Skriv ut
Överordnad kategori: Verksamheten i Skåne

Till
Socialminister Göran Hägglund
Ledamöter i SKL´s Sjukvårdsdelagationen

Angående utvecklingen av situationen för personer med allvarligt psykisk sjukdom/funktionsnedsättning och service, stöd, vård och rehabilitering inom kommuner och landsting/regioner.


Vi har med tillfredsställelse noterat att Regeringen övergivit den tidigare strategin
för att påverka utvecklingen för de allvarligt psykiskt sjuka/ funktionsnedsatta
och fr. o m 2012 o f börjat använda en ny strategi.

Samtidigt har utvecklingen inom både den medicinska vetenskapen och den sociala
vårdvetenskapen utvecklats starkt under senare år.

 

Det finns idag omfattande evidensbaserade kunskaper om hur vi på bästa sätt
skall utforma service, stöd, vård och rehabilitering föra att kunna förverkliga
Riksdagens beslut från 1994 om "samhällsintegration på lika villkor" och ökat
inflytande för de drabbade över sina liv och över den service, vård, stöd och rehabilitering
som de behöver och har rätt till för att kunna leva i samhället.

Riksdagens beslut 1994-06-02 med långsiktiga mål för samhällsintegration av
allvarligt psykiskt sjuka som gjorde slut på en mer än hundraårig process där
allvarligt psykiskt sjuka isolerats i institutioner med över tiden olika beteckningar
innebar i korthet följande; bilaga 1.

Det är idag möjligt att avsevärt förbättra den psykiatriska vården genom att utveckla
en samhällsbaserad psykiatrisk vård med en ökad delaktighet för de
drabbade och deras närstående.


Medvetenheten om detta finns idag förankrat inom brukar- och anhörigrörelsen
och bland både enskilda psykiater och deras organisationer och bland forskare i
de nordiska länderna.


Ändå står vi idag långt från ett förverkligande av både Riksdagens beslut från
1994 och från visionen om en förbättrad situation för de drabbade och deras anhörig
genom utveckling av en samhällsbaserad psykiatri och ett ökat inflytande
för de drabbade och deras anhöriga.


De anhöriga har fått ta ett orimligt stort ansvar för 1994 års riksdagsbeslut. Idag
ägnar anhöriga i genomsnitt över tjugo timmar i veckan åt att stödja sina medelålders
sjuka anhöriga och dessutom bistår de dem med över 3 000:-/månad för
att i någon mån upphjälpa den ökande fattigdomen inom gruppen.


För att konkretisera de nya möjligheterna arrangerades "Konferensen Modern
psykiatrisk vård för moderna människor - En utmaning för alla som arbetar
med allvarligt psykiskt sjuka"
i Lund 3-4 juni 2013.


Poster och Program bifogas som bilaga 2 o 3 (finns på denna hemsida).


Konferensen vände sig till psykiater i Skandinavien, personal inom psykiatri,
socialtjänst, forskare, personer inom myndigheter, politiker och privatpersoner i
de Skandinaviska länderna.


Konferensen arrangerades av
Scandinavian Network for Community Mental Health (SNCMH)
Centrum för Evidensbaserade Psykosociala Insatser (CEPI) Lund
Schizofreniförbundet Sverige
RSMH-Skåne
Schizofreniföreningen i Skåne
I samverkan med Psykiatri Skåne


Ansvariga för konferensens genomförande:
Jonas Eberhard, Psykiater Med dr, SNCMH
Lars Hansson, Professor Lunds Universitet
Harald Wilhelmsson, Ordförande Schizofreniföreningen i Skåne

Gensvaret från forskare och verksamma inom vården blev överväldigande. Sjuttio
personer från Sverige, Danmark. Norge och England medverkade med sex
plenarföreläsningar, en avslutande paneldiskussionen och 22 symposier om 1,5
- 2 timmar vardera under två dagar och antalet deltagare uppgick till 400 personer.


Schizofreniföreningen i Skåne har finansierat videoupptagning från alla föreläsningar
och symposier där de medverkande accepterat detta. (Ledarna för två
symposier tackade nej) Det är fr. o m 1 juli 2013 möjligt att fritt strömma videoupptagningarna
till egna datorer etc. och att ladda ner de bilder som föreläsarna
använde som Pdf-filer från föreningen hemsida www.schizofreniforeningarna.se
(denna hemsida)


Det omfattande materialet kan användas på många olika sätt i bl. a egen utveckling,
stimulans för forskare och för grund-, och vidareutbildning för personal
inom primärvård, psykiatri och socialtjänst inom de Skandinaviska länderna. För
medlemmar inom brukar- och anhörigrörelserna i de Skandinaviska länderna
innebär konferensmaterialet en bekräftelse av de erfarenheter som man haft under
lång tid.


Under konferensen blev det uppenbart att det finns gemensamma utvecklingslinjer
inom vårdforskningen i Sverige, Danmark, Norge och England. En nära kontakt
mellan vårdforskare inom de Skandinaviska länderna och England m fl.
länder är av stort värde inför framtiden.


