Submit to DeliciousSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Region Skåne skall komplettera den strategiska planen för psykiatrin med ett avsnitt om vården av dem som drabbats av psykos och funktionsnedsättningar.

Minnesanteckningar från möte 130322 med Regionrådet Carl-Johan Sonesson, Regionrådet Anders Åkesson, Ulf Meijer Region Skåne och Harald Wilhelmsson och Per Torell representerande Schizofreniföreningen i Skåne.

Bilagor:
Kopia av mail 22 febr 2013 till Anders Åkesson   
Rapport Effektiv psykosvård Remiss rev 2012-11 CS   
Yttrande över Effektiv och likvärdig psykosvård i Region Skåne

Sammanträdet hölls efter inbjudan från Carl-Johan Sonesson och Anders Åkesson med anledning av skrivelse 130222 från Schizofreniförenigen i Skåne till Carl-Johan Sonesson, Anders Åkesson och Henrik Fritzon, Bilaga 1.

1 Överenskommelse om att komplettera Region Skånes strategiska plan för psykiatrin med ett avsnitt om vården av dem som drabbats av psykossjukdom och funktionsnedsättning.

Region Skåne skall i enlighet med beslut 110307 i Hälso- och Sjukvårdsnämnden komplettera "Strategisk plan för den psykiatriska vården av vuxna" med en del som beskriver vården av personer som drabbats av psykossjukdom och funktionsnedsättningar.

Arbetet skall ske med utgång från Psykiatri Skånes PM från december 2012 "Effektiv och likvärdig psykosvård i Region Skåne".

Överarbetningen och kompletteringen innebär bl. a en komplettering med följande områden:

1 Personer som drabbats av både psykossjukdom och missbruk (Samsjuklighet) skall mötas av en vård som har förmågan att ta upp deras medicinska, sociala och psykologiska problem i ett sammanhang och som kan ge dem struktur och mening i deras liv.

2 Åtgärder mot den höga dödligheten bland dem som drabbats av schizofreni och liknande psykoser inom Region Skåne.

3 Plan för implementering av verksamheter runtom i Skåne som organiseras enligt CM och ACT eller FACT. Evidensbaserat arbetssätt för att möta människor som drabbats av Schizofreni och liknande psykoser och som har många olika problem på ett humant och effektivt sätt.

4 Riksdagen beslöt redan 1994 att de allvarligt psykiskt sjuka inte längre skall vistas på olika asyler och vårdinstitutioner utan de skall på lika villkor integreras i samhället. Därmed satte Sveriges riksdag stopp för en lång period där de psykiskt sjuka vårdats/vistats på mentalsjukhus och andra institutioner. Ett villkor för denna utveckling angavs Sveriges riksdag var att individerna fick ökat inflytande över sina liv och över den service, stöd och vård de behöver.

Mycket talar för att en effektiv psykosvård och en minskning av den mycket höga dödligheten inte kan åstadkommas utan att patienterna får ta ett delat ansvar för sin vård och behandling. (Shared Decision Making)

Plan för att på ett planmässigt sätt implementera detta riksdagsbeslut i Skåne.

5 Enklaste vägen till arbete och studier är också den mest effektiva vägen till rehabilitering och återhämtning för personer som drabbats av Schizofreni och liknande psykoser. Individual Placement and Support (IPS) är ett evidensbaserat arbetssätt för att stödja integrering i arbetsliv och studier för personer som drabbats av schizofreni och liknande psykoser.

Plan för att på ett planmässigt sätt stödja en sådan utveckling i Skåne.

6 Grön rehabilitering är ett samarbetsprojekt mellan Lantbrukarnas Riksorganisation och Region Skåne som bedrivits under några år.

Deltagarna har hittills främst varit personer med psykisk diagnos avseende anpassningsstörningar och reaktioner på svår stress, ångest, depressioner, långvarig smärta och långvarig ryggsmärta utan drogproblem.

Plan för att utvidga programmet till att i fortsättningen även omfatta personer med Schizofreni och likande psykoser i Skåne.

 

2 Det nya avsnittet i Region Skånes strategiska plan för psykiatrin (Vården av personer som drabbats av Schizofreni och liknande psykoser) skall föras upp till politiska beslut inom Region Skåne på sedvanligt sätt.

 

3 Harald Wilhelmsson och Per Torell informerade om

den konferens som kommer att hållas i Lund den 3-4 juni 2013.

Konferensen anordnas av:

-Scandinavian Network for Community Mental Health (SNCMH)

-Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (CEPI)

-Schizofreniförbundet Sverige.

-RSMH-Skåne

-Schizofreniföreningen i Skåne

i samverkan med Psykiatri Skåne.

 

Modern psykiatrisk vård för moderna människor.

En utmaning för alla som arbetar med allvarligt psykiskt sjuka.

Konferensens inriktning är:

1 Förbättring av fysisk hälsa och levnadsförhållanden och en förbättring av de psykiatriska behandlingsinsatserna vid psykos och samsjuklighet.

2 Förbättring av den psykiatriska vården för personer med allvarlig psykisk sjukdom genom utveckling av den samhällsbaserade psykiatrin med ökad delaktighet för brukarna och de närstående.

 

 

Harald Wilhelmsson Per Torell

 

Rekommendera artikeln:

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to StumbleuponSubmit to TechnoratiSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Kommentarer: (0)

Cancel or