutsättningar att leva ett så bra och sjukdomsfritt liv som möjligt.

För sammanställningen svarar:
Harald Wilhelmsson
Samordnare
-

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or