Med denna skrivelse vill vi fästa Er uppmärksamhet på några väsentliga resultat
från konferensen.


1 Det är nu möjligt att på allvar implementera en samhällsbaserad psykiatri och
ett ökat inflytande från patienter och anhöriga över sina egna liv och över service,
stöd, vård och rehabilitering som de behöver föra att med framgång kunna
integreras i samhällena. Vi kan nu se att det är möjligt att förverkliga Riksdagens
beslut från 1994 om samhällsintegration på lika villkor etc. Se bilaga 1.


2 I Sverige har vi idag inte någon explecit sanktionerad modell för den psykiatriska
vården. Varje psykiater, varje landsting och varje kommun utvecklar vården
efter sina egna tankar. Den service, stöd, vård och rehabilitering som man
erbjuds varierar enormt i landet. Ibland är vården t o m helt annorlunda den
andra sidan gatan eller i den andra kommunen. För de drabbade innebär detta att
man inte vet vilken vård som finns att tillgå förrän men är i vårdsituationen och
då har man knappast något val.


Sverige skall under de närmaste åren utbilda ett mycket stort antal människor för
arbete med allvarligt psykiskt sjuka med omfattande funktionsnedsättningar under
lång tid för att ersätta alla dem som går i pension under de närmaste åren.
För att detta skall bli bra krävs viss enhetlighet i utbildningen. Det behövs en
sanktionerad modell för den vård de skall arbeta med i framtiden och de mål
som rör patienter och anhöriga som de skall förverkliga. Vi efterlyser initiativ
till en sådan gemensam modell som kan medverka till att hålla samman utvecklingen
av den psykiatriska vården. Målsättningarna i 1994 års riksdagsbeslut
skulle kunna användas som ingångsvärden i ett sådant dokument.


Splittra inte upp de resurser som finns på en mängd enskilda projekt och
aktiviteter. Ge ekonomiska resurser till de kommuner och landsting/
regioner som förbinder sig att genomföra en samhällsbaserad psykiatri
med ökat inflytande för de drabbade över den service vård stöd och rehabilitering
de behöver de behöver för att kunna samhällsintegreras på lika
villkor etc. enligt 1994 års riksdagsbeslut.


3 Utvecklingen inom vården har under ett ganska stort antal år har gått i riktning
av fragmentisering av både ansvar och uppgifter inom vård och omsorg. Detta
innebär att tillgängliga resurser inte används optimalt. För personer med multipla
problem som t ex de som drabbats av schizofreni och likande psykoser är
det förödande. Ingen tar ansvar för helheten och individens inflytande reduceras
till nära noll när ett tjugotal personer i ett vårdplaneringsmöte skall komma fram
till vad som är bra för en enskild människa. Regeringen är medveten om att
denna fråga är central för att ändra på utvecklingen. Regeringen skriver i sitt
program PRIO-plan 2012 följande:


"Stöd till integrerade former i öppenvård genom förbättringsarbete.
Enligt en överenskommelse mellan företrädare för regeringen
respektive SKL ska det genomföras ett projekt som syftar till
att stödja kommuner och landsting att utveckla integrerade
verksamheter, som t.ex. Assertive Community Treatment (ACT)
och Case Managers. Dessa verksamheter är en förutsättning
för att det ska bli möjligt att uppnå en mer jämlik hälsa och
mer jämlika livsförhållanden för personer med omfattande eller
komplicerad problematik."


Erfarenheten har visat att enskilda i tiden begränsade projekt inte ändrar på så
mycket. När statens stöd upphör avvecklas ofta verksamheterna.


Vi behöver ett storskaligt genomförande av nya former för att på ett samlat sätt
möte enskilda personer med multipla problem. Kunskapen om dessa nya former
som motverkar de negativa effekterna av en omfattande fragmentisering av organisationernas
utbud som ACT (samhällsbaserade team), Case Manager (Personlig
vård och stödsamordnare), FACT (Flexibel ACT), integrerade team för
personer med både missbruk och psykisk ohälsa och personliga ombud är idag
tillräckligt stor. Det behövs inte fler försök och projekt det behövs ett storskaligt
genomförande och en successiv uppföljning av utvecklingen.

Splittra inte upp de resurser som finns på en mängd enskilda projekt och
aktiviteter. Ge ekonomiska resurser till de kommuner och landsting/
regioner som storskaligt implementerar dessa nya former för att bryta
de negativa effekterna för enskilda personer av fragmentiserade organisationer
och att möta och samverka med människor med omfattande och
komplicerad problematik på ett sätt där de respekteras och ges möjlighet
till inflytande över sina egna liv och över den service, stöd, vård och rehabilitering
som de kan behöva.


Lund 4 juli 2013
För Schizofreniförbundet
Per Torell
Ordförande


För RSMH
Jimmie Trevett
Ordförande


För Schizofreniföreningen i Skåne
Harald Wilhelmsson
Ordförande

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Skapad den 17 augusti 2013
Senast uppdaterad 17 augusti 2013
Träffar: 2150

Kommentarer: (0)

Cancel or