Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Schizofreniföreningen i Skåne

 
 

Till Regiondirektör Jonas Rastad.

 
 

Frågor till Regiondirektör Jonas Rastad inför möte 140915.

 
Ett stort tack för Din inbjudan.
 
Några centrala frågor som vi önskar att Du kommenterar vid vårt möte den 15 September 2014.
 
 1. Det är välkänt att psykiatrisk vård och omsorg har halkat efter i utvecklingen under i vart fall de senaste 20 åren jämfört med den somatiska vården och omsorgen. Detta har resulterat i att personer som drabbats av psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning idag inte får en adekvat vård och omsorg. Den psykiska ohälsan hos befolkningen har under tiden sedan 1990 genomgått en dramatisk försämring främst gäller detta för barn och unga men även för gamla.
  Region Skåne har vidtagit några åtgärder mot detta under de senaste två valperioderna.
  1 Den psykiatriska vården har samlats i en egen förvaltning med en egen ledning och en samlad budget.
  2 Region Skåne har påbörjat en nödvändig upprustning och förnyelse av lokaler för psykiatrisk vård.
  3 Den psykiatriska vården har med undantag för senaste året inte utsatts för generella besparingsbeting. Trots detta har den ekonomiska ramen för den psykiatriska vården inte hållit jämn takt med den somatiska vårdens. 
  4 Region Skåne har slutit generella samarbetsavtal rörande psykiatrisk vård och omsorg med Skånes kommuner. Dessa har dock visat sig mycket svåra att implementera.
  Vi har fortfarande situationer som dessa: 
  -En person med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning får insatser från totalt 40 personer. Dessa arbetar utan samordning och personen ifråga lever fortfarande i armod.
  -Allmänpsykiatrin i Malmö skriver ut personer som lider av schizofreni eller liknande psykoser till vistelser i härbärgen, vandrarhem, hotellrum, äldre husvagnar och utevistelse. Detta sker trots att både HSL och SOL sedan 2010 innehåller bestämmelser om gemensam vårdplanering. Förfarandet är på intet sätt evidensbaserat utan måste istället betraktas som kontraindicerande för den aktuella gruppen.
   
 2. Vi önskar att de som drabbas av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning skall mötas av en kunskapsbaserad vård och omsorg där individerna ges inflytande över sin situation och sin vård och omsorg och där vårdgivarna förmår samordna insatserna till de enskilda individernas önskemål, situation och behov. 
  Vi är långt ifrån detta idag.
   
 3. För att förvekliga en sådan utveckling utifrån dagens situation krävs långsiktiga insatser på många områden. Vi vill här bara nämna några som vi anser vara centrala för en nödvändig utveckling av vården för personer som drabbats av psykisk sjukdom/funktionsnedsättning.
  1 Psykiatrisk vård och omsorg måste långsiktigt få en ökning av sina resurser i snabbare takt än under den senaste tioårsperioden.
  2 Motiven för en sammanhållen psykiatrisk vård är starkare än motiven som talar för t ex en uppsplittring av vården och t ex inordning i andra större strukturer.  
  3 Införandet av kunskapsbaserade/evidensbaserade metoder går för sakta i Skåne och måste därför ges ett tydligare ledningsstöd.
  4 Utvecklingen av samordningen av insatser till enskilda individer från Psykiatri Skåne, Primärvården i Skåne och från kommunernas socialtjänst går alldeles för sakta. Hela frågan bör ges ett konkretare innehåll och få ett starkare ledningsstöd. Det finns evidensbaserade former som klarar av att distribuera service, vård och stöd till enskilda individer med många olika behov på ett effektivt och humanitärt sätt. (Case managers, ACT, FACT, Resursgrupp och POM-team.)
  5 Stora starka organisationer som Region Skåne måste kunna klara av att samordna sina insatser på ett mera effektivt sätt mot uppställda mål. Folkhälsa, primärvård, psykiatri och somatisk vård. 
   
 4. Vi har under de båda senare valperioderna i Skåne framhållit det skandalösa förhållandet att personer med allvarlig psykisk sjukdom/funktionsnedsättning lever i ökande hemlöshet, inte får adekvat vård för sina behandlingsbara somatiska sjukdomar, har ett liv som är 20 år kortare än vad som var fallet när de vårdades på mentalsjukhus. Trots otaliga kontakter med politiker och tjänstemän under perioden måste vi konstatera att situationen stort sett är densamma om inte ytterligare försämrad jämfört med 2006. 
   
 5. Ledningen inom Region Skåne borde ägna stor uppmärksamhet åt särskilt utsatta grupper som t ex
  -Personer med svåra ätstörningar. Dessa får idag inte adekvat vård inom Skåne och några hänvisas fortfarande till vård bland svårt kriminellt belastade personer inom rättspsykiatrin. 
  Frågan har diskuterats med ledan politiker och ledande tjänstemän under två valperioder utan att vi kunnat se någon avgörande förändring.
  -Personer som drabbats av schizofreni och dessutom har ett missbruk. Det finns sedan tjugo år evidensbaserad kunskap om hur man möter, behandlar och stöder dessa personer. Kunskapen tillämpas endast fläckvis inom Skåne. Ett exempel utgör den s k POM-verksamheten i Lund. Denna erfarenhet sprider sig dock inte till övriga delar av Skåne. 
  Denna fråga har vi diskuterat med ledande politiker och ledande tjänstemän inom psykiatri Skåne under två valperioder utan att vi kunnat se något påtagligt resultat. 
  -Personer som drabbats av utvecklingsstörning och dessutom drabbats av psykossjukdom eller svåra depressioner. För att dessa personer skall kunna få en humanitär och effektiv vård krävs att kunskap samlas i ett team för hela Skåne och att denna personal sedan stödjer lokala vårdgivare både inom kommuner och inom psykiatrin.
  Frågan har diskuterat med ledningen för Psykiatri Skåne under sex år utan att vi sett en förändring som nått ut till de enskilda personerna.
  -Vi har även under lång tid påpekat att tvångsåtgärderna inom den psykiatriska vården i Skåne är alltför höga och att utvecklingen mot en vård med ökat inflytande för patienterna över sina egna liv och över den service, vård och stöd som de behöver går alltför långsamt. 
  Här har vi sett en rörelse i rätt riktning men prognosen är tyvärr att det kan ta ytterligare flera valperioder innan Skåne föregår med gott exempel i landet.
   

Samtliga frågor är av den karaktären att huvudansvaret enligt vår uppfattning ligger på Region Skånes ledning.

Vi skulle sätta stort värde på om Du Som Regiondirektör ville uppmärksamma och kommentera våra frågor.
 
Vänliga hälsningar
Harald Wilhelmsson
Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne.
 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